Paa­va­li Pas­ti­la / STT

Suo­mi koh­taa tä­nään il­lal­la Wa­le­sin jal­ka­pal­lon mies­ten EM-jat­ko­kar­sin­nan vä­lie­rä­ot­te­lus­sa. Huuh­ka­jien vie­ra­sot­te­lu al­kaa Car­dif­fis­sa Suo­men ai­kaa kel­lo 21.45.

Suo­mi ja Wa­les jäi­vät EM-kar­sin­ta­loh­kois­saan kol­man­nel­le si­jal­le, mut­ta jouk­ku­eet pää­si­vät jat­ko­kar­sin­taan Kan­so­jen lii­gan ran­kin­gin pe­rus­teel­la. Huuh­ka­jat tai­pui syk­syl­lä tul­lei­den tap­pi­oi­den myö­tä kar­sin­ta­loh­kos­saan Tans­kan ja Slo­ve­ni­an taak­se, Wa­les nöyr­tyi Tur­kil­le ja Kro­a­ti­al­le.

Huuh­ka­jien kaik­kien ai­ko­jen kär­ki­maa­lin­te­ki­jä Tee­mu Puk­ki tun­nis­taa tors­tain ot­te­lun poik­keuk­sel­li­suu­den. Suo­mi pe­laa his­to­ri­an­sa en­sim­mäis­tä ker­taa jat­ko­kar­sin­nas­sa ja pyr­kii ete­ne­mään tois­ta ker­taa pe­räk­käin EM-lop­pu­tur­nauk­seen.

Jos rat­kai­sua ei löy­dy 90 pe­li­mi­nuu­tin puit­teis­sa, voit­ta­jaa ha­e­taan jat­ko­a­jal­la tai mah­dol­li­ses­ti jopa ran­gais­tus­pot­ku­kil­pai­lus­sa.

– Tämä on yk­si isoim­mis­ta mat­seis­ta, joka täl­lä maa­jouk­ku­eel­la on ol­lut. Kyl­lä kaik­ki tie­dos­ta­vat, et­tä tämä on yh­des­tä poik­ki -ti­lan­ne. Se on meil­le uu­si ti­lan­ne, mut­ta em­me ole ot­ta­neet täs­tä mi­tään ekst­rast­res­siä, Puk­ki sa­noi ot­te­lun aat­to­na.

Kak­sis­sa edel­li­sis­sä EM-ki­sois­sa ja tal­ven 2022 MM-ki­sois­sa pe­lan­nut Wa­les on ko­tiy­lei­sön­sä edes­sä pie­noi­nen en­nak­ko­suo­sik­ki, mut­ta Pu­kin­kin mu­kaan al­ta­vas­taa­jan roo­li so­pii Huuh­ka­jil­le. Car­diff Ci­tyn sta­di­o­nil­le mah­tuu rei­lut 30 000 kat­so­jaa, ja pai­kan pääl­lä on myös noin 1 500 Huuh­ka­jien kan­nat­ta­jaa.

Min­ne­so­tas­sa pe­laa­va kot­ka­lais­hyök­kää­jä odot­taa ko­vien pa­nos­ten ot­te­lus­ta pe­rin­tei­sen tiuk­kaa vään­töä.

– Maa­li­pai­kois­sa pi­tää ol­la tosi te­ho­kas. En us­ko, et­tä mi­kään maa­li­paik­kai­lot­te­lu on tu­los­sa. Mo­lem­mat jouk­ku­eet puo­lus­ta­vat tiu­kas­ti, ja mei­dän pi­tää ol­la tosi he­reil­lä niis­sä pai­kois­sa, jot­ka saa­daan.

Huuh­ka­jat val­mis­tau­tui Wa­les-pe­liin oi­ke­as­taan jo mar­ras­kuun pa­nok­set­to­mas­sa Poh­jois-Ir­lan­ti-ot­te­lus­sa (4–0-ko­ti­voit­to), jos­sa pää­val­men­ta­ja Mark­ku Ka­ner­va teki uu­dis­tuk­sia pe­li­ryh­mi­tyk­seen­sä. Ka­ner­va käyt­ti ot­te­lus­sa muun mu­as­sa ryh­mi­tyk­siä 5–2–3 ja 3–4–3.

– Saim­me sii­tä ot­te­lus­ta ai­ka pal­jon pa­lau­tet­ta hyök­käys- ja puo­lus­tus­pe­laa­mi­ses­ta. Tot­ta kai Wa­le­sil­la on eri­lai­sia ja ta­sok­kaam­pia pe­laa­jia (kuin Poh­jois-Ir­lan­nil­la), ja haas­te on vie­ras­ken­täl­lä ko­vem­pi. Wa­le­sil­la on kui­ten­kin mei­tä suu­rem­mat pai­neet, Ka­ner­va to­te­si.

Wa­le­sin pää­val­men­ta­ja Rob Page puh­kui luot­toa omaan jouk­ku­ee­seen­sa, sil­lä jat­ko­kar­sin­ta­ti­lan­ne ei ole pu­na­pai­doil­le uu­si. Wa­les ete­ni edel­li­siin MM-ki­soi­hin juu­ri jat­ko­kar­sin­to­jen kaut­ta kaa­ta­mal­la en­sin Itä­val­lan ja sit­ten Uk­rai­nan.

– Olem­me käy­neet läpi sa­man­lai­sen pla­yoff-ti­lan­teen ja sen tuo­mat haas­teet. Jouk­ku­ees­sa on ren­to tun­nel­ma, mut­ta em­me ali­ar­vi­oi vas­tus­ta­jaa. Ot­te­lus­ta tu­lee kova, Page sa­noi Wa­le­sin jouk­ku­een tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Pa­gen mu­kaan Wa­le­sin on ol­ta­va tark­ka­na eten­kin Suo­men kär­ki­pe­laa­jien eli Pu­kin, Joel Poh­jan­pa­lon ja kump­pa­nien kans­sa.

– He (Suo­mi) ovat tääl­lä (jat­ko­kar­sin­nas­sa) syys­tä, kos­ka he ovat hyvä jouk­kue. Hei­dän kär­ki­pe­laa­jan­sa pe­laa­vat erit­täin hy­vin yh­teen ja pys­ty­vät luo­maan ken­täl­lä uh­kaa, val­men­ta­ja ku­vai­li.

Suo­men ja Wa­le­sin vä­li­sen ot­te­lun voit­ta­ja koh­taa EM-ki­sa­pai­kan rat­kai­se­vas­sa kar­sin­ta­fi­naa­lis­sa en­si tiis­tai­na ko­ti­ken­täl­lään Puo­la–Viro-ot­te­lun voit­ta­jan. Jos Suo­mi hä­vi­ää, se pe­laa Olym­pi­as­ta­di­o­nil­la ta­val­li­sen maa­ot­te­lun Puo­la–Viro-pe­lin hä­vi­ä­jää vas­taan.

Kar­sin­ta­po­lun yk­kö­nen pe­laa ke­säl­lä Sak­sas­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä EM-lop­pu­tur­nauk­ses­sa D-loh­kos­sa, jon­ka taso on ki­vi­ko­va. Loh­kon kol­me muu­ta jouk­ku­et­ta ovat Rans­ka, Hol­lan­ti ja Itä­val­ta.