Pasi Rein / STT

Jä­min Jän­teen Ris­to­mat­ti Ha­ko­la ja Lau­ri Le­pis­tö hiih­ti­vät sun­nun­tai­na yli­voi­mai­seen mes­ta­ruu­teen Van­taan SM-hiih­to­jen pa­ri­vies­tis­sä. Ha­ko­la puk­ka­si pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van kil­pai­lus­sa toi­sel­la hiih­to­vuo­rol­laan kär­ki­ryh­mäl­tä kar­kuun, ei­kä kak­sik­ko enää luo­pu­nut pai­kas­taan.

– Kil­pai­lu rat­ke­si mei­dän hy­vään stra­te­gi­aan. Noin se oli suun­ni­tel­tu, Ha­ko­la va­kuut­ti.

Het­keä myö­hem­min Ha­ko­la pal­jas­ti, et­tä stra­te­gia oli ko­vin elä­vää mal­lia.

– Viik­ko sit­ten sa­noin, et­tä kaik­ki kol­me hiih­to­vuo­roa täy­siä. Tois­sa päi­vä­nä, et­tä kak­si ve­toa täy­siä. Aa­mul­la eh­do­tin, et­tä jos ve­täi­sin vain lop­pu­suo­ran täy­siä, Ha­ko­la jat­koi.

Le­pis­tö pyr­ki tak­tiik­ka­pa­la­ve­reis­sa jär­jen ää­nek­si.

– Kiel­te­lin, et­tei Rise te­ki­si ir­ti­ot­toa ai­na­kaan ekal­la vuo­rol­la, mut­ta Ri­sen tak­tiik­ka tä­mä­kin oli. It­se ajat­te­lin, et­tä hän oli­si teh­nyt sa­man liik­keen vas­ta ank­ku­ri­o­suu­del­la, Le­pis­tö jat­koi stra­te­gi­as­ta.

Mes­ta­ri­kak­si­kon yh­teis­työ on ulot­tu­nut myös har­joi­tuk­siin. Mo­lem­mat täh­tää­vät lop­pu­kau­des­ta en­nen muu­ta Lah­den maa­il­man­cu­pin 20 ki­lo­met­ril­le.

– Olem­me teh­neet Ri­sen (Ha­ko­la) kans­sa sitä var­ten pari yh­teist­ree­niä Lah­des­sa, Le­pis­tö ker­toi.

Karppanen jännitti Niskasta

Miro Karp­pa­nen ja Vil­le Aho­nen ot­ti­vat ho­pe­an Imat­ran Ur­hei­li­joil­le. Karp­pa­nen hiih­ti maa­liin va­jaan 20 se­kun­nin pääs­sä voit­ta­jas­ta ja rei­lut kak­si se­kun­tia en­nen kol­man­nek­si si­joit­tu­nut­ta Pui­jon Hiih­to­seu­raa, jon­ka vä­reis­sä kil­pai­li­vat Valt­te­ri Pen­na­nen ja Ii­vo Nis­ka­nen.

– Ank­ku­ri­o­suu­del­la vä­hän pe­lot­ti, kun huo­ma­sin vi­kas­sa las­kus­sa, et­tä Ii­vo on suh­teel­li­sen lä­hel­lä, Karp­pa­nen tun­nus­ti.

– Mut­ta maa­lis­sa oli hyvä fii­lis, kun Ii­vo ei pääs­syt sta­di­o­nil­la ta­su­ril­la ohi.

Nis­ka­nen ker­toi ole­van­sa tyy­ty­väi­nen prons­siin, joka oli jouk­ku­e­to­ve­ri Pen­na­sel­le uran en­sim­mäi­nen ylei­sen sar­jan SM-mi­ta­li.

– Pari hiih­ti hy­vin, Nis­ka­nen kiit­te­li.

Kyllösen veto ratkaisi

Nais­ten pa­ri­vies­ti rat­ke­si An­ne Kyl­lö­sen en­sim­mäi­sel­lä hiih­to­vuo­rol­la. Hän hiih­ti yh­des­sä An­ni Ala­kos­ken kans­sa mes­ta­ruu­den Kai­nuun Hiih­to­seu­ral­le lä­hes puo­len mi­nuu­tin tur­vin.

– Pa­ras­ta täs­sä oli juu­ri se, et­tä voit­to tuli yli­voi­mai­ses­ti, maa­nan­tai­na Poh­jois-Ame­ri­kan kier­tu­eel­le suun­taa­va Kyl­lö­nen nau­rah­ti.

– Ih­met­te­lin, kun jo en­sim­mäi­sel­lä ve­dol­la tuli iso­ja ero­ja. Ajat­te­lin sit­ten jat­kaa sa­maan ta­paan mah­dol­li­sim­man pit­kään.

Kyl­lö­sel­lä on en­nes­tään use­am­pia mes­ta­ruuk­sia, mut­ta Ala­kos­ki sai en­sim­mäi­sen SM-kul­tan­sa.

– En­sim­mäi­nen kul­ta mais­tuu hy­väl­tä. Ho­pe­aa ja prons­sia mi­nul­la jo oli yh­des­sä An­nen kans­sa, Ala­kos­ki vah­vis­ti.

Ala­kos­ki sai­ras­te­li vuo­den­vaih­tees­sa. Nyt pa­ras kun­to al­kaa löy­tyä, jo­ten hän us­kal­si odot­taa pa­ri­vies­tis­tä mes­ta­ruut­ta.

– Oli tun­ne, et­tä kul­ta voi­si ol­la mei­dän, jos kaik­ki me­nee put­keen, Ala­kos­ki ker­toi.

Ala­kos­ki odot­taa kun­ton­sa te­rä­vöi­ty­vän edel­leen koh­ti Lah­den maa­il­man­cu­pia ja siel­lä pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van 20 ki­lo­met­rin kil­pai­lua.