STT

Suo­men Asi­a­kas­tie­don yl­lä­pi­tä­mäs­tä re­kis­te­ris­tä pois­tuu jou­lu­kuus­sa yli puo­li­tois­ta mil­joo­naa mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tää. Asi­a­kas­tie­to ker­too asi­as­ta tie­dot­tees­saan.

Kaik­ki­aan mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tö­jä pois­tuu rei­lul­ta 18  000 ih­mi­sel­tä. Mer­kin­tö­jen pois­tu­mi­sen taus­tal­la on uu­si luot­to­tie­to­la­ki, joka as­tuu voi­maan jou­lu­kuun alus­sa.

La­ki­muu­tok­sen myö­tä mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tä pois­tuu kuu­kau­den ku­lut­tua sii­tä, kun luot­to­tie­to­y­ri­tyk­set ovat saa­neet tie­don mak­sun suo­rit­ta­mi­ses­ta. Tä­hän as­ti mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­nät ovat Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­ton mu­kaan py­sy­neet re­kis­te­ris­sä yleen­sä kah­des­ta kol­meen vuot­ta.

Li­säk­si uu­si mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tä ei jat­kos­sa enää pi­den­nä mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­nän säi­ly­ty­sai­kaa, vaan jo­kai­sen mer­kin­nän säi­ly­ty­sai­ka on it­se­näi­nen.

Jou­lu­kuun alus­sa Asi­a­kas­tie­don re­kis­te­reis­tä pois­tuu myös 175  000 yri­tyk­sil­le teh­tyä mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­tää. Kaik­ki­aan mak­su­häi­ri­ö­mer­kin­nät pois­tu­vat lä­hes 5  000 yri­tyk­sel­tä.

Pois­to­jen jäl­keen Asi­a­kas­tie­don re­kis­te­reis­sä on yhä lä­hes 370  000 yk­si­tyis­hen­ki­löä, joil­la on mak­su­häi­rin­tä­mer­kin­tö­jä. Yri­tyk­siä, joil­la on mak­su­häi­ri­öi­tä, jää re­kis­te­rei­hin noin 40  000 kap­pa­let­ta.