Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Po­ri­lai­sel­la jal­ka­pal­lol­la on kun­ni­ak­kaat pe­rin­teet: mes­ta­ruuk­sia, lois­ta­via yk­si­löi­tä ja yli kym­me­nen­tu­han­nen ylei­sö­jä. Nyt pe­la­taan kol­man­nek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la. FC Jaz­zin jouk­ku­een­joh­ta­ja Tomi Vi­sa­vuori sa­noo, et­tei ny­kyi­nen ti­lan­ne mah­dol­lis­ta enem­pään.

– Mo­nen asi­an pi­täi­si Po­ris­sa muut­tua, jot­ta me voi­sim­me ta­voi­tel­la nou­sua sar­ja­por­ras­ta ylem­mäk­si, Tomi Vi­sa­vuo­ri har­mit­te­lee.

En­nen kaik­kea Po­ris­sa pi­tää saa­da kaik­ki lu­paa­vim­mat ju­ni­o­rit sa­maan jouk­ku­ee­seen.

– Näin sik­si, et­tä he saa­vat har­joi­tuk­sis­sa oman ta­sois­tan­sa seu­raa ja pe­leis­sä ikä­luo­kan ko­vim­mat vas­tus­ta­jat.

Tä­män on Vi­sa­vuo­ren mu­kaan yk­si Po­rin fu­tik­sen tu­le­vai­suu­den avain­ky­sy­myk­sis­tä.

Nuor­ten ur­hei­li­joi­den tai­to- ja fy­siik­ka­o­mi­nai­suu­det ke­hit­ty­vät eni­ten juu­ri 12-16 vuo­den vä­lil­lä. Tämä herk­kyy­sai­ka tu­li­si Vi­sa­vuo­ren mie­les­tä käyt­tää par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la hyö­dyk­si. Nyt ei näin hä­nen mu­kaan­sa ta­pah­du.

– Syy tä­hän on ihan sel­vä. Mo­nen pie­nen seu­ran jun­nu­jouk­ku­ees­sa on muu­ta­ma mui­ta edel­lä ole­va lah­ja­kas poi­ka. Hän pää­see tree­neis­sä hel­pol­la ja pe­leis­sä vas­tuk­set ei­vät ai­na ole pa­ras­ta mah­dol­lis­ta luok­kaa.

– Täl­lai­set olo­suh­teen ei­vät ke­hi­tä hei­tä riit­tä­väs­ti. Jos ja kun siir­to ta­pah­tuu lii­an myö­hään, käy hel­pos­ti niin, et­tei kau­pun­gin yk­kös­seu­ran edus­tuk­seen ole asi­aa, Vi­sa­vuo­ri poh­tii.

Tai­to­ta­so, pe­li­kä­si­tys ja fyy­si­nen val­mius ovat jää­neet puut­teel­li­sik­si. Vi­sa­vuo­ri ot­taa esi­mer­kin oman poi­kan­sa ikä­luo­kas­ta eli vuon­na 2001 syn­ty­neis­tä. Näi­tä po­ri­lais­jun­nu­ja pe­la­si tois­ta sa­taa eri jouk­ku­eis­sa, mut­ta ai­no­as­taan yk­si jat­kaa FC Jaz­zin edus­tuk­ses­sa.

– Kyl­lä toi jo­tain ker­too ti­lan­tees­ta, Vi­sa­vuo­ri sa­noo.

Tuo pe­laa­ja on hä­nen oma poi­kan­sa Joo­na, joka kuu­luu jouk­ku­een kap­tee­nis­toon. Kap­tee­nis­toon kuu­luu myös toi­nen PiTu:n kas­vat­ti Jus­si Le­mio.

– Sa­noin po­jil­le, et­tä pi­tää siir­tyä suu­rem­paan seu­raan, jot­ta pe­leis­sä ja har­joi­tuk­sis­sa taso oli­si ko­vem­pi.

Po­jat läh­ti­vät ja pe­laa­vat nyt Po­rin kor­keim­mal­la ta­sol­la.

– Jos he oli­si­vat jää­neet Pih­la­vaan, niin tus­kin ura täl­lä ta­sol­la jat­kui­si, sa­noo Vi­sa­vuo­ri suo­raan.

Hän ei mis­sään ni­mes­sä ha­lua vä­hä­tel­lä pien­ten seu­ro­jen ku­ten PiTu:n toi­min­taa. Pih­la­van po­jat ovat vuo­sien var­rel­la tuo­neet usei­ta mi­ta­le­ja SM-tai­to­ki­sois­ta. Vi­sa­vuo­ri it­se voit­ti vuon­na 1984 ja 1985 SM-kul­taa.

– Jos aja­tel­laan nuor­ta lah­ja­kas­ta poi­kaa, joka ha­lu­aa men­nä mah­dol­li­sim­man pit­käl­le, niin kyl­lä se vaa­tii edel­lä mai­ni­tun kal­tai­sia rat­kai­su­ja, Vi­sa­vuo­ri sa­noo.

En­nen kuin Po­ris­sa kan­nat­taa haa­veil­la Yk­kös­lii­gaan eli toi­sek­si kor­keim­mal­le sar­ja­ta­sol­le nou­sua, niin se vaa­tii eh­dot­to­mas­ti myös sitä, et­tä B-jun­nut pe­laa­vat py­sy­väs­ti maan kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la.

Sitä nuo­rem­pien­kin ikä­luok­kien pi­täi­si pys­tyä pe­laa­maan ta­sa­päi­ses­ti Yk­kös­lii­gan ja Veik­kaus­lii­gan vas­taa­via jouk­ku­ei­ta vas­taan.

– Ei­kä se on­nis­tu il­man tuo­ta lah­jak­kuuk­sien ke­rää­mis­tä sa­maa jouk­ku­ee­seen, tois­taa Vi­sa­vuo­ri.

B-ju­ni­o­rien SM-sar­ja on maan tär­kein ju­ni­o­ri­sar­ja, kos­ka A-ju­ni­o­reis­ta lah­jak­kaim­mat pe­laa­vat joko edus­tuk­ses­sa tai aka­te­mi­a­jouk­ku­eis­sa.

Mo­nes­sa muus­sa­kin kau­pun­gis­sa on tyys­tin eri mei­nin­ki kuin Po­ris­sa. Niis­sä kau­pun­gin yk­kös­seu­ra jär­jes­tää tes­tit ja tes­tien pe­rus­teel­la pää­te­tään, ket­kä pää­se­vät yk­kös­seu­ran ju­ni­o­rei­hin. Pyr­ki­jöi­tä riit­tää. Po­ris­sa täl­lai­seen tun­tuu ole­van va­lo­vuo­sien mat­ka. Yh­te­nä syy­nä on toki se, et­tä FC Jazz pe­laa vas­ta kol­man­nek­si kor­keim­mal­la sar­ja­ta­sol­la. Jos ky­sees­sä oli­si Veik­kaus­lii­gan seu­ra, ti­lan­ne saat­tai­si ol­la eri­lai­nen. Po­ris­sa on­gel­ma­na ovat myös olo­suh­teet. Tal­vel­la jou­du­taan har­joit­te­le­ma­na ul­ko­na, ja Po­rin sta­di­o­nin nur­mi on luo­ka­ton täl­le­kin ta­sol­le. Kei­no­nur­mea ei voi Po­rin sta­di­o­nil­le, kos­ka siel­lä myös ylei­sur­heil­laan. Pi­täi­si ra­ken­taa ko­ko­naan uu­si sta­di­on kei­no­nur­mi­neen esi­mer­kik­si Her­ra­lah­teen.