Yk­si Po­rin tun­ne­tuim­mis­ta yri­tyk­sis­tä on mai­nei­kas muo­ti­ta­va­ra­ta­lo Rat­su­la. En­si vuon­na 100-vuo­tis­ta tai­val­taan juh­li­va pit­kän lin­jan per­hey­ri­tys on yk­si kar­hu­kau­pun­gin isois­ta brän­deis­tä. Isoi­sän­sä Gös­tan ja isän­sä Per­tin ja­lan­jäl­jis­sä muo­ti­tie­toi­sia asi­ak­kai­ta pal­ve­le­vaa yri­tys­tä on joh­ta­nut jo vuo­des­ta 1996 as­ti Mat­ti Rat­su­la. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa per­hey­ri­tyk­sen ve­to­vas­tuu siir­tyy jo nel­jän­nel­le su­ku­pol­vel­le. Ima­gol­taan vah­van ja asi­ak­kai­den kes­kuu­des­sa van­kan luot­ta­muk­sen saa­vut­ta­neen fir­man verk­ko­kau­pas­ta vas­taa puo­les­taan Jus­si Rat­su­la.

Ai­van kar­hu­kau­pun­gin yti­mes­sä vuo­si­kym­men­ten ajan toi­mi­nut Rat­su­la on pian sa­ta­vuo­ti­aan his­to­ri­an­sa ai­ka­na ko­ke­nut mo­net vai­heet. Sii­tä muis­tut­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Mat­ti Rat­su­la.

– Isoi­sä­ni luot­sa­si yri­tyk­sen läpi 1930-lu­vun la­man ja vai­kei­den so­ta­vuo­sien. Vuo­si­kym­men­ten var­rel­la on ol­lut mo­nien mui­den fir­mo­jen ta­paan sekä me­nes­tys­tä et­tä hie­man epä­var­mem­pia het­kiä. Erit­täin haas­ta­via oli­vat myös 1990-lu­vun lama ja 2020-lu­vun alun ko­ro­na­vuo­det, ker­too Rat­su­la.

Hän pai­not­taa, et­tä pan­de­mi­an sä­vyt­tä­neet vuo­det oli­vat epä­var­muu­des­saan kai­kil­le yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­le­vil­le hen­ki­ses­ti hy­vin raas­ta­via.

– Kai­kis­ta on kui­ten­kin sel­vit­ty. Sii­tä pi­tää an­taa iso kii­tos yri­tyk­seem­me si­tou­tu­neel­le, jous­ta­val­le ja erit­täin mo­ti­voi­tu­neel­le hen­ki­lös­töl­lem­me. Nyt kat­som­me yh­des­sä po­si­tii­vi­sin mie­lin koh­ti tu­le­vaa juh­la­vuot­ta. Sitä odo­tel­les­sa ja val­mis­tel­les­sa ar­ki pyö­rii pit­käl­ti työn mer­keis­sä, ja mikä sen pa­rem­paa oli­si­kaan, tii­vis­tää toi­mi­tus­joh­ta­ja.

Miltei 100-vuotias muotitalo on Ratsulan suvun luomus. Sen menestys on tärkeää Lotta Kupariselle, Miikka ja Monna Kuuselalle, Petra Santaharjulle, Carla Björndahlille sekä Jussi, Kati, Matti, Pertti ja Eila Ratsulalle.

Miltei 100-vuotias muotitalo on Ratsulan suvun luomus. Sen menestys on tärkeää Lotta Kupariselle, Miikka ja Monna Kuuselalle, Petra Santaharjulle, Carla Björndahlille sekä Jussi, Kati, Matti, Pertti ja Eila Ratsulalle.

Vesa-Pekka Järvelä

Lii­ken­teel­li­ses­ti haas­ta­val­la alu­eel­la si­jait­se­van Po­rin ase­maa ja mer­ki­tys­tä on poh­dit­tu mo­nis­sa yh­teyk­sis­sä.

– Mi­nun ja mo­nen mie­les­tä Pori on sil­ti huo­mat­ta­vas­ti mai­net­taan pa­rem­pi, to­te­aa Rat­su­la.

Var­sin­kin suu­ris­ta ke­sä­ta­pah­tu­mis­ta tun­ne­tuk­si tul­lut Pori kävi jo vuo­sia sit­ten läpi an­ka­ran ra­ken­ne­muu­tok­sen. Suu­ry­ri­tys­ten pois­tu­mi­nen Po­ris­ta oli iso muu­tos kau­pun­gil­le ja sa­mal­la koko maa­kun­nal­le.

Ke­hi­tys­tä myön­tei­sem­pään suun­taan on kui­ten­kin ta­pah­tu­nut, ja Po­rin roo­li on ol­lut kas­vus­sa.

– Pi­tää muis­taa, et­tä Po­rin ke­hi­tyk­sen eteen teh­dään jat­ku­vas­ti töi­tä. Kan­sain­vä­li­ses­ti ar­vos­tet­tu ja hy­vän ylei­sö­mää­rän hei­nä­kuus­sa ke­rän­nyt Pori Jazz, uu­del­leen ase­moi­tu Suo­mi­A­ree­na, pie­tee­til­lä kun­nos­tet­tu Yy­te­ri sekä kes­kus­tan upea kei­das Kir­ju­rin­luo­to toi­mi­vat ve­tu­rei­na, mut­ta il­mas­sa on pal­jon muu­ta­kin myön­teis­tä, huo­maut­taa ko­ke­nut po­ri­lai­sy­rit­tä­jä.

Yy­te­rin ja Kir­ju­rin­luo­don ke­hi­tys tar­jo­a­vat uu­sia mah­dol­li­suuk­sia pai­kal­li­sil­le yrit­tä­jil­le sekä hie­no­ja elä­myk­siä kau­pun­ki­lai­sil­le ja mat­kai­li­joil­le.

– Ne ovat to­del­li­sia ve­to­voi­ma­te­ki­jöi­tä, mut­ta Po­ril­la on tar­jot­ta­va­naan pal­jon muu­ta­kin mie­len­kiin­tois­ta näh­tä­vää ja ko­et­ta­vaa. Esi­mer­kik­si kaup­pa­to­rin kun­nos­tus jat­kuu – sa­moin kuin vii­väs­tyk­siä koh­dan­nut Ete­lä­ran­nan elä­vöit­tä­mi­nen. Näin kau­pun­gin inf­rast­ruk­tuu­ri ko­he­nee. Se­kin ilah­dut­taa.

Huo­le­nai­hei­ta­kin toki riit­tää. Ydin­kes­kus­tan yri­ty­se­lä­män hil­jen­ty­mi­nen on yk­si niis­tä. Kaup­pa­kes­kus Iso­Kar­hun tyh­jen­ty­mi­nen ja kaup­pa­hal­lin näi­vet­ty­mi­nen ovat mie­ti­tyt­tä­neet myös Suo­men toi­sek­si suu­rin­ta yk­si­tyis­tä vaa­te­kaup­paa luot­saa­vaa Rat­su­laa.

– Kan­sa­lais­ten os­to­käyt­täy­ty­mis­tä on vai­kea en­na­koi­da. Us­kon kui­ten­kin, et­tä asi­a­kas­vir­ta voi jat­kos­sa suun­tau­tua taas vuo­laam­min kes­kus­tan ki­vi­jal­ka­liik­kei­siin­kin. Elin­kus­tan­nus­ten nou­su tu­lee kui­ten­kin ki­ris­tä­mään suo­ma­lais­ten elä­mää. Vai­ku­tuk­set hei­jas­tu­vat var­muu­del­la myös sa­ta­kun­ta­lais­ten os­to­käyt­täy­ty­mi­seen. Jo­kai­nen jou­tuu­kin jat­kos­sa poh­ti­maan va­lin­to­jaan en­tis­tä tar­kem­min, poh­tii Rat­su­la.

Vuon­na 1924 muo­ti­tie­tois­ten asi­ak­kai­den kaup­pa­pai­kan pe­rus­ta­nut kaup­pa­neu­vos Gös­ta Rat­su­la toi­mi Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja­na vuo­si­na 1963–1972. Kah­te­na vii­me vuo­te­na ylei­sö­ää­nes­tyk­ses­sä Suo­men par­haak­si va­li­tun muo­ti­kau­pan ny­kyi­nen joh­ta­ja ko­ros­taa, et­tä yrit­tä­jät pi­tä­vät myös Sa­ta­kun­nan elin­voi­mai­se­na.

– Yrit­tä­jyys­maa­kun­ta teh­dään yh­teis­voi­min alu­een yrit­tä­jien ja maa­kun­nan eri toi­mi­joi­den kans­sa, täh­den­tää mo­nes­sa mu­ka­na ole­va muo­ti­ta­lon ve­tä­jä.

– Olem­me ol­leet koko yri­tyk­sen his­to­ri­an ajan mu­ka­na eri jär­jes­töis­sä niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin, joi­ta­kin olem­me ol­leet jopa pe­rus­ta­mas­sa­kin. Eri jär­jes­tö­jen kaut­ta olem­me pääs­seet ke­hit­tä­mään alaam­me, yri­tys­toi­min­taa ja paik­ka­kun­nan tu­le­vai­suut­ta. Yh­teis­työs­sä on ai­na voi­maa, ko­ros­taa Rat­su­la.

Hä­nes­tä on ilah­dut­ta­vaa, et­tä yrit­tä­mis­tä on alet­tu ar­vos­taa eri ta­val­la kuin en­nen.

– Näh­dään jopa, et­tä Suo­men ja Sa­ta­kun­nan tu­le­vai­suus on yrit­tä­jien kä­sis­sä. Näin 90-lu­vun la­man ai­ka­na työ­voi­ma­toi­mi­kun­nas­sa toi­mies­sa­ni, kuin­ka lain­suo­jat­to­mia yrit­tä­jät oli­vat sil­loin. On­nek­si nämä on­gel­mat on saa­tu pois­tet­tua ja voi yl­pe­ä­nä sa­noa ole­van­sa yrit­tä­jä ja saa­van­sa sil­le kuu­lu­van ar­vos­tuk­sen.

Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä