NEA MÄ­KI­NEN ja MIRA PARK­KA­LI

Ime­tys­suo­si­tuk­set ei­vät Suo­mes­sa to­teu­du odo­tus­ten mu­kaan, sil­lä Suo­mes­sa ime­te­tään kes­ki­mää­rin vain 7–8 kuu­kaut­ta, jos­ta täy­si­me­te­tään 2 kuu­kaut­ta. Kan­sal­li­nen ra­vit­se­mus­suo­si­tus kui­ten­kin suo­sit­te­lee täy­si­me­tys­tä vä­hin­tään 4–6 kuu­kau­den ajan ja rin­ta­mai­to­ruo­kin­taa tu­li­si jat­kaa osit­tai­ses­ti kiin­tei­den ruo­kien rin­nal­la vä­hin­tään 1–2 vuo­den ikään as­ti. Rin­ta­mai­don ter­veys­hyö­dyt sekä äi­dil­le et­tä lap­sel­le ovat tut­ki­tus­ti kiis­tat­to­mat. Läh­dim­me sel­vit­tä­mään tut­ki­muk­sel­li­sen opin­näy­te­työn muo­dos­sa, mi­ten ime­tys to­teu­tuu Po­rin alu­eel­la; tar­koi­tuk­se­na oli sel­vit­tää imet­tä­mi­sen to­teu­tu­mis­ta ja sii­hen vai­kut­ta­nei­ta te­ki­jöi­tä neu­vo­loi­den asi­ak­kai­den nä­kö­kul­mas­ta.

Rei­lus­ti yli puo­let vas­tan­neis­ta täy­si­met­ti­vät vau­vaa 3–5 kk ikään as­ti. Lo­put vas­tan­neis­ta lo­pet­ti­vat täy­si­me­tyk­sen 1–3 kk iäs­sä. Vas­taa­jien, jot­ka lo­pet­ti­vat ime­tyk­sen sel­ke­äs­ti en­nen ime­tys­suo­si­tuk­sien mu­kais­ta ikää, osuus oli mer­kit­tä­vä. Ai­kai­sem­min­kin on to­det­tu, et­tä täy­si­me­tyk­sen jat­ku­mi­nen vä­hin­tään 4 kk ikään as­ti on yk­si suu­rim­mis­ta ime­tyk­sen haas­teis­ta Suo­mes­sa ja kiin­te­ät ruu­at aloi­te­taan suo­si­tuk­sia ai­kai­sem­min. Noin vii­de­so­sa tä­hän tut­ki­muk­seen vas­tan­neis­ta oli aloit­ta­nut kiin­tei­den ruo­kien an­ta­mi­sen en­nen 4 kk ikää, jol­loin myös täy­si­me­tys lop­pui lii­an var­hain.

Hie­man al­le puo­let vas­tan­neis­ta oli ko­ko­nai­si­met­tä­nyt las­taan yli 18 kk. 22 pro­sent­tia äi­deis­tä oli ker­to­nut ko­ko­nai­si­me­tyk­sen kes­ton ol­leen 6–12 kk, ja 22 pro­sent­tia äi­deis­tä 12–18 kk. Nuor­ten, al­le 35-vuo­ti­ai­den äi­tien ko­ko­nai­si­me­tys jäi tut­ki­muk­ses­sa kes­tol­taan mui­ta vas­taa­jia ly­hy­em­mäk­si. Tämä tu­los tu­kee ai­kai­sem­pia tut­ki­muk­sia sii­tä, et­tä äi­din iäl­lä on vai­ku­tus ime­tyk­sen to­teu­tu­mi­seen. Use­al­la vas­taa­jal­la oli ime­tyk­sen lo­pet­ta­mi­sen syy­nä äi­din oma pää­tös tai jo­kin haas­te, ku­ten yöl­li­set he­räi­lyt.

Kävi il­mi, et­tä syn­ny­tys­sai­raa­las­sa an­ne­tun oh­jauk­sen mää­rä vaih­te­li suu­res­ti. Jopa yli puo­let äi­deis­tä koki saa­neen­sa oh­jaus­ta vä­hän tai mel­ko vä­hän. Var­hai­sen ime­tyk­sen käyn­nis­ty­mi­nen on ai­kai­sem­man tut­ki­mus­tie­don va­los­sa yk­si suu­rim­mis­ta haas­teis­ta Suo­mes­sa. Osal­la äi­deis­tä oli­kin täs­sä haas­tei­ta. Syi­tä ime­tyk­sen aloit­ta­mi­sen epä­on­nis­tu­mi­sel­le oli­vat mai­don nou­sun vii­väs­ty­mi­nen, vau­van kel­tai­suus ja vau­van ime­mi­sen on­gel­mat. Tut­ki­muk­ses­sa il­me­ni myös, et­tä li­sä­mai­don an­ta­mis­ta oli noin nel­jä­so­san koh­dal­la ime­tyk­sen al­ku­vai­hees­sa suo­sit­tu. Suo­ma­lai­sis­sa sai­raa­lois­sa tur­vau­du­taan ai­kai­sem­pien­kin tut­ki­mus­ten mu­kaan li­sä­mai­toon lii­an usein.

Tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­tet­tiin myös, oli­vat­ko äi­dit saa­neet tie­toa vau­van ke­hi­tys­vai­hei­den vai­ku­tuk­ses­ta ime­tyk­seen, sil­lä eri ikä­kau­det tuo­vat sii­hen omat haas­teen­sa. Suu­ri osa vas­taa­jis­ta oli saa­nut tie­toa vain vä­hän tai mel­ko vä­hän. Neu­vo­las­sa tu­li­si suo­si­tus­ten mu­kaan an­taa tie­toa mah­dol­li­sis­ta ime­ty­son­gel­mis­ta, si­säl­tä­en myös ke­hi­tys­vai­hei­den vai­ku­tuk­set ime­mi­seen. Tämä ei vas­taus­ten pe­rus­teel­la to­teu­du.

KUIN­KA IME­TYS­SUO­SI­TUK­SIIN PÄÄS­TÄI­SIIN?

Syn­ny­tys­sai­raa­las­sa ja neu­vo­lois­sa to­teu­tet­ta­vaa ime­ty­soh­jaus­ta tu­lee vie­lä jat­kos­sa­kin Po­ris­sa ke­hit­tää ja yh­te­näis­tää. Ime­ty­soh­jauk­sen tu­lee jat­kua neu­vo­lois­sa koko ras­kaus- ja ime­väi­si­än ajan. Ke­hi­tys­vai­heis­ta pu­hu­mi­nen pi­täi­si nos­taa osak­si ime­ty­soh­jaus­ta neu­vo­lois­sa. Oh­jaus­ta tu­lee an­taa jo­kai­sel­la neu­vo­la­käyn­nil­lä, eri­tyi­ses­ti ke­hi­tys­vai­heen lä­hes­ty­es­sä. Jot­ta am­mat­ti­lais­ten oh­jaus­tai­dot py­syi­si­vät riit­tä­väl­lä ta­sol­la ja ime­ty­soh­jauk­sen laa­tu ta­sai­se­na, on hen­ki­lö­kun­nal­le tar­jot­ta­va riit­tä­väs­ti kou­lu­tus­ta.

Jot­ta täy­si­me­tys ei lop­pui­si en­nen ai­ko­jaan, oli­si edel­leen tär­ke­ää li­sä­tä äi­tien tie­toi­suut­ta pi­dem­män täy­si­me­tyk­sen hyö­dyis­tä ja kiin­tei­den ruo­kien myö­häi­sem­mäs­tä aloit­ta­mi­sa­jan­koh­das­ta. Täy­si­me­tyk­sen jat­ka­mi­seen tu­lee kan­nus­taa ja kiin­teis­tä ruu­is­ta pu­hu­mi­sen voi­si ajoit­taa neu­vo­las­sa myö­hem­mäk­si, jot­tei se osal­taan ede­saut­tai­si kiin­tei­den ai­kais­ta aloit­ta­mis­ta. Tär­ke­ää oli­si jat­kos­sa­kin huo­mi­oi­da nuo­ri ikä ris­ki­te­ki­jä­nä ime­tyk­sen on­nis­tu­mi­sen kan­nal­ta ja te­hos­taa ime­tyk­sen tu­kea sekä oh­jaus­ta nuo­rem­pien äi­tien koh­dal­la.

Neu­vo­loi­den avoi­miin ime­tys­po­lik­li­nik­koi­hin pa­nos­ta­mi­nen voi­si edis­tää ime­tyk­sen to­teu­tu­mis­ta. Imet­tä­vil­le äi­deil­le oli­si hyvä tar­jo­ta ver­tais­tu­kea; neu­vo­lat voi­si­vat va­paa­eh­tois­jär­jes­tö­jen li­säk­si tar­jo­ta esi­mer­kik­si ime­tys­tä tu­ke­via ryh­mä­ta­paa­mi­sia. Ime­tyk­sen tu­ki­muo­dois­ta tie­dot­ta­mi­nen jo var­hain saat­taa en­nal­ta­eh­käis­tä ime­tyk­sen en­ne­nai­kais­ta päät­ty­mis­tä.

Ar­tik­ke­lin kir­joit­ta­jat Nea Mä­ki­nen ja Mira Park­ka­li ovat tänä ke­vää­nä val­mis­tu­via ter­vey­den­hoi­ta­ja­o­pis­ke­li­joi­ta Sa­ta­kun­nan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­ta. Ar­tik­ke­li pe­rus­tuu hei­dän hel­mi­kuus­sa val­mis­tu­nee­seen, Po­rin Pe­rus­tur­van ti­laa­maan opin­näy­te­työ­hön "Ime­tyk­sen to­teu­tu­mi­nen Po­rin alu­eel­la".