STT

Suo­men ta­lous kään­tyi las­kuun vuo­den kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä, ker­too Ti­las­to­kes­kus.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan brut­to­kan­san­tuo­te su­pis­tui hei­nä-syys­kuus­sa 0,9 pro­sent­tia edel­li­ses­tä vuo­si­nel­jän­nek­ses­tä.

Se jäi työ­päi­vä­kor­jat­tu­na 1,2 pro­sent­tia vuo­den­ta­kais­ta alem­mal­le ta­sol­le.

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin pää­e­ko­no­mis­tin Juk­ka Ap­pelq­vis­tin mu­kaan lu­vut vah­vis­ta­vat tul­kin­taa lä­hes­ty­väs­tä taan­tu­mas­ta.

– Nyt ele­tään ai­ka ra­jua tuo­tan­non su­pis­tu­mi­sen jak­soa, joka on vas­ta alus­sa. Myös vuo­si­ta­sol­la ol­laan rei­lus­ti pak­ka­sel­la, eli sal­do vii­mei­sen vuo­den jak­sol­ta on ta­lous­kas­vun osal­ta mii­nus­merk­ki­nen.

Ap­pelq­vist kiin­nit­ti huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä vuo­den kol­man­nel­la nel­jän­nek­sel­lä kaik­ki kes­kei­set ky­syn­tä­e­rät eli yk­si­tyi­nen ja jul­ki­nen ku­lu­tus, vien­ti sekä in­ves­toin­nit su­pis­tui­vat sel­väs­ti. Vien­ti las­ki 1,8 pro­sent­tia, yk­si­tyi­nen ku­lu­tus 0,6 pro­sent­tia, jul­ki­nen ku­lu­tus 2,7 pro­sent­tia ja yk­si­tyi­set in­ves­toin­nit 1,5 pro­sent­tia.

Hän va­roit­taa kui­ten­kin lii­as­ta pes­si­mis­mis­tä, joka voi muo­dos­tua it­se­ään to­teut­ta­vak­si en­nus­teek­si.

– Vaik­ka nyt on vai­ke­aa, ei ole mi­ten­kään sel­vää, et­tä koko en­si vuo­si tu­lee ole­maan ta­lou­des­sa huo­no. Jos on edes vä­hän tuu­ria mat­kas­sa, niin jos­sain vai­hees­sa en­si vuon­na vien­ti­ky­syn­tä, ko­ti­mai­nen ku­lu­tus­ky­syn­tä ja ra­ha­po­li­tiik­ka saat­ta­vat kaik­ki kään­tyä asen­toon, joka tu­kee taas kas­vua. Sitä en­nen täy­tyy kui­ten­kin sel­vi­tä tal­ven yli.

Eu­ros­ta­tin ko­ko­a­mien en­nak­ko­tie­to­jen mu­kaan EU-alu­een brut­to­kan­san­tuo­te py­syi hei­nä-syys­kuus­sa edel­li­sen nel­jän­nek­sen ta­sol­la.

Yh­den­mu­kais­te­tun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sin (YK­HI) vuo­si­muu­tos oli mar­ras­kuus­sa 0,7 pro­sent­tia, ker­to­vat Ti­las­to­kes­kuk­sen en­nak­ko­tie­dot.

Lo­ka­kuus­sa vas­taa­va luku oli 2,4 pro­sent­tia.

Suu­rin las­ku vuo­den­ta­kai­ses­ta oli mar­ras­kuus­sa pää­ryh­mäs­sä, joka kos­kee asu­mis­ta, vet­tä, säh­köä, kaa­sua ja mui­ta polt­to­ai­nei­ta.

Nou­su oli puo­les­taan suu­rin­ta kou­lu­tus­ta, kult­tuu­ria ja va­paa-ai­kaa sekä ra­vin­to­loi­ta ja ho­tel­lei­ta kos­ke­vis­sa pää­ryh­mis­sä.

YK­HI poik­ke­aa ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­sis­tä si­ten, et­tä sii­nä ei ole mu­ka­na omis­tu­sa­su­mis­ta, ra­ha­pe­le­jä, ku­lu­tus- ja mui­den luot­to­jen kor­ko­ja, oma­ko­ti­ta­lon pa­lo­va­kuu­tus­ta, ajo­neu­vo­ve­roa ei­kä ka­las­tus- ja met­säs­tys­mak­su­ja.

Yh­den­mu­kais­tet­tuun ku­lut­ta­ja­hin­tain­dek­siin kuu­lu­vat ku­lu­tu­se­rät ja laa­din­ta­sään­nöt on mää­ri­tel­ty EU-ase­tuk­sin.