Kun­nat ovat häm­men­ty­ei­tä ja jär­kyt­ty­nei­tä val­ti­on­va­rain­mi­nis­te­ri­ön pa­rin päi­vän ta­kai­ses­ta il­moi­tuk­ses­ta, et­tä sote-uu­dis­tuk­sen ve­ro­ra­hoi­tuk­sen tar­kis­tus­las­ken­ta on tuot­ta­mas­sa yl­lät­tä­en 415 mil­joo­nan eu­ron li­sä­leik­kauk­set val­ti­o­no­suuk­siin. Tämä tar­koit­taa kun­nis­sa noin 80 eu­roa asu­kas­ta koh­ti.

Kun­tien ve­rop­ro­sen­tit on jo lyö­ty luk­koon, kos­ka nii­den pi­tää lain mu­kaan ol­la val­mii­na 17. mar­ras­kuu­ta men­nes­sä, jo­ten nii­hin ei voi enää ka­jo­ta. Mil­lä li­sä­leik­kauk­set siis ka­te­taan?

Rau­man bud­je­tis­sa val­ti­o­no­suu­det vä­he­ne­vät jo ai­kai­sem­min il­moi­tet­tu­jen leik­kaus­ten kans­sa yh­teen­sä noin 13 mil­joo­nal­la eu­rol­la, jos leik­kauk­set to­teu­tu­vat täy­si­mää­räi­si­nä.

– Tämä vas­taa meil­lä noin 1,5 ve­rop­ro­sent­tiyk­sik­köä. Ve­rot on kui­ten­kin lyö­ty luk­koon, ei­kä nii­hin voi­da enää kos­kea. On vain toi­vot­ta­va, et­tä sa­ta­kun­ta­lai­set työl­lis­ty­vät ja maa­kun­nan ta­lous läh­tee en­si vuon­na nou­suun, kau­pun­gin­joh­ta­ja Es­ko Poi­ke­la to­te­aa.

Poi­ke­lan mu­kaan Rau­mal­la ei heti läh­de­tä laa­ti­maan uut­ta bud­jet­tia, mut­ta so­peut­ta­mis­toi­mia on ryh­dyt­tä­vä miet­ti­mään. Val­ti­o­no­suus­ra­hoi­tuk­sen leik­kaus­ten vuok­si en­si vuo­den ta­lou­sar­vio uh­kaa pai­nua noin 8,9 mil­joo­nan eu­ron ali­jää­män si­jas­ta pe­rä­ti 12 mil­joo­naa eu­roa mii­nuk­sen puo­lel­le.

– Heti vuo­den vaih­teen jäl­keen ryh­dym­me sel­vit­tä­mään, mis­tä me­no­ja on mah­dol­lis­ta vie­lä so­peut­taa. Lin­jauk­sia ja pää­tök­siä on teh­tä­vä ke­vään ai­ka­na.

–  Kat­se kään­tyy väis­tä­mät­tä pal­ve­lu­verk­koon ja ei la­ki­sää­tei­siin toi­min­toi­hin, eli sel­lai­siin pal­ve­lui­hin, jois­sa mi­toi­tus­pe­rus­tei­ta ja laa­tua ei ole mää­ri­tel­ty. Tiu­kim­min sää­del­ty­jä kun­nan pal­ve­lui­ta ovat täl­lä het­kel­lä var­hais­kas­va­tus ja eri­tyi­so­pe­tus, Poi­ke­la sel­vit­tää.

Po­ril­le li­sä­leik­kauk­set mer­kit­si­si­vät to­teu­tu­es­saan jopa noin 6,5 mil­joo­nan li­sä­vä­hen­nys­tä val­ti­o­no­suuk­siin.

–  Po­rin val­ti­o­no­suu­det vä­he­ne­vät ai­em­pien leik­kaus­ten jäl­keen jo muu­toin­kin en­si vuo­del­le 10 mil­joo­naa eu­roa ja li­sä­leik­keus­ten jäl­keen mää­rä oli­si pe­rä­ti 16,5 mil­joo­naa. En­si vuo­den bud­je­tin ali­jää­mäk­si on ar­vi­oi­tu 15 mil­joo­naa eu­roa ja li­sä­leik­kauk­set kas­vat­tai­si­vat sitä mer­kit­tä­väs­ti. Hy­vin huo­les­tut­ta­vis­ta sum­mis­ta siis pu­hu­taan, kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na tii­vis­tää.

Ve­rop­ro­sen­tit Po­ris­sa on jo pää­tet­ty, ku­ten muis­sa­kin kun­nis­sa. En­si vuo­den bud­jet­ti on val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­vä­nä jou­lu­kuus­sa.

– Mi­tään hä­ti­köi­ty­jä pää­tök­siä em­me läh­de te­ke­mään, sil­lä ta­lou­sar­vio on jo hy­vin pit­käl­le suun­ni­tel­tu. Nyt on mal­tet­ta­va odot­taa ja saa­da nä­kö­a­laa vii­me per­jan­tai-il­lan pe­lot­tee­seen. Us­kon, et­tä tätä asi­aa pui­daan var­mas­ti vie­lä kun­tien, Kun­ta­lii­ton ja val­ti­on vä­li­sis­sä kes­kus­te­luis­sa. Isot kau­pun­git ko­koon­tu­vat täl­lä vii­kol­la ja siel­tä­kin odo­tel­laan kan­na­not­to­ja, In­na rau­hoit­te­lee.