Ar­to Pa­pu­nen

Ar­to Pa­pu­nen

Sa­ta­kun­nan Yrit­tä­jis­sä on jo kol­men vuo­den ajan toi­mi­nut ak­tii­vi­ses­ti yk­si­ny­rit­tä­jien ver­kos­to. Kan­kaan­pää­läi­nen Pau­li Pu­ka­ra­lam­mi on ol­lut mu­ka­na alus­ta as­ti ja toi­mi­nut pu­heen­joh­ta­ja­na vii­me vuo­den jou­lu­kuus­ta läh­tien. Asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä koos­tuu sa­ta­kun­ta­lai­sis­ta yk­si­ny­rit­tä­jis­tä, ja he poh­ti­vat mo­ni­puo­li­ses­ti yk­si­ny­rit­tä­jien toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien pa­ran­ta­mis­ta. He ko­koon­tu­vat kah­dek­san ker­taa vuo­des­sa. Ko­koon­tu­mi­sia on ym­pä­ri Sa­ta­kun­taa ja sa­mal­la koko maa­kun­nan yri­ty­sym­pä­ris­tö tu­lee laa­jas­ti esil­le.

Asi­an­tun­ti­ja­ryh­män jä­se­nis­tä Kris­ta-Ca­ro­la Mä­ki­nen kuu­luu myös val­ta­kun­nan ta­sol­la yk­si­ny­rit­tä­jä­ver­kos­toon. Tämä mah­dol­lis­taa sen, et­tä pai­kal­li­sia asi­oi­ta voi­daan vie­dä val­ta­kun­nal­li­sel­le ta­sol­le ja myös toi­sin­päin. Yk­si­ny­rit­tä­jien ver­kos­tol­le on Sa­ta­kun­nas­sa näh­ty tar­ve sii­tä­kin läh­tö­koh­das­ta, et­tä 72 pro­sent­tia Suo­men yrit­tä­jis­tä on yk­si­ny­rit­tä­jiä ja maa­kun­nan yrit­tä­jis­tä noin 78 pro­sent­tia.

Asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä on pyr­ki­nyt te­ke­mään ny­ky­ti­lan ana­lyy­sia sii­tä, mi­ten yk­si­ny­rit­tä­jil­lä me­nee Sa­ta­kun­nas­sa. Ver­kos­tol­la on vuo­sit­tain eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Tä­män vuo­den ta­pah­tu­miin kuu­luu syk­syl­lä ti­lai­suus, jos­sa on mah­dol­lis­ta ver­kos­toi­tua. Mu­ka­na on myös kou­lu­tus­ti­lai­suus, jo­hon si­säl­tyy yri­tyk­sen ra­hoi­tuk­seen liit­ty­viä asi­oi­ta.

– Yk­si­ny­rit­tä­jän on hyvä tie­tää eri­lai­set lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­sen ra­hoi­tuk­set. Le­a­der-ra­hoi­tus on esi­mer­kik­si yk­si sel­lai­nen ra­hoi­tus­kei­no, jota voi­si­vat yk­si­ny­rit­tä­jät hyö­dyn­tää ny­kyis­tä enem­män, Pu­ka­ra­lam­mi sa­noo.

Kankaanpääläinen Pauli Pukaralammi myös opettaa yrittäjyyteen liittyviä asioita Kankaanpään Opistolla. Kuva: Arto Papunen

Kankaanpääläinen Pauli Pukaralammi myös opettaa yrittäjyyteen liittyviä asioita Kankaanpään Opistolla. Kuva: Arto Papunen

Asi­an­tun­ti­ja­ryh­mä on myös poh­ti­nut tee­mo­ja sii­hen, mi­ten yk­si­ny­rit­tä­jien ase­maa voi­tai­siin pa­ran­taa.

– En­sim­mäi­se­nä nä­em­me, et­tä yk­si­ny­rit­tä­jil­le oli­si kan­nat­ta­vaa pyr­kiä ver­kos­toi­tu­maan. Näin saa­daan eri­lai­sia yh­teis­työ­ver­kos­to­ja koot­tua ja mah­dol­li­suus saa­da li­sää asi­ak­kai­ta. Toi­nen yrit­tä­jä voi myös toi­mia toi­sel­le ali­hank­ki­ja­na. Toi­se­na tär­ke­ä­nä asi­a­na pi­däm­me sitä, et­tä pys­ty­tään tu­ke­maan yri­tyk­siä muu­tos­vai­hees­sa. Yk­si­ny­rit­tä­jä voi­si tar­vi­ta tie­toa omis­ta osaa­mis­tar­peis­taan ja saa­da lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen vink­ke­jä. Di­gi­o­saa­mi­ses­sa voi myös ol­la han­ka­luuk­sia, jo­hon tar­vi­taan tu­kea. Yk­si­ny­rit­tä­jät kai­paa­vat myös mo­nes­ti apua raha-­asi­oi­hin liit­ty­en, ku­ten hin­noit­te­luun ja eri­lais­ten kan­nat­ta­vuus­las­kel­mien te­ke­mi­seen, Pu­ka­ra­lam­mi to­te­aa.

Tä­män jäl­keen hän to­te­aa­ seu­raa­vik­si pää­tee­moik­si yrit­tä­jien men­to­roin­ti­toi­min­nan ja yk­si­ny­rit­tä­jien ym­mär­tä­mi­sen.

– Men­to­ri­toi­min­taan kuu­luu, et­tä yrit­tä­jä­ver­kos­ton va­lit­se­mat men­to­rit avus­ta­vat yk­si­ny­rit­tä­jää. Yk­si­ny­rit­tä­jien ar­jen ym­mär­tä­mi­sek­si oli­si jär­ke­vää jal­kau­tua pai­kal­li­siin yri­tyk­siin ja pi­tää eri­lai­sia ide­a­rii­hiä yk­si­ny­rit­tä­jien kes­ken ja näh­dä, min­kä­lais­ta toi­min­ta on.

Vii­mei­sek­si, mut­ta tär­ke­äk­si asi­ak­si Pu­ka­ra­lam­mi ker­too yk­si­ny­rit­tä­jien jak­sa­mi­sen.

– Yk­si­ny­rit­tä­jät te­ke­vät elan­non hank­ki­mi­sek­si mo­nes­ti hy­vin pit­ki­ä­kin päi­viä. Pi­täi­si pyr­kiä ole­maan yk­si­ny­rit­tä­jien jak­sa­mi­sen tu­ke­na ja kek­si­mään, mil­lä eri kei­nol­la työs­sä jak­se­taan.

Lo­puk­si Pu­ka­ra­lam­mi vie­lä vink­kaa, et­tä yk­si­ny­rit­tä­jil­le voi­si ol­la jär­ke­vää suo­rit­taa joh­ta­mi­sen ja yri­tys­joh­ta­mi­sen eri­koi­sam­mat­ti­tut­kin­to. Hän myös opet­taa asi­aa Kan­kaan­pään Opis­tol­la.

– Koko tut­kin­toon kuu­luu yk­si pa­kol­li­nen ja kak­si va­lin­nais­ta tut­kin­non osaa. Se myös käy­dään etä­nä, joka so­pii mo­nel­le yk­si­ny­rit­tä­jäl­le, jol­le on mo­nes­ti han­ka­laa läh­teä kou­lut­tau­tu­maan muu­al­le oman työn­sä ohes­sa. Siel­lä käy­dään läpi mo­nel­le yk­si­ny­rit­tä­jäl­le ajan­koh­tai­sia asi­oi­ta ja li­sä­tään val­miuk­sia ke­hit­tää omaa lii­ke­toi­min­taa, päät­tää Pu­ka­ra­lam­mi.