Yli puo­let yri­tyk­sis­tä ker­too, et­tä la­kia ei ole nou­da­tet­tu, kun mak­su­ai­ko­ja on yri­tys­ten vä­lil­lä pi­den­net­ty.

– Isot fir­mat pi­tä­vät pie­niä pank­kei­naan ja usein rik­ko­mal­la mak­su­eh­to­la­kia. Yrit­tä­jät ra­por­toi­vat, et­tä myös osa val­ti­on- ja kun­ta­yh­ti­öis­tä pit­kit­tää mak­su­ja yli 30 päi­vää so­pi­mat­ta täs­tä erik­seen. Maan tapa on, et­tä suu­ry­ri­tys vain yk­si­puo­li­ses­ti il­moit­taa pie­ny­rit­tä­jän saa­van ra­han­sa myö­hem­min, Suo­men Yrit­tä­jien lain­sää­dän­tö­a­si­oi­den pääl­lik­kö Tii­na Toi­vo­nen sa­noo.

Eri­tyi­ses­ti lii­ke­kump­pa­nin pit­kis­tä mak­su­a­jois­ta kär­si­vät ta­lou­del­li­ses­ti te­ol­li­suus ja ra­ken­ta­mi­nen.

– Sik­si tä­män hal­li­tuk­sen tu­li­si tuo­da esi­tys pie­ny­ri­tys­ten mak­su­ky­vyn tur­vaa­mi­sek­si. Ylei­nen tren­di on, et­tä mak­su­ai­ko­ja pi­den­ne­tään – osa lain mu­kai­ses­ti ja osa lain vas­tai­ses­ti. Myös ly­hy­em­mät mak­su­ai­ko­jen vii­väs­tyk­set voi­vat ai­heut­taa yri­tyk­sil­le on­gel­mia, ku­ten muu­ta­mien viik­ko­jen pi­den­nyk­set, kos­ka pal­kat, ve­rot ja muut ku­lut juok­se­vat, Toi­vo­nen sa­noo.

Yri­tys­ten edus­ta­jis­ta 33 pro­sent­tia sa­noo, et­tä hei­dän mak­su­ai­ko­jaan on pi­den­net­ty kah­den vii­mei­sen vuo­den ai­ka­na. Osuus on sel­väs­sä kas­vus­sa vii­me mit­tauk­ses­ta, kun mar­ras­kuus­sa 2022 näin ra­por­toi 22 pro­sent­tia.

Ylei­sim­min mak­su­ai­ko­jaan ovat pi­den­tä­neet suu­ret yk­si­tyi­set (66 %). Tä­mä­kin luku on kas­va­nut vii­me mit­tauk­ses­ta. Vain puo­let yli kuu­kau­den mak­sua odot­ta­neis­ta on so­pi­nut asi­as­ta. Lain mu­kaan yri­tys­ten vä­lis­ten las­ku­jen mak­su­ai­ka saa ylit­tää 30 päi­vää vain, jos sii­tä on osa­puol­ten vä­lil­lä erik­seen so­vit­tu.

Kol­ma­so­sa yri­tyk­sis­tä jou­tuu odot­ta­maan saa­ta­vi­aan yli 30 päi­vää. Näis­tä yri­tyk­sis­tä edel­leen yli puo­let ker­too (51 %), et­tä la­kia ei ole nou­da­tet­tu, kun mak­su­ai­ko­ja on pi­den­net­ty yli 30 päi­vää. Asi­as­ta ei siis ole so­vit­tu mak­su­eh­to­lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la. Tämä so­pi­mat­ta jät­tä­mi­nen on eri­tyi­ses­ti pal­ve­lu­a­lo­jen rie­sa.

– Eli puo­les­sa niis­tä ta­pauk­sis­ta, jois­sa pal­ve­lun tai tuot­teen toi­mit­ta­nut yri­tys on jou­tu­nut odot­ta­maan mak­sua yli kuu­kau­den, ei ole so­vit­tu pi­dem­mäs­tä mak­su­a­jas­ta, vaik­ka laki sitä vaa­tii. Tämä on iso on­gel­ma, jo­hon pi­tää puut­tua.

–  Gal­lu­pis­sa yrit­tä­jät ra­por­toi­vat, et­tä myös val­ti­on- ja kun­ta­yh­ti­öt ovat pi­den­tä­neet mak­su­ai­ko­ja yli 30 päi­vää täs­tä erik­seen so­pi­mat­ta. Vaa­dim­me, et­tä tämä asia sel­vi­te­tään ja jul­ki­sis­sa yh­ti­öis­sä nou­da­te­taan esi­mer­kil­li­ses­ti la­kia, Toi­vo­nen sa­noo.

Pit­kät mak­su­a­jat ai­heut­ta­vat ta­lou­del­lis­ta hait­taa pk-yri­tyk­sil­le. Jos mak­su­ai­ka on yli 30 päi­vää, hait­taa ai­heu­tuu jo lä­hes puo­lel­le pk-yri­tyk­sis­tä (43 %). Kun mak­su­a­jat nou­se­vat 60 päi­vään ja sii­tä pi­dem­piin ai­koi­hin, ta­lou­del­lis­ta hait­taa ai­heu­tuu jo yli 60 pro­sen­til­le yri­tyk­sis­tä.

– On ar­vi­oi­tu, et­tä nel­jän­nes kon­kurs­seis­ta joh­tuu sii­tä, et­tä yri­tys ei saa ra­ho­jaan ajal­laan. Nyt kon­kurs­si­mää­rät ovat nous­seet vii­me vuo­des­ta. Ar­vi­oim­me ti­las­to­jen synk­ke­ne­vän syk­syn ai­ka­na. Sen­kin vuok­si on tär­ke­ää, et­tä lain rik­ko­mi­nen ja sii­tä yrit­tä­jil­le ai­heu­tu­vat hai­tat saa­tai­siin ku­riin, Toi­vo­nen sa­noo.

Eh­do­tus: On­gel­ma oli­si rat­kais­ta­vis­sa vi­ra­no­mais­val­von­nal­la. Noin puo­let vas­taa­jis­ta ovat sitä miel­tä, et­tä vi­ra­no­mai­sen tu­li­si val­voa lain nou­dat­ta­mis­ta. Eri­tyi­ses­ti ra­ken­ta­mi­ses­sa val­von­ta sai kan­na­tus­ta (65 %). Myös Suo­men Yrit­tä­jät on tätä miel­tä.

–  Vii­me hal­li­tus­kau­del­la oi­keus­mi­nis­te­ri­ön työ­ryh­mä teki pe­rus­teel­li­sen eh­do­tuk­sen, mi­ten lain rik­ko­mi­nen saa­tai­siin ku­riin vi­ra­no­mais­val­von­nal­la. Tämä la­ki­muu­to­seh­do­tus tu­li­si nyt et­siä pi­kai­ses­ti käyt­töön ja tuo­da edus­kun­taan, Toi­vo­nen vaa­tii.

Syys­kuus­sa myös ko­mis­sio esit­ti, et­tä jä­sen­mais­sa on vi­ra­no­mai­sen val­vot­ta­va mak­su­ai­ko­ja ja yli 30 päi­vän mak­su­a­jois­ta ei sai­si jat­kos­sa edes so­pia.

–  Eh­do­tus on pää­o­sin hyvä ja pi­tää si­säl­lään Suo­men Yrit­tä­jien aja­mia asi­oi­ta. Mak­su­ai­ko­ja ly­hen­tä­mäl­lä ja val­von­taa te­hos­ta­mal­la pa­ran­net­tai­siin eri­tyi­ses­ti pie­nem­pien yri­tys­ten mak­su­ky­kyä.

Yrit­tä­jä­gal­lu­piin vas­ta­si 1 207 pk-yri­tyk­sen edus­ta­jaa 9.–16.8.2023 vä­li­se­nä ai­ka­na. Tut­ki­muk­sen to­teut­ti Kan­tar Pub­lic Suo­men Yrit­tä­jien toi­mek­si­an­nos­ta.