Pau­lii­na Vil­pak­ka

Tui­ja Saa­rik­ko sai vii­me vii­kol­la Tam­pe­reen seu­dun am­mat­ti­o­pis­tos­ta kä­teen­sä eko­par­tu­ri-kam­paa­jan to­dis­tuk­sen. Val­mis­tu­mi­nen ve­näh­ti ke­vääl­tä syk­syyn pan­de­mi­a­ti­lan­teen vuok­si. Eko­par­tu­ri-kam­paa­mo He­a­ling Wolf ava­si oven­sa kui­ten­kin jo maa­lis-huh­ti­kuun tait­tees­sa Lei­ne­pe­rin­tiel­lä Ul­vi­las­sa.

Kam­paa­mo sai ni­men He­a­ling Wolf, joka juon­taa juu­ren­sa sii­hen, et­tä Tui­ja on myös kou­lu­tet­tu koi­ra­hie­ro­ja.

Luon­to on hä­nel­le kaik­ki kai­kes­sa. Tui­ja on vuo­sien var­rel­la ve­tä­nyt va­el­luk­sia muun mu­as­sa Lap­piin ja Ir­lan­tiin. Ko­to­na Kul­laal­la hän ha­keu­tuu myös luon­toon. Jopa öi­tä Tui­ja puo­li­soi­neen nuk­kuu Jout­si­jär­ven ran­nal­la riip­pu­ma­tos­sa – oli sit­ten kesä tai tal­vi.

– Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä nu­kun enem­män ul­ko­na, kuin omas­sa sän­gys­sä, Tui­ja nau­raa.

Tui­ja opis­ke­li unel­ma-am­mat­tiin­sa par­tu­ri-kam­paa­jak­si heti pe­rus­kou­lun jäl­keen. Hän pe­rus­ti Noor­mark­kuun Par­tu­ri-kam­paa­mo Ma­nu­e­lan, jon­ka yrit­tä­jä­nä toi­mi kym­me­nen vuot­ta. Voi­mak­kaat ai­neet al­koi­vat kui­ten­kin käy­mään ter­vey­den pääl­le.

– Mi­nul­le puh­ke­si esi­ast­ma. Lo­pul­ta lää­kä­ri sa­noi, et­tä jos ha­lu­an näh­dä vie­lä ter­vei­tä päi­viä, mi­nun on vaih­det­ta­va alaa.

Tui­ja luu­li, et­tei voi­si kos­kaan enää pa­la­ta ta­kai­sin kam­paa­jan tuo­lin taa. Vuo­sia vie­räh­ti­kin mo­nen muun puu­han pa­ris­sa, kun­nes nai­nen lo­pul­ta in­nos­tui aloit­ta­maan eko­par­tu­ri-kam­paa­jan opin­not ys­tä­vän­sä hou­kut­te­le­ma­na.

Eko­par­tu­ri-kam­paa­ja ei käy­tä syn­teet­ti­siä, eli kei­no­te­koi­sia vä­ri­ai­nei­ta, val­kai­su­ai­nei­ta tai per­ma­nent­ti­ai­nei­ta. Sen si­jaan hiuk­sia vär­jä­tään in­ti­a­lai­sil­la kas­veil­la: hen­nal­la, joka on pu­nai­nen sävy, in­di­col­la, joka on si­ni­nen sävy ja cas­si­al­la joka on vaa­le­an kel­tai­nen, sekä näi­den se­koi­tuk­sil­la. Muo­toi­lu­tuot­teet puo­les­taan pe­rus­tu­vat ruo­ko­so­ke­rei­hin sekä luon­non va­hoi­hin.

– Hen­na jää hiuk­sen pin­taan, ja te­kee hiuk­ses­ta ehe­äm­män ja vah­vem­man. Sen si­jaan syn­teet­ti­nen vä­ri­ai­ne me­nee hiuk­sen si­sään, ja ha­jot­taa hiuk­sen omaa pig­ment­tiä.

Luon­non ys­tä­vä­nä Tui­jal­le on eri­tyi­sen tär­ke­ää myös se, et­tä ai­neet ovat bi­o­ha­jo­a­via, ei­vät­kä kuor­mi­ta luon­toa, ve­sis­tö­jä tai ih­mis­ke­ho­ja.

– Myös ih­mi­sen eli­mis­töä syn­teet­ti­set vä­ri­ai­neet kuor­mit­ta­vat. Ne voi­vat häi­ri­tä hor­mo­ni­ta­sa­pai­noa ja jopa li­sä­tä syö­pä­ris­kiä. Sil­loin täl­löin vär­jää­mi­nen ei hait­taa, mut­ta jos vär­jää hiuk­sia koko elä­män­sä ajan, kan­nat­taa vaih­taa luon­non vä­ri­ai­nei­siin.

He­a­ling Wol­fis­sa hiuk­siin teh­dään myös yrit­ti­hoi­to­ja, jois­sa käy­te­tään esi­mer­kik­si ke­hä­kuk­kaa, koi­vua ja nok­kos­ta. Vii­mei­sim­män yr­tin Tui­ja mai­nit­see eri­no­mai­sek­si edis­tä­mään hius­ten kas­vua. Tui­jan työ­hön kuu­luu myös in­ti­a­lais­ta pää­hie­ron­taa, ää­ni­mal­ja­hie­ron­taa sekä rei­ki­hoi­toa.