Ari An­te­roi­nen

Rau­man Lu­kon mes­ta­ri­hyök­kää­jä Toni Koi­vis­to on Lu­kon Bu­si­ness Clu­bin uu­si isän­tä. Ton­to tart­tuu mik­kiin 12.9. ko­ti­pe­lis­sä HPK:a vas­taan. Mies tu­lee 25 vuot­ta, eli klu­bin pe­rus­ta­mi­ses­ta saak­ka, paik­kaa isän­nöi­neen Rai­mo Va­han­non ti­lal­le.

– Asi­as­ta oli jo­kin ai­ka sit­ten Kun­nak­sen Ju­kan, Rau­man Luk­ko Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­jan, kans­sa pu­het­ta. Päh­käi­lin asi­aa ja suos­tuin pes­tiin, ihan mie­len­kiin­nos­ta­kin. Pää­sen taas ole­maan lä­hem­pä­nä Luk­koa, jut­te­lee uran­sa Lu­kon mes­ta­ruu­teen 2021 päät­tä­nyt Koi­vis­to.

Ton­ton sup­liik­ki on ai­em­min tes­tat­tu Ra­dio Ra­mo­nan kom­men­taat­to­ri­na.

– Al­kuun on var­maan hie­man har­joit­te­lua mi­kin kans­sa toi­mies­sa. Vaik­ka työs­sä­ni haas­tat­te­len ih­mi­siä, se on kui­ten­kin eri asia.

Koi­vis­ton si­vii­li­työ on Bolt Work­sin myyn­nis­sä ja rek­ry­toin­nis­sa.

– Apua var­mas­ti saan ja ei­kös se sii­tä pian muo­tou­du oman­lai­sek­seen, us­koo Koi­vis­to.

– Ei var­mas­ti men­nä ihan sa­mal­la sap­luu­nal­la, kuin Raik­ke.

Toni Koivisto kuvattuna juhlaottelussaan, missä tuli täyteen 900 peliä. Mies sovittelee jatkossa käsiinsä jääkiekkomailan sijaan mikrofonia, kun hän aloittaa pestin Lukon Business Clubin vetäjänä. Kuva: Elmeri Elo

Toni Koivisto kuvattuna juhlaottelussaan, missä tuli täyteen 900 peliä. Mies sovittelee jatkossa käsiinsä jääkiekkomailan sijaan mikrofonia, kun hän aloittaa pestin Lukon Business Clubin vetäjänä. Kuva: Elmeri Elo

Va­han­to ker­too miet­ti­neen­sä jo pi­tem­pään te­ke­vän­sä ti­laa mik­ro­fo­nin var­res­sa. Asi­as­ta kes­kus­tel­tiin Kun­nak­sen kans­sa ja ajan­koh­ta to­det­tiin nyt oi­ke­ak­si.

– Vii­me ke­vää­nä use­am­man ker­ran mie­tin est­ra­dil­la sei­so­es­sa­ni, et­tä nyt voi­si ol­la su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen ai­ka, Va­han­to tun­nus­taa.

Raik­ke on Lu­kon Bu­si­ness Clu­bin pe­rus­ta­ja.

– 4.9.1997 Luk­ko–Kal­Pa -pe­lis­sä olim­me en­si ker­ran kool­la, muis­taa Va­han­to.

Lu­kon klubi oli kol­mas Suo­mes­sa. Tam­pe­re ja Hel­sin­ki eh­ti­vät en­sin, mut­ta Tur­ku sai oman­sa vas­ta Rau­man jäl­keen.

– Al­kuun oli 16 paik­kaa, sit­ten 18 ja tääl­lä yl­hääl­lä en­sin 33 paik­kaa. Nyt paik­ko­ja on 59. Vaa­ti­muk­set ovat vuo­sien var­rel­la kas­va­neet. Ruo­ka on esi­mer­kik­si tär­ke­äs­sä ase­mas­sa.

Raik­ke ei mon­taa ker­taa jät­tä­nyt klu­bia isän­nöi­mät­tä. Pie­ni paus­si oli, kun si­vii­li­työ vei ul­ko­mail­le.

– Sil­loin­kin tu­lin vii­kon­lo­puk­si ko­tiin Sak­sas­ta ja hoi­din hom­mat.

Lis­ta klu­bi­vie­rais­ta on pit­kä. Ni­miä löy­tyy yli 2 000. Klubi ko­koon­tui Raik­ken ve­tä­mä­nä 823 ker­taa ja sii­hen Pit­si­tur­nauk­set ja Alum­ni-pe­lit pääl­le.

– On ol­lut rau­ma­lai­sia, mui­ta suo­ma­lai­sia ja jopa ul­ko­maa­lai­sia pe­laa­ja­le­gen­do­ja, yh­teis­kun­nan, elin­kei­no­e­lä­män ja po­li­tii­kan vai­kut­ta­jia ja mui­ta. Jos ni­miä pi­tää mai­ni­ta, niin vaik­ka­pa so­dat käy­nyt ur­hei­lu­joh­ta­ja Juk­ka Uu­ni­la, suo­sik­ki­piis­pa Ee­ro Huo­vi­nen, ark­ki­piis­pa John Vikst­röm, Ka­ler­vo Kum­mo­la, is­kel­mäi­ko­nit Fre­de­rik ja Dan­ny, te­at­te­ri­lai­sia ja niin edel­leen. Ai­ka­naan haas­ta­tel­tiin jouk­ku­ei­den val­men­ta­jat­kin en­nen pe­liä. Bu­si­ness Clu­bil­la on esi­tel­ty myös jä­sen­ten fir­mo­jen toi­min­taa, Va­han­to lu­et­te­lee.

Hän muis­tut­taa, et­tä jo­kai­nen haas­tat­te­lu vaa­ti oman val­mis­te­lun­sa ja taus­ta­työn.

Raimi Vahanto kertoo miettineensä jo pitempään tekevänsä tilaa mikrofonin varressa. Kuva: Ari Anteroinen

Raimi Vahanto kertoo miettineensä jo pitempään tekevänsä tilaa mikrofonin varressa. Kuva: Ari Anteroinen

Va­han­to kiis­tää ol­leen­sa vai­kut­ta­mas­sa seu­raa­jan va­lin­nas­sa. Mut­ta oli­si­ko uu­del­le mie­hel­le jo­tain vink­kiä?

– Bu­si­ness Club on Lu­kon sy­dän. Se on ta­lou­del­li­ses­ti ää­rim­mäi­sen tär­keä yh­teis­työ­kump­pa­ni. Yh­tä tär­keä asia on si­tou­tu­mi­nen Luk­koon, joka nä­kyy mo­nel­la ta­val­la. Jä­se­nil­lä on ai­na maa­il­mal­la liik­ku­es­saan­kin Luk­ko mie­les­sä.

– Tämä on hie­no ver­kos­toi­tu­mis­paik­ka. Täs­sä on help­poa pe­lin ai­ka­na­kin kes­kus­tel­la ja ha­kea tois­ten kans­sa rat­kai­su­ja on­gel­miin ja niin edel­leen, ku­vaa Va­han­to.

Va­han­to tii­vis­tää, et­tä kun näi­den asi­oi­den eteen te­kee töi­tä ja saa­vut­taa po­ru­kan luot­ta­muk­sen, niin on help­po ol­la.

– Koi­vis­tol­la tu­lee var­mas­ti ole­maan eri tyy­li kuin mei­kä­läi­sel­lä ja hyvä niin. En­sim­mäi­nen vir­he on, jos al­kaa mat­ki­maan jo­tain.

Raik­ke ai­koo seu­ra­ta Lu­kon pe­le­jä edel­leen.

– Enää ei tar­vit­se tul­la hal­lil­le tun­tia en­nen, vaan omat pai­kat odot­ta­vat kat­so­mos­sa. Kiva seu­ra­ta, mi­ten siel­lä ja hal­lin ra­vin­to­lois­sa käyt­täy­dy­tään. Klu­bil­ta on ol­lut kui­ten­kin eri­lais­ta seu­ra­ta pe­le­jä, Raik­ke to­te­aa.