– Saim­me mo­ni­puo­li­sen kan­sa­ne­dus­ta­ja­jou­kon, jos­sa on to­del­la pit­kää ko­ke­mus­ta hy­vin eri­lai­sis­ta teh­tä­vis­tä edus­kun­nas­sa, vie­lä koh­tuul­li­sen tuo­rei­ta kas­vo­ja, mut­ta jo mer­kit­tä­vil­lä pai­koil­la ol­lei­ta sekä ai­van uu­sia edus­ta­jia, joil­la kui­ten­kin on taus­tal­laan vah­vaa ko­ke­mus­ta eri­lai­sis­ta kun­nal­lis­po­li­tii­kan teh­tä­vis­tä, Kris­tii­na Sa­lo­nen sum­ma­si vaa­lien jäl­kei­se­nä maa­nan­tai­na, joka oli myös hä­nen en­sim­mäi­nen vi­ral­li­nen työ­päi­vän­sä Sa­ta­kun­nan uu­te­na maa­kun­ta­joh­ta­ja­na.

Kris­tii­na Sa­lo­nen ja Mark­ku Ki­vi­nen us­ko­vat mo­lem­mat sii­hen, et­tä hy­vän vi­reen saa­nut yh­teis­työ maa­kun­nan edun­val­von­nas­sa jat­kuu tu­le­val­la­kin hal­li­tus­kau­del­la.

– Omal­ta osal­ta­ni ha­lu­an ol­la pi­tä­mäs­sä huol­ta sii­tä, et­tä syn­tyy Sa­ta­kun­nan jouk­kue. En us­ko, et­tä alu­eel­li­sen edun­val­von­nan asi­ois­sa tu­lee puo­lu­e­kan­nois­ta kum­pu­a­via ris­ti­rii­to­ja, Sa­lo­nen poh­dis­ke­li.

– Us­kon, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­set kan­sa­ne­dus­ta­jat nä­ke­vät tär­ke­ä­nä muun mu­as­sa saa­vu­tet­ta­vuu­den, osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuu­den ja op­pi­lai­tos­ten ke­hit­tä­mi­sen, jot­ka kaik­ki ovat maa­kun­nan elin­voi­man kan­nal­ta mer­kit­tä­viä asi­oi­ta, Ki­vi­nen jat­koi.

Ki­vi­sen mu­kaan Sa­ta­kun­ta kai­paa muun mu­as­sa huol­to­var­muu­den ta­kaa­mis­ta.

– Olem­me vah­va ruo­ka- ja ener­gi­a­maa­kun­ta. Ydin­voi­man ja tuu­li- ja au­rin­ko­e­ner­gi­an li­säk­si meil­lä on mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ko­ti­mai­nen tur­ve-ener­gia. Näen tär­ke­äk­si, et­tä näi­tä vah­vuuk­si­am­me tuo­daan en­tis­tä enem­män esiin ja var­mis­te­taan maa­lais­jär­ki muu­tosp­ro­ses­sis­sa. Uut­ta tek­no­lo­gi­aa ja vih­re­ää siir­ty­mää on hyö­dyn­net­tä­vä, mut­ta toi­saal­ta on var­mis­tet­ta­va, et­tä yri­tyk­set ja kan­sa­lai­set pys­ty­vät koh­tuul­li­sil­la hin­noil­la käyt­tä­mään ny­kyi­siä ener­gi­a­muo­to­ja.

"Satakunta on ensimmäisenä maakuntana antanut elinvoimalupauksen. Nyt on tärkeää viedä viestiä yrittäjyysmaakunnasta eteenpäin", Kristiina Salonen ja Markku Kivinen totesivat.

"Satakunta on ensimmäisenä maakuntana antanut elinvoimalupauksen. Nyt on tärkeää viedä viestiä yrittäjyysmaakunnasta eteenpäin", Kristiina Salonen ja Markku Kivinen totesivat.

Maarit Kautto

Kris­tii­na Sa­lo­nen pai­not­taa maa­kun­nan edun­val­von­nas­sa esi­mer­kik­si osaa­mis­ta­son nos­toa ja osaa­van työ­voi­man saa­ta­vuut­ta.

– Toi­von, et­tä tu­le­va hal­li­tus lin­jaa, et­tei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mis­ta teh­dä kou­lu­tus- tai TKI-pa­nok­sia hei­ken­tä­mäl­lä. Sa­ta­kun­nan elin­voi­mal­le on tär­ke­ää, et­tä kou­lu­tus vah­vis­tuu maa­kun­nas­sa ja vä­es­tös­täm­me ai­em­paa use­am­pi on kor­ke­a­kou­lu­tet­tu.

– Sa­ta­kun­nas­sa on on­nis­tut­ta­va myös saa­maan osaa­vaa työ­voi­maa yri­tys­ten tar­pei­siin. Se tar­koit­taa väis­tä­mät­tä myös opis­ke­lu- ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ja mei­dän on pys­tyt­tä­vä vas­taa­maan sil­loin laa­jem­min esi­mer­kik­si ko­tout­ta­mi­sen vaa­tei­siin.

Sa­lo­sen mu­kaan Sa­ta­kun­nas­sa kor­ke­a­kou­lu­te­tun vä­es­tön osuus on 26,5 pro­sent­tia, kun se koko maas­sa on 32,6 pro­sent­tia.

– Yli­o­pis­to­kes­kuk­sen ase­maa tu­lee vah­vis­taa lain­sää­dän­nöl­lä. Vien­ti­maa­kun­nan vah­vuus kou­lu­tuk­sen tar­jo­a­ja­na on esi­mer­kik­si am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen kiin­teä yh­teys elin­kei­no­e­lä­mään. Alu­eel­li­nen kou­lu­tus on edel­ly­tys elin­voi­mal­lem­me.

– Yri­tys­ten TKI-pa­nos­tuk­set Sa­ta­kun­nas­sa ovat mel­ko hy­vät, mut­ta jul­ki­sen sek­to­rin ja kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen osal­ta olem­me vain 0,8 pro­sen­tis­sa, mikä on to­del­la al­hai­nen luku. Täs­sä oli­si pa­ran­ta­mi­sen va­raa, Ki­vi­nen li­sä­si.

Sa­lo­nen ja Ki­vi­nen ko­ros­ta­vat myös lu­vi­tus- ja kaa­vap­ro­ses­sien ke­hit­tä­mis­tä riit­tä­vän en­na­koi­vik­si ja sel­lai­sik­si, et­tä va­li­tu­sa­jat ei­vät muo­dos­tui­si koh­tuut­to­mik­si.

Nato-Suo­mel­le Sa­ta­kun­ta on tur­val­li­suu­den ja huol­to­var­muu­den nä­kö­kul­mas­ta tär­keä, sil­lä alu­eel­la si­jait­see kak­si sa­ta­maa, kak­si va­rus­kun­taa, tur­val­li­suus­kes­kus ja len­to­kent­tä kes­kei­sel­lä pai­kal­la.

– Me tie­dos­tam­me ge­o­po­liit­ti­sen muu­tok­sen ja alu­eem­me vah­vuu­det muut­tu­nees­sa ti­lan­tees­sa. On hyvä sil­ti muis­taa, et­tä Nato it­ses­sään ei tuo Suo­mel­le ra­haa. Sil­ti vies­tim­me on eh­dot­to­mas­ti se, et­tä Sa­ta­kun­nal­la on tar­jot­ta­vaa Nato-Suo­mel­le ja olem­me val­mii­ta ke­hit­tä­mään tur­val­li­suus­ran­nik­koa, Sa­lo­nen to­te­si.

Ki­vi­sen mie­les­tä myös puo­lus­tus­vä­li­ne­te­ol­li­suu­den mah­dol­li­suu­det on kar­toi­tet­ta­va.

– Meil­lä on te­ol­li­suut­ta, jos­sa pys­ty­tään val­mis­ta­maan sa­moil­la ko­neil­la tä­hän­kin alaan liit­ty­viä tuot­tei­ta. Se ei tar­koi­ta vält­tä­mät­tä asei­ta, vaan mo­nia eri­lai­sia tar­vik­kei­ta en­si­a­pu­vä­li­neis­tä läh­tien, Ki­vi­nen ki­teyt­ti.

Sa­lo­nen ja Ki­vi­nen täh­den­tä­vät, et­tä maa­il­ma muut­tuu hur­jaa vauh­tia ja mu­ka­na on py­syt­tä­vä.

– Nyt on val­lal­la yl­lä­tyk­sel­li­syys niin toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä kuin pää­tök­sen­te­os­sa­kin. Sik­si mei­dän pi­täi­si ol­la val­mii­ta ket­te­räs­ti muun­tau­tu­maan. Tämä vaa­tii jat­ku­vaa yh­teis­työ­tä ja vuo­ro­pu­he­lua maa­kun­nan kan­sa­ne­dus­ta­jien kans­sa.