Yrit­tä­jä­gal­lu­pin vas­taa­jis­ta 48 pro­sent­tia ar­vi­oi, et­tä ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on li­sän­nyt työl­li­syyt­tä. Lä­hes yh­tä moni (41 pro­sent­tia) us­koo ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen vä­hen­tä­neen har­maa­ta ta­lout­ta.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen työl­li­syys­vai­ku­tus on yrit­tä­jien mie­les­tä sel­väs­ti kas­va­nut. Kun asi­aa ky­syt­tiin hel­mi­kuus­sa 2021, 32 pro­sent­tia ar­vi­oi sen li­sän­neen työl­li­syyt­tä. Yli kym­me­nen hen­keä työl­lis­tä­vis­tä 59 pro­sent­tia ar­vi­oi ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen li­sän­neen työl­li­syyt­tä.

Pk-yri­tys­ten nä­ke­myk­siä sel­vit­tä­vään Yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­ta­si jou­lu­kuus­sa 1 240 pk-yri­tys­ten edus­ta­jaa.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ko­ro­tuk­sen ar­vi­oi­daan hyö­dyt­tä­vän laa­jal­ti yri­tyk­siä. Lä­hes joka nel­jäs yri­tys ar­vi­oi, et­tä vä­hen­nyk­sen ko­rot­ta­mi­ses­ta oli­si hyö­tyä yri­tyk­sel­le. Ra­ken­ta­mi­sen alan yri­tyk­sis­tä joka toi­nen ar­vi­oi, et­tä vä­hen­nyk­sen laa­jen­ta­mi­nen hyö­dyt­täi­si yri­tys­tä.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen ko­ti­ta­lous-, hoi­to- ja hoi­va­työn osal­ta teh­ty ko­ro­tus on li­sän­nyt ky­sei­siin töi­hin koh­dis­tu­vaa ky­syn­tää. 22 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­too, et­tä vä­hen­nyk­sen ko­ro­tus on li­sän­nyt ky­syn­tää. Tu­lok­set ko­kei­lus­ta ovat roh­kai­se­via. Nämä kan­nus­ta­vat te­ke­mään muu­tok­ses­ta py­sy­vän ja laa­jen­ta­maan sitä myös re­mont­ti­töi­hin. Kun ra­ken­ta­mi­ses­sa on täl­lä het­kel­lä eri­tyi­sen vai­ke­aa, ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ko­ro­tuk­sel­la voi­si koh­dis­te­tul­la ta­val­la tu­kea toi­mi­a­lan sel­vi­ä­mis­tä ja nou­sua.

Suo­men Yrit­tä­jät on ai­em­min kri­ti­soi­nut sitä, et­tä asun­non tai va­paa-ajan asun­non kun­nos­sa­pi­to- ja pe­rus­pa­ran­nus­työt jä­tet­tiin ko­ro­tus­ko­kei­lun ul­ko­puo­lel­le. Sa­mal­la kui­ten­kin ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys­tä käy­te­tään yli­voi­mai­ses­ti eni­ten re­mont­tei­hin.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen ko­ti­ta­lous-, hoi­to- ja hoi­va­työ­hön teh­ty ko­ro­tus on hyö­dyt­tä­nyt laa­jal­ti nai­sy­rit­tä­jiä, jot­ka ovat usein mie­sy­rit­tä­jiä ah­taam­mal­la ta­lou­del­li­ses­ti. Lä­hes joka vii­des nai­sy­rit­tä­jä ker­too laa­jen­nuk­sen li­sän­neen sen pii­ris­sä ole­vien töi­den ky­syn­tää. Eri­tyi­ses­ti näin on ta­pah­tu­nut nuo­rem­pien yrit­tä­jien pa­ris­sa.

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on myös laa­jal­ti hyö­dyt­tä­nyt yri­tyk­siä. 16 pro­sent­tia yri­tyk­sis­tä ker­too hyö­ty­neen­sä vä­hen­nyk­ses­tä. Tämä tar­koit­taa ny­kyi­sel­lä toi­mi­vien yri­tys­ten mää­ri­tel­mäl­lä jopa noin 70 000 yri­tys­tä. Laa­jem­min vä­hen­nyk­ses­tä ovat hyö­ty­neet ra­ken­ta­mi­sen alan yri­tyk­set. Alan yri­tyk­sis­tä 40 pro­sent­tia ker­too hyö­ty­neen­sä vä­hen­nyk­ses­tä.

Juk­ka-Pek­ka Hel­l­man

Ve­ro­a­si­an­tun­ti­ja, Suo­men Yrit­tä­jät