Pet­te­ri Iko­nen / STT

Kol­min­ker­tai­nen olym­pi­a­voit­ta­ja Ii­vo Nis­ka­nen voit­ti odo­te­tus­ti Ina­rin SM-hiih­to­jen mies­ten en­sim­mäi­sen kil­pai­lun, kun hän oli per­jan­tai­na suk­ke­lin kym­me­nen ki­lo­met­rin pe­rin­tei­sel­lä. Hän päi­hit­ti Pui­jon Hiih­to­seu­ran jouk­ku­e­to­ve­rin­sa Pert­tu Hy­vä­ri­sen 46,5 se­kun­nil­la.

– Pe­rus työn­te­on mei­nin­ki. Hyvä rata, jos­sa ta­sai­nen veto riit­tää, Nis­ka­nen sum­ma­si.

Hän piti vauh­tia lop­puun as­ti, vaik­ka ero Hy­vä­ri­seen ja kol­man­nek­si hiih­tä­nee­seen Visa Ski Team Ke­min Niko Ant­to­laan oli rei­lu.

– Kos­kaan ei tie­dä, mitä ta­pah­tuu. Pak­kas­ke­li ja hyvä sää, jo­ten an­taa men­nä vaan, suk­si­aan kii­tel­lyt Nis­ka­nen sa­noi.

Nis­ka­nen viih­tyi Ina­rin la­dul­la ja odot­taa lau­an­tain 4x10 ki­lo­met­rin vies­tiä sekä sun­nun­tain 50 ki­lo­met­rin va­paan kil­pai­lua. Juu­tu­an­vaa­ran hiih­to­kes­kuk­ses­sa käy­tös­sä ovat vii­den ja sun­nun­tai­na pe­rä­ti kym­me­nen ki­lo­met­rin len­kit.

– Puit­teet ovat hie­not ja jär­jes­te­lyt lois­ta­vat. Ei tar­vit­se kier­tää pien­tä tyk­ki­lenk­kiä.

Nis­ka­nen muis­te­li kil­pail­leen­sa Ina­ris­sa edel­li­sen ker­ran vuon­na 2013 Skan­di­na­vi­an cu­pis­sa. Siel­tä hä­nel­lä on huo­no­ja muis­to­ja, kos­ka 30 ki­lo­met­rin va­paan kil­pai­lu jäi kes­ken.

– Sama shi­kaa­ni on tuol­la edel­leen. Las­kin ulos, ja mi­nut ha­et­tiin kel­kal­la pois.

Hyvärinen tasoitti tahmeuden sisulla

Hy­vä­ri­nen ja Nis­ka­nen ovat sel­vät va­lin­nat Pui­jon vies­tik­var­tet­tiin, mut­ta taso tip­puu ra­jus­ti maa­jouk­ku­e­mies­ten ta­ka­na.

– Mu­ka­va on läh­teä hiih­tä­mään vies­tiä, Nis­ka­nen paa­lut­ti.

Myös Hy­vä­ri­nen läh­tee in­nol­la kym­me­nen ki­lo­met­rin vies­ti­o­suu­del­leen, mut­ta per­jan­tain hen­ki­lö­koh­tai­nen mat­ka ei su­ju­nut on­gel­mit­ta.

– En­sim­mäi­nen kier­ros oli tah­mea, mut­ta sit­ten sain si­sua pääl­le. Sii­tä se sit­ten läh­ti kul­ke­maan.

Hy­vä­ri­sen ja Nis­ka­sen kau­den ko­ho­koh­ta on ol­lut Slo­ve­ni­an Pla­ni­cas­sa jär­jes­tet­ty­jen MM-kil­pai­lu­jen 4x10 ki­lo­met­rin vies­ti­ho­pea. Per­jan­tain prons­si­mi­ta­lis­ti Ant­to­la oli tuon vies­ti­jouk­ku­een ank­ku­ri ja nap­pa­si nyt toi­sen ai­kuis­ten SM-mi­ta­lin­sa. Tam­mi­kuus­sa hän oli kol­mas Tam­pe­reel­la 15 ki­lo­met­rin va­paan kil­pai­lus­sa.

– Muu­ta­ma kova ka­ve­ri puut­tui. Remi, Rise ja Make, Ant­to­la vä­hät­te­li pe­rin­tei­sen prons­si­aan ja mai­nit­si so­ti­lai­den MM-hiih­dois­sa ole­vat maa­jouk­ku­e­mie­het Remi Lind­hol­min, Ris­to­mat­ti Ha­ko­lan ja Mar­kus Vuo­re­lan.

– Ta­sai­nen kil­pai­lu. Yri­tin läh­teä mat­kaan niin, et­tä jak­san toi­sen­kin kier­rok­sen.

Imat­ran Ur­hei­li­joi­den Vil­le Aho­nen oli nel­jäs, Miro Karp­pa­nen vii­des ja Jä­min Jän­teen Lau­ri Le­pis­tö kuu­des.