"Po­ri­lai­nen Se­li­vaa­ra Group on eri­kois­tu­nut au­to­jen ko­la­ri­kor­jauk­siin, maa­lauk­siin ja tuu­li­la­sien vaih­toi­hin. Li­säk­si meil­lä toi­mii Scan­dia Ren­tin au­to­vuok­raus ja si­jai­sau­to­pal­ve­lut.

Me, Jus­si Pel­to­nen ja Jan­ne Lar­ja­ma, olem­me omis­ta­neet yri­tyk­sen yh­des­sä va­jaat vii­si vuot­ta ja vii­me hel­mi­kuus­sa mu­kaan liit­tyi myös kan­kaan­pää­läi­nen Pet­ri Gul­lans, jon­ka Ko­la­ri­kor­jaus P. Gul­lans Oy su­lau­tet­tiin osak­si Se­li­vaa­ra Grou­pia.

Meil­lä voi kor­jaut­taa kaik­ki au­tol­le sat­tu­neet va­hin­got oli­pa ky­sees­sä sit­ten pie­ni naar­mu tai suu­rem­pi ko­la­ri­vau­rio. Kun va­hin­ko on ta­pah­tu­nut, mei­hin kan­nat­taa ot­taa yh­teyt­tä ja avus­tam­me tar­vit­ta­es­sa va­hin­koil­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­sä. Teem­me myös va­hin­ko­tar­kas­tuk­sen va­kuu­tu­syh­ti­ö­tä var­ten. Asi­ak­kaan ha­lu­tes­sa ha­em­me au­ton hi­nau­sau­tol­la ja pa­lau­tam­me, kun työ on val­mis.

Suu­rin asi­a­kas­ryh­mäm­me ovat va­kuu­tu­syh­ti­öt. Suo­raan mak­sa­vien yk­si­tyi­sa­si­ak­kai­den mää­rä vä­he­nee koko ajan. Yh­dis­ty­mi­sen myö­tä pys­tym­me en­tis­tä pa­rem­min vas­taa­maan tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin ja va­kuu­tu­syh­ti­öi­den vaa­ti­muk­siin isom­man yk­sik­kö­koon tur­vin. Va­kuu­tu­syh­ti­öt ha­lu­a­vat yh­del­lä so­pi­muk­sel­la kat­taa mah­dol­li­sim­man suu­ren osan käyt­tä­mis­tään pal­ve­luis­ta ja sa­mal­la myös var­mis­taa ti­laa­man­sa pal­ve­lun laa­dun, luo­tet­ta­vuu­den ja vas­tuul­li­suu­den.

Ko­la­ri­kor­jauk­sen ja au­to­maa­lauk­sen sa­ral­la olem­me yk­si suu­rim­mis­ta toi­mi­jois­ta maa­kun­nas­sa. Kuu­lum­me myös val­ta­kun­nal­li­seen Awux-au­to­va­hin­ko­pal­ve­lut ket­juun.

Jussi Peltonen (vasemmalla), Janne Larjama ja Petri Gullans osallistuvat päivittäisen työn tekemiseen siinä missä palkatut työntekijätkin.

Jussi Peltonen (vasemmalla), Janne Larjama ja Petri Gullans osallistuvat päivittäisen työn tekemiseen siinä missä palkatut työntekijätkin.

Maarit Kautto

Me kol­me mu­kaan lu­kien yri­tyk­sel­läm­me on 15 työn­te­ki­jää. Po­rin li­säk­si meil­lä on toi­mi­pis­teet Rau­mal­la ja Kan­kaan­pääs­sä, mis­sä ope­roim­me apu­toi­mi­ni­mel­läm­me Sa­ta­kun­nan Au­to­pin­ta. Tu­le­vai­suu­des­sa Sa­ta­kun­nan Au­to­pin­ta -nimi lan­see­ra­taan ja ote­taan käyt­töön myös Po­ris­sa. Yri­tys on alun pe­rin Ant­ti Se­li­vaa­ran pe­rus­ta­ma ja olim­me hä­nel­lä ai­koi­naan töis­sä. Kun jat­koim­me yri­tys­tä, pää­tim­me pi­tää tun­ne­tun ni­men tois­tai­sek­si.

En­si ke­vää­nä olem­me muu­tos­ten tuu­lien edes­sä, sil­lä ko­ko­naan uu­det toi­mi­ti­lam­me val­mis­tu­vat Po­rin Her­ra­lah­teen. Täl­lä het­kel­lä toi­mim­me vuok­ra­ti­lois­sa Iso­jo­en­ran­nal­la, Kar­ja­sil­lan­tiel­lä. Toi­min­not on nyt ja­et­tu kah­teen eri hal­liin, mut­ta uu­sien ti­lo­jen myö­tä saam­me maa­laa­mon ja ko­la­ri­kor­jaa­mon sa­man ka­ton al­le. Tär­keä uu­dis­tus on myös se, et­tä täl­lai­se­na ener­gi­a­hin­to­jen myl­ler­ryk­sen ai­ka­na pys­tym­me pa­nos­ta­maan kus­tan­nus­te­hok­kaam­piin ja ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­piin ener­gi­a­muo­toi­hin.

Ta­voit­te­lem­me uu­sis­sa ti­lois­sa myös eko­lo­gi­suut­ta, vas­tuul­li­suut­ta ja nol­la­pääs­töi­syyt­tä, joi­ta va­kuu­tu­syh­ti­öt­kin ny­ky­ään pai­not­ta­vat. Myös hen­ki­lö­kun­nan hy­vin­voin­tiin pa­nos­te­taan en­tis­tä enem­män muun mu­as­sa uu­den­lais­ten ak­tii­vi­hii­li­suo­dat­ti­mien myö­tä. Li­säk­si kier­rä­tyk­seen ja on­gel­ma­jät­tei­den kä­sit­te­lyyn tul­laan sat­saa­maan ny­ky­päi­vän vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti.

Uu­det toi­mi­ti­lat si­jait­se­vat lä­hel­lä asi­ak­kai­ta ja au­to­liik­kei­tä, jo­ten myös kul­je­tus­ten tar­ve vä­he­nee, mikä on eko­lo­gi­sem­paa ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa.

Mark­ki­na­ti­lan­ne on haas­ta­va val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Myös mei­dän kau­pun­gis­sam­me isot ket­ju­toi­mi­jat ovat tul­leet alal­le. Mei­dän vah­vuu­tem­me on yrit­tä­jä­ve­toi­suus, asi­a­kas­läh­töi­syys ja jous­ta­vuus. Hen­ki­lö­kun­nas­sam­me ovat kaik­ki mo­ni­puo­li­sia au­to­a­lan am­mat­ti­lai­sia ja meil­lä on koos­sa huip­pu­po­ruk­ka. Me omis­ta­jat osal­lis­tum­me myös työn te­ke­mi­seen sii­nä mis­sä pal­ka­tut työn­te­ki­jäm­me­kin. Py­rim­me myös mah­dol­li­sim­man pit­käl­le hyö­dyn­tä­mään oman maa­kun­nan pal­ve­lu­ja ja tuo­maan omal­ta osal­tam­me hy­vin­voin­tia ja työ­tä Sa­ta­kun­taan."

Teks­ti ja kuva: Maa­rit Kaut­to