Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

Äs­sien Will Gra­be­rin edel­li­ses­tä maa­lis­ta mies­ten jää­kiek­ko­lii­gas­sa eh­ti vie­räh­tää pit­kä ai­ka. Tar­kal­leen ot­ta­en sel­lai­nen näh­tiin 15. hel­mi­kuu­ta 2023. Sen jäl­keen meni 57 ot­te­lua pu­do­tus­pe­lit­kin mu­kaan lu­et­tu­na il­man osu­mia.

– Luon­nol­li­ses­ti se on ol­lut ko­vaa it­se­luot­ta­muk­sel­le, ei­kä tämä kau­si ole ol­lut ko­vin hyvä. Tyy­ty­väi­nen voi ol­la kui­ten­kin kol­meen pis­tee­seen, ja toi­vot­ta­vas­ti jat­kos­sa olen te­hok­kaam­pi, Gra­ber miet­ti.

Gra­be­rin osu­ma jäi voit­to­maa­lik­si, kun Äs­sät ku­kis­ti Pe­li­can­sin lu­ke­min 2–1 (0–1, 1–0, 1–0). Pa­ta­pai­to­jen voit­to Pe­li­can­sis­ta oli tä­män kau­den en­sim­mäi­nen, ja sa­mal­la päät­tyi lah­te­lais­ten kah­dek­san suo­ran voi­ton put­ki.

– Pa­ran­sim­me pe­lin ede­tes­sä, ja lo­pus­sa kuu­del­la viit­tä vas­taan oli vie­lä kun­non paik­ka, Pe­li­can­sin pää­val­men­ta­ja Tom­mi Nie­me­lä to­te­si.

Ky­sei­nen ma­li­paik­ka ai­heut­ti kes­kus­te­lua sum­me­rin jo soi­tua. Lah­te­lais­pe­laa­jat pro­tes­toi­vat, mut­ta lo­pul­ta pää­tyi­vät kät­te­ly­jo­noon.

– Ti­lan­net­ta kat­sel­tiin ero­tuo­ma­rei­den kans­sa, ja Ee­mil Er­holt­zin käsi näyt­tää me­ne­vän kiek­koa koh­ti. Jos­tain vä­liin tu­lee Nik­las Ru­bi­nin kil­pi, ja kiek­ko li­pui alu­eel­ta pois. Vi­de­ol­ta ei ky­e­tä to­den­ta­maan, et­tä Er­holtz oli­si sul­ke­nut kie­kon, jo­ten tuo­ma­rit­kaan ei­vät al­ka­neet poh­tia ran­gais­tus­lau­kaus­ta, ero­tuo­ma­ri­kou­lut­ta­ja Jari Le­vo­nen ker­ta­si.