Sa­ta­kun­ta­liit­to ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät tu­le­vat al­le­kir­joit­ta­maan elin­voi­ma­lu­pauk­sen täl­le val­tuus­to­kau­del­le. Täl­lä elin­voi­ma­lu­pauk­sel­la Sa­ta­kun­ta­liit­to ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät pyr­ki­vät edis­tä­mään yrit­tä­jä­myön­teis­tä il­ma­pii­riä. Yh­des­sä ha­lu­am­me huo­leh­tia sii­tä, et­tä vah­vis­tam­me kun­tiem­me veto- ja pi­to­voi­maa, sekä maa­kun­nan elin­voi­mai­suut­ta.

Yh­tei­sil­lä ta­voit­teil­la ja ak­tii­vi­sel­la seu­ran­nal­la ha­lu­am­me konk­reet­ti­ses­ti pa­ran­taa yri­tys­ten toi­min­ta­e­del­ly­tyk­siä. Olem­me mää­ri­tel­leet nel­jä yh­teis­tä pai­no­pis­te­a­lu­et­ta, joi­ta edis­täm­me ny­kyi­sen val­tuus­to­kau­den ai­ka­na.

En­sim­mäi­se­nä pai­no­pis­tee­nä on yh­tei­nen ja toi­mi­va vuo­ro­pu­he­lu, si­tou­dum­me siis käy­mään ak­tii­vis­ta vuo­ro­pu­he­lua elin­kei­no­e­lä­män toi­min­ta­e­del­ly­tyk­sis­tä. Vuo­ro­pu­he­lun ta­voit­tee­na on pa­ran­taa mo­lem­pien osa­puol­ten tie­don­vaih­toa ja ym­mär­rys­tä yh­tei­sis­sä asi­ois­sa.

Toi­se­na pai­no­pis­tee­nä on su­ju­vat val­mis­te­lup­ro­ses­sit. Meil­lä Sa­ta­kun­nas­sa pi­tää ol­la luo­tet­ta­vat ja en­na­koi­ta­vis­sa ole­vat suun­nit­te­lu- ja lu­pap­ro­ses­sit, jot­ta yri­tyk­set us­kal­ta­vat in­ves­toi­da. Yh­des­sä tu­lem­me käy­mään tie­don­vaih­toa suun­ni­tel­mien val­mis­te­luis­sa. li­säk­si Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät osal­lis­tu­vat Sa­ta­kun­ta­lii­ton maa­kun­tast­ra­te­gia- ja maa­kun­ta­kaa­vap­ro­ses­sien val­mis­te­lu­työ­hön.

Kol­man­te­na pai­no­pis­tee­nä on maa­kun­nan yh­tei­set edun­val­von­ta­koh­teet. Si­tou­dum­me yh­des­sä elin-kei­no­toi­mi­joi­den kans­sa edis­tä­mään yrit­tä­jä- ja yri­tys­myön­tei­siä edun­val­von­ta­koh­tei­ta. Käym­me yh­des-sä eri toi­mi­joi­den kans­sa läpi vuo­sit­tai­set ta­voit­teet.

Nel­jän­te­nä pai­no­pis­tee­nä on edis­tää Sa­ta­kun­taa Yrit­tä­jyys­maa­kun­nak­si. Yh­des­sä tu­lem­me tu­ke­maan kun­tien ke­hit­ty­mis­tä Yrit­tä­jien Kun­ta­ba­ro­met­rin mit­ta­reis­sa tar­kas­tel­tu­na omas­sa ko­ko­luo­kas­saan. Yh­tei­se­nä ta­voit­tee­na on nos­taa Sa­ta­kun­ta par­haak­si yrit­tä­jyys­maa­kun­nak­si val­ta­kun­nal­li­ses­sa maa­kun­ta­ver­tai­lus­sa.

Sa­ta­kun­ta­lii­ton ja Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jien vä­li­nen elin­voi­ma­lu­paus al­le­kir­joi­te­taan Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jä­ak­tii­vi­nen kun­ta -se­mi­naa­ris­sa Har­ja­val­las­sa 23.11.2022. Elin­voi­ma­lu­pauk­sen ovat hy­väk­sy­neet kum­pien­kin osa­puol­ten hal­li­tuk­set jo ai­em­min.

Us­kon, et­tä täl­lä yh­teis­työl­lä edis­täm­me maa­kun­taam­me en­tis­tä elin­voi­mai­sem­mak­si ja kas­vu­ky­kyi­sem­mäk­si yrit­tä­jyys­maa­kun­nak­si, jo­hon kan­nat­taa yri­tys­ten tul­la ja työl­lis­tää. Elin­voi­ma­lu­pauk­sen myö­tä on hyvä jat­kaa maa­kun­ta­lii­ton ja yrit­tä­jä­jär­jes­tön tii­vis­tä yh­teis­työ­tä myös tu­le­van maa­kun­ta­joh­ta­jan kans­sa.

Mark­ku Ki­vi­nen

Toi­mi­tus­joh­ta­ja, Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jät