Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Äs­sien Roni Se­vä­sel­le kir­jat­tiin pie­ni ti­las­to­kum­ma­jai­nen TPS-voi­tos­sa maa­nan­tai­na. Äs­sä­pa­kin te­ke­mä voit­to­maa­li syn­tyi tyh­jiin, kun po­ri­lai­set nap­pa­si­vat 2–1 (0–0, 1–0, 1–1) -voi­ton. Valt­te­ri Pul­li eh­ti vie­lä ka­ven­ta­maan Se­vä­sen on­nis­tu­mi­sen jäl­keen.

– Pari ker­taa pää­sin jo ko­kei­le­maan­kin, kun voi­tim­me aloi­tuk­sia. Lo­pul­ta tark­ka si­joi­tus osui, Se­vä­nen to­te­si.

– Kyl­lä sen huo­ma­si, et­tei enää pe­la­ta run­ko­sar­jaa, pien­tä ekst­raa oli. Jo­kai­nen ti­lan­ne men­tiin ai­na lop­puun as­ti. Kui­ten­kin jos­sain vai­hees­sa se ha­vait­see, et­tei tä­mä­kään ole jää­kiek­koa ih­meel­li­sem­pää.

Iso­mä­ki-aree­nan ylei­sö­mää­rä 5 148 kat­so­jaa oli Äs­sien en­sim­mäi­sen pu­do­tus­pe­li­kier­ros­ten kaut­ta ai­ko­jen en­nä­tys.

– Hyvä meno oli kyl­lä kat­so­mos­sa. Kun vaih­to­pen­kil­lä ot­ti vä­hän me­hua ja ken­täl­lä ta­pah­tui jo­tain, tun­nel­man ais­ti hie­nos­ti, Se­vä­nen kiit­te­li.

TPS-lei­ris­tä löy­tyi yk­si hah­mo, jota po­ri­lai­sy­lei­sö muis­ti eri­tyi­ses­ti. Äs­sien kas­vat­ti Ant­ti Tuo­mis­to pe­la­si en­sim­mäi­sen pu­do­tus­pe­lin­sä Lii­gas­sa van­has­sa ko­ti­hal­lis­saan.

– Tämä oli tiuk­kaa vään­töä, mut­ta me em­me pääs­seet var­si­nai­ses­ti edes par­hail­le maa­li­pai­koil­le. Sitä ai­na­kin täy­tyy pa­ran­taa seu­raa­vas­sa pe­lis­sä, Tuo­mis­to sa­noi.

– Tot­ta kai sii­nä oli eri­tyis­la­taus­ta, kun oli Äs­sät vas­tas­sa.