STT–AFP

Jal­ka­pal­lon jät­ti­läis­seu­ra Manc­hes­ter Uni­te­din omis­ta­jat har­kit­se­vat seu­ran myy­mis­tä. Asi­as­ta ker­toi seu­raa pyö­rit­tä­vä yh­tiö tiis­tai­na jul­kais­tus­sa tie­dot­tees­saan.

Tie­dot­teen mu­kaan yh­ti­ön hal­li­tus har­kit­see kaik­kia stra­te­gi­sia vaih­to­eh­to­ja, jois­ta yk­si on seu­ran myy­mi­nen. Hal­li­tuk­sen ar­vi­oi­ta­vi­na ker­ro­taan ole­van eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja, joil­la py­ri­tään vah­vis­ta­maan seu­raa.

Yh­dys­val­ta­lai­nen Gla­ze­rin per­he on omis­ta­nut Ma­nUn 17 vuo­den ajan. Fa­nit ovat kui­ten­kin pro­tes­toi­neet per­het­tä vas­taan, ja kau­den avau­sot­te­lun al­la ManU jou­tui jopa sul­ke­maan fa­ni­tuo­te­kaup­pan­sa pro­tes­tien ta­kia.

Ken­täl­lä­kään jouk­kue ole suo­riu­tu­nut huip­pu­vuo­sien ta­paan. ManU ei ole voit­ta­nut Eng­lan­nin Va­li­o­lii­gaa vuo­den 2013 jäl­keen, kun Alex Fer­gu­son oli seu­ran pää­val­men­ta­ja­na vii­meis­tä kaut­ta en­nen elä­köi­ty­mis­tään. Fer­gu­son val­men­si jouk­ku­et­ta mil­tei 30 vuot­ta.

Yh­dek­sän vii­me vuo­den ai­ka­na Ma­nUl­la on ol­lut vii­si val­men­ta­jaa, jois­ta ku­kaan ei ole yl­tä­nyt lä­hel­le Fer­gu­so­nin me­nes­tys­tä.

Ai­em­min sa­ma­na päi­vä­nä seu­ra tie­dot­ti, et­tä so­pi­mus por­tu­ga­li­lais­hyök­kää­jä Cris­ti­a­no Ro­nal­don kans­sa on pu­ret­tu yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä.

Ro­nal­don läh­töä on uu­moil­tu ke­sän siir­toik­ku­nas­ta läh­tien. Tuol­loin Ro­nal­do ker­toi avoi­mes­ti, et­tä ha­lu­aa pe­la­ta Mes­ta­rien lii­gas­sa, jon­ne ManU ei kau­del­le 2022–23 pääs­syt.

Vii­me vii­kol­la Ro­nal­do pe­ta­si läh­tö­ään te­le­vi­si­o­haas­tat­te­lus­sa, jos­sa hän ker­toi tun­te­van­sa seu­ran pet­tä­neen hä­net. Li­säk­si hän sa­noi, et­tei hän kun­ni­oi­ta val­men­ta­ja Erik ten Ha­gia.

Haas­tat­te­lus­sa Ro­nal­do ar­vos­te­li myös Gla­ze­rei­ta sa­no­en, et­tei­vät omis­ta­jat vä­li­tä seu­ras­ta.

Ai­em­min täs­sä kuus­sa myös Li­ver­poo­lin yh­dys­val­ta­lai­so­mis­ta­ja Fen­way Sports Group il­moit­ti ole­van­sa val­mis myy­mään seu­ran.

Sekä Li­ver­pool et­tä ManU oli­vat mu­ka­na epä­on­nis­tu­nees­sa Eu­roo­pan su­per­lii­ga -pro­jek­tis­sa (ESL), jos­sa py­rit­tiin luo­maan eu­roop­pa­lai­sil­le huip­pu­jouk­ku­eil­le oma, sul­jet­tu lii­ga. Suun­ni­tel­ma he­rät­ti val­ta­vaa vas­tus­tus­ta fa­nien kes­kuu­des­sa, ja lo­pul­ta jouk­ku­eet al­koi­vat jät­täy­tyä pro­jek­tis­ta pois.

Su­per­lii­gan hyl­kää­mi­ses­tä huo­mat­ta mie­le­nil­mauk­set Gla­ze­rei­ta vas­taan ovat jat­ku­neet. Myyn­ti­ai­keis­sa to­sin tus­kin on kyse omis­ta­jien pit­kään si­vuut­ta­mis­ta fa­neis­ta: taus­tal­la on to­den­nä­köi­sem­min muu­tok­set ta­lous­maa­il­mas­sa. Tie­dot­tees­sa­kin mai­ni­taan tar­ve sta­di­o­nin ja inf­rast­ruk­tuu­rin ke­hit­tä­mi­sel­le, sil­lä Old Traf­ford on maa­il­man huip­pus­ta­di­o­nei­hin ver­rat­tu­na jo ikään­ty­nyt.