Pau­lii­na Vil­pak­ka

Rei­lut pari viik­koa sit­ten FC Jaz­zin lai­tu­ri Sed­rick Ka­lom­bo ja puo­lus­ta­ja Mme­nie-Abas­si Ita Etok oli­vat ken­täl­lä FC Jaz­zin ja Pal­lo-Ii­ro­jen pai­kal­lis­kamp­pai­lus­sa, kun mies­ten Kak­ko­sen peli yh­täk­kiä kes­key­tet­tiin. Ero­tuo­ma­ri oli kuul­lut ylei­sös­tä ra­sis­tis­ta huu­te­lua, ja lait­ta­nut pe­lin seis. Kuu­lut­ta­ja kuu­lut­ti, et­tei sel­lai­nen käyt­täy­ty­mi­nen kuu­lu jal­ka­pal­loon, ja et­tä sama sään­tö kos­kee niin ylei­söä kuin pe­laa­ji­a­kin. Pa­rin mi­nuu­tin pääs­tä pe­liä jat­ket­tiin, ei­kä asi­at­to­mia huu­to­ja enää kuu­lu­nut.

Ka­lom­bo ja Etok ym­mär­si­vät vas­ta jäl­keen­päin mitä oli ta­pah­tu­nut, sil­lä oli­vat kes­kit­ty­nei­tä pe­liin. Pe­laa­jat ovat kui­ten­kin po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nei­tä sii­tä, et­tä Suo­mes­sa ti­lan­tee­seen re­a­goi­tiin niin­kin voi­mak­kaas­ti, ja et­tä ot­te­lu kes­key­tet­tiin ja asi­aan puu­tut­tiin.

Kon­go­lai­set su­ku­juu­ret omaa­va, Ita­li­as­sa kas­va­nut Ka­lom­bo ker­too, et­tä Ita­li­as­sa ra­sis­ti­set huu­dot jal­ka­pal­lo­pe­leis­sä ovat va­li­tet­ta­vas­ti ylei­siä. Pe­liä ei nii­den ta­kia kes­key­te­tä, mut­ta jos ti­lan­ne äi­tyy oi­kein pa­hak­si, jos­kus ran­gais­tuk­se­na seu­raa­va peli voi­daan pe­la­ta ko­ko­naan il­man ylei­söä.

Se on Ka­lom­bon mie­les­tä te­ho­kas puut­tu­mis­kei­no sik­si, et­tä se kos­ket­taa suur­ta jouk­koa ih­mi­siä. Eh­kä seu­raa­val­la ker­ral­la ylei­sös­sä vie­res­sä sei­so­vat ih­mi­set käs­ke­vät huu­te­li­jan ol­la hil­jaa. Toi­saal­ta on myös hy­vin har­mil­lis­ta, et­tä yh­den tai muu­ta­man ih­mi­sen höl­möi­lyn ta­kia ku­kaan ei pää­se kat­so­maan pe­liä.

Etok poh­tii, et­tä toi­nen tapa puut­tua ra­sis­ti­seen kie­len­käyt­töön voi­si ol­la esi­mer­kik­si, et­tä ky­sei­sel­le asi­at­to­mas­ti käyt­täy­ty­neel­le hen­ki­löl­le an­net­tai­siin port­ti­kiel­to pe­lei­hin tie­tyk­si ajan­jak­sok­si.

Etok ja Kalombo olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että yleisöstä kuuluneisiin rasistisiin huutoihin reagoitiin Raumalla heti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Etok ja Kalombo olivat positiivisesti yllättyneitä siitä, että yleisöstä kuuluneisiin rasistisiin huutoihin reagoitiin Raumalla heti. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Mie­het poh­ti­vat, et­tä ylei­ses­ti ra­sis­ti­nen huu­te­lu jal­ka­pal­lo­pe­leis­sä voi liit­tyä esi­mer­kik­si ti­lan­tei­siin, jos­sa hä­vi­öl­lä ole­van jouk­ku­een kan­nat­ta­jil­la al­ka­vat tun­teet kuu­me­ta. Huu­te­lui­den on tar­koi­tus häi­ri­tä ja vai­keut­taa voi­tol­la ole­van jouk­ku­een kes­kit­ty­mis­tä. Sa­maa voi­vat yrit­tää myös vas­ta­puo­len pe­laa­jat. Ai­he voi kos­kea muu­ta­kin kuin ihon­vä­riä tai kan­sa­lai­suut­ta, mitä vain mikä mah­dol­li­ses­ti är­syt­tää tois­ta pe­laa­jaa. Huu­te­li­jan tar­koi­tuk­se­na voi ol­la, et­tä toi­nen suut­tuu, ja te­kee puo­les­taan jo­tain, mis­tä hä­nel­le rap­sah­taa pu­nai­nen kort­ti.

Tänä ke­sä­nä Suo­meen saa­pu­neet Ka­lom­bo ja Etok ei­vät ole tä­hän as­ti koh­dan­neet ra­sis­mia Suo­mes­sa aluk­si mai­ni­tun vä­li­koh­tauk­sen li­säk­si, ei­vät ylei­sös­tä ei­vät­kä pe­laa­jil­ta. Ni­ge­ri­a­lai­nen Etok on ol­lut po­si­tii­vi­ses­ti yl­lät­ty­nyt Suo­mes­ta, sil­lä hän oli va­rau­tu­nut sii­hen, et­tä voi­si Eu­roo­pas­sa koh­da­ta ra­sis­mia. Po­ris­ta ja FC Jaz­zis­ta hä­nel­lä on kui­ten­kin pelk­kää hy­vää sa­not­ta­vaa.

Myös Ka­lom­bon en­si­vai­ku­tel­mat Po­ris­ta muu­ta­man kuu­kau­den pe­rus­teel­la ovat, et­tä hän on tul­lut hy­vään kau­pun­kiin.

– Joka pai­kas­sa, ruo­ka­kau­pas­sa, ka­dul­la, ra­vin­to­las­sa ih­mi­set ovat mu­ka­via. En ole koh­dan­nut ra­sis­mia Po­ris­sa, Ka­lom­bo sa­noo.

Jouk­ku­een si­säl­lä val­lit­see mies­ten mu­kaan ai­na hyvä hen­ki, niin Suo­mes­sa kuin ul­ko­mail­la­kin. Jouk­ku­e­to­ve­rit sei­so­vat joka ti­lan­tees­sa omien­sa tu­ke­na.

Etok ja Kalombo ovat molemmat saapuneet Suomeen tänä kesänä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Etok ja Kalombo ovat molemmat saapuneet Suomeen tänä kesänä. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

FC Jaz­zin edus­tus­jouk­ku­ees­sa on par­hail­laan ih­mi­siä seit­se­mäs­tä eri kan­sal­li­suu­des­ta. Toi­min­nan­joh­ta­ja Tom­mi Pik­ka­rai­nen muis­tut­taa, et­tä jal­ka­pal­lo on yli­voi­mai­ses­ti maa­il­man kan­sain­vä­li­sin laji myös pai­kal­lis­ta­sol­la. Po­ris­sa­kin pe­laa­jat tot­tu­vat nuo­res­ta pi­tä­en sii­hen, et­tä jouk­ku­eis­sa on pe­laa­jia eri mais­ta. Edus­tus­jouk­ku­een val­men­nus ta­pah­tuu eng­lan­nin­kie­lel­lä, ja val­men­ta­ja­kin on ita­li­a­lai­nen.

Pik­ka­rai­nen ker­too, et­tä seu­ran teh­tä­vä on luo­da il­ma­pii­ri, jos­sa kaik­ki ovat ai­dos­ti sa­mal­la vii­val­la. Jos il­ma­pii­ri oli­si toi­sen­lai­nen, se tart­tui­si hel­pos­ti pe­laa­jiin­kin.

Jal­ka­pal­lo on vie­nyt Pik­ka­rais­ta it­se­ään­kin ym­pä­ri maa­il­maa. Hän on pe­lan­nut tai val­men­ta­nut 20 eri maas­sa. Sitä taus­taa vas­ten kai­ken­lai­nen ra­sis­mi tun­tuu to­del­la ou­dol­ta. FC Jaz­zis­sa työs­ken­nel­les­sään hä­nen ei ole ker­taa­kaan tar­vin­nut puut­tua ra­sis­ti­seen te­koon tai kie­len­käyt­töön. Jos­kus pe­laa­jil­le ylei­ses­ti huu­de­taan kat­so­mos­ta asi­at­to­muuk­sia, mut­ta Pik­ka­rai­nen ei ole kuul­lut ra­sis­tis­ta huu­te­lua. Hän us­koo, et­tä sel­lai­seen puut­tuu tar­vit­ta­es­sa jo­kai­nen seu­ran vä­re­jä kan­ta­va.