Ta­pio Kes­ki­ta­lo / STT

Vii­si voit­toa vii­des­tä ot­te­lus­ta yh­teis­maa­lie­rol­la 16–0. Ti­las­tot ker­to­vat suo­raan, et­tä Suo­men nais­ten jal­ka­pal­lo­maa­jouk­kue on ol­lut Kan­so­jen B-lii­gan loh­kos­saan yli­voi­mai­nen.

Tors­tai­na Hel­ma­rit murs­ka­si Tu­run pak­kas­sääs­sä Ro­ma­ni­an 6–0. Voit­to var­mis­ti sa­mal­la Suo­men nou­sun ko­vim­pien mai­den A-lii­gaan, kun jouk­ku­eel­la on jäl­jel­lä en­si vii­kon Slo­va­kia-vie­ras­kamp­pai­lu.

Myös tu­le­vis­sa EM-kar­sin­nois­sa pe­la­taan A–C-lii­gois­sa. Kan­so­jen lii­ga mää­rit­tää, mis­sä lii­gas­sa jouk­kue on EM-kar­sin­nois­sa. Nou­su kor­keim­mal­le ta­sol­le poi­ki Hel­ma­reil­le vä­hin­tään EM-jat­ko­kar­sin­ta­pai­kan, sil­lä nii­hin pää­se­vät A-lii­gan huo­noim­mat­kin jouk­ku­eet.

– Koen, et­tä olim­me lii­an hy­viä B-lii­gaan. Pe­lit ko­ve­ne­vat A-lii­gas­sa to­del­la pal­jon. Kai­ken pi­tää nat­sa­ta, et­tä siel­lä voit­tai­sim­me loh­kon. Kuu­lum­me A-lii­gaan ja me­nem­me sin­ne näyt­tä­mään, et­tä olem­me siel­lä jat­kos­sa­kin, Ro­ma­ni­an verk­koon kak­si maa­lia teh­nyt Lin­da Säl­lst­röm sa­noi.

A-lii­gas­sa pe­laa Eu­roo­pan 16 pa­ras­ta jouk­ku­et­ta.

– Kun­han ei tu­li­si taas Es­pan­ja vas­taan. Sii­hen on jo vä­hän kyl­läs­ty­nyt, Säl­lst­röm nau­rah­ti vii­ta­ten vii­me vuo­sil­ta tut­tuun vas­tus­ta­jaan.

Tors­tain ot­te­lun luon­ne kävi no­pe­as­ti sel­vil­le, kun Jut­ta Ran­ta­la lau­koi pal­lon avaus­mi­nuu­teil­la maa­li­ke­hi­koi­hin. Suo­mi löy­si lai­doil­ta ja pys­ty­syö­töil­lä hy­vin ti­laa Ro­ma­ni­an puo­lus­tuk­ses­ta, joka ei ot­te­lun alus­sa pel­käs­tään va­lu­nut maa­lin­sa eteen.

Kamp­pai­lu sai ison kään­teen 27. pe­li­mi­nuu­til­la, kun Ro­ma­ni­an An­to­nia Bratu työn­si lä­pi­a­joon ryn­ni­neen Säl­lst­rö­min ku­moon ja len­si pu­nai­sel­la kor­til­la suih­kuun.

– Eh­din aja­tel­la jo en­nen ti­lan­net­ta, otan­ko vas­tus­ta­jal­le pu­nai­sen vai me­nen­kö it­se yrit­tä­mään maa­lin­te­koa, Säl­lst­röm sa­noi.

Hel­ma­rit jau­hoi nai­sen yli­voi­mal­la avaus­puo­li­a­jal­la kol­me osu­maa.

Säl­lst­röm tyy­lit­te­li pal­lon maa­li­vah­ti Ca­me­lia Ce­a­sa­rin se­län taak­se hie­non hyök­käyk­sen päät­teek­si, kun ot­te­lua oli ta­ka­na 30 mi­nuut­tia. Muu­ta­mia mi­nuut­te­ja myö­hem­min Ria Öling tuik­ka­si 2–0-lu­ke­mat jäl­leen ko­me­an hyök­käys­ku­vi­on hui­pen­nuk­sek­si.

Avaus­puo­li­a­jan lo­pus­sa Säl­lst­röm lau­koi hie­nol­la ve­dol­la maa­jouk­ku­eu­ran­sa 59. maa­lin.

– Pi­tää jo­tain sääs­tel­lä seu­raa­vaan­kin pe­liin, Säl­lst­röm vas­ta­si hy­myil­len ky­sy­myk­seen, har­mit­ti­ko hän­tä, et­tä 60 osu­man ta­sa­lu­ku jäi vie­lä rik­ko­mat­ta.

Toi­sel­la puo­li­a­jal­la peli pyö­ri käy­tän­nös­sä pel­käs­tään Ro­ma­ni­an kent­tä­puo­lis­kol­la, ja Em­ma Koi­vis­to vii­meis­te­li 72. mi­nuu­til­la ir­to­pal­los­ta ko­ti­jouk­ku­een nel­jän­nen maa­lin.

Vaih­dos­ta ken­täl­le tul­leet Oo­na Se­ve­nius ja An­ni Har­ti­kai­nen lau­koi­vat vie­lä maa­lin nai­seen.

Ro­ma­nia on B-loh­kon jum­bo­na. Jouk­kue on ke­rän­nyt vii­des­tä ot­te­lus­taan yh­den pis­teen.

– Tosi tyy­ty­väi­nen täy­tyy ol­la sii­hen, mi­ten mo­ni­puo­li­ses­ti pys­tyim­me hyök­kää­mään. Iso ha­tun­nos­to, et­tei ol­lut yh­tään pe­laa­jaa, joka oli­si luis­ta­nut puo­lus­ta­mi­ses­ta pal­lon me­net­tä­mi­sen jäl­keen, vaik­ka ti­lan­ne oli­si ol­lut meil­le 3–0, 4–0 tai 5–0, Hel­ma­rien pää­val­men­ta­ja Mar­ko Sa­lo­ran­ta sa­noi.