Saa­ra-Mii­ra Kok­ko­nen / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­nes pa­la­si ta­ka­sin rai­teil­leen ja voit­ti ko­ti­kau­ka­los­saan Win­ni­peg Jet­sin 5–3. Ca­ro­li­na oli hä­vin­nyt kak­si edel­lis­tä pe­li­ään te­ke­mät­tä niis­sä yh­tään maa­lia.

Ca­ro­li­nan te­ho­pe­laa­jan vii­tan ot­ti suo­ma­lais­hyök­kää­jä Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi, joka teki ot­te­lus­sa kak­si maa­lia sekä syöt­ti yh­den.

Kot­ka­nie­mi oli syöt­tä­mäs­sä jouk­ku­een­sa tois­ta maa­lia ja teki kol­man­nen. Vii­den­nen maa­lin hän lau­koi tyh­jään maa­liin nel­jä se­kun­tia en­nen pe­li­a­jan päät­ty­mis­tä.

Kot­ka­nie­men te­ho­pis­teet täl­lä kau­del­la ovat 14+19.

Muut Ca­ro­li­nan suo­ma­lais­pe­laa­jat Se­bas­ti­an Aho, Teu­vo Te­rä­väi­nen sekä Jes­se Pul­ju­jär­vi jäi­vät te­ho­pis­teit­tä. Maa­li­vah­ti Ant­ti Raan­ta oli vaih­to­pen­kil­lä.

Win­ni­pe­gin Saku Mä­e­na­la­nen ei myös­kään yl­tä­nyt pis­teil­le.

Suo­ma­lais­maa­li­vah­dit koh­ta­si­vat, kun Nash­vil­le Pre­da­tors isän­nöi Det­roit Red Wing­siä. Voi­ton vei Nash­vil­le lu­vuin 2–1.

Tor­jun­to­jen mää­räs­sä Nash­vil­len Juu­se Sa­rok­sel­la riit­ti ot­te­lus­sa enem­män töi­tä. Hän tor­jui 28 lau­kaus­ta, kun Det­roi­tin Vil­le Hus­sol­le tor­jun­to­ja ker­tyi 14.

Det­roi­tin suo­ma­lais­puo­lus­ta­ja Ol­li Määt­tä ah­ke­roi jääl­lä run­saat 21 mi­nuut­tia.

Run­sas­maa­li­nen ot­te­lu näh­tiin Pit­ts­burg­his­sa, mis­sä Pen­guins koh­ta­si Mont­re­al Ca­na­dien­sin. Ot­te­lu päät­tyi Mont­re­a­lin 6–4-voit­toon.

Mont­re­a­lin 2–2-maa­lis­ta vas­ta­si Jes­se Ylö­nen. Pit­ts­burg­hin Mi­ka­el Gran­lund ei pääs­syt osak­si maa­li­juh­laa.

New York Ran­gers ot­ti ko­ti­voi­ton Was­hing­ton Ca­pi­tal­sis­ta 5–3. New Yor­kin hyök­kää­jä Kaa­po Kak­ko ja puo­lus­ta­ja Niko Mik­ko­la ei­vät yl­tä­neet te­ho­pis­teil­le.

Tam­pa Bay Light­ning rö­kit­ti vie­rais­sa New Jer­sey De­vil­sin 4–1. Suo­ma­lai­sis­ta jääl­lä oli New Jer­seyn Erik Hau­la, joka jäi pis­teit­tä.

Vie­ras­voi­ton ot­ti myös Ve­gas Gol­den Knights Phi­la­delp­hia Fly­er­sia vas­taan. Voit­to tuli maa­lein 5–3. Phi­la­delp­hi­an suo­ma­lais­puo­lus­ta­ja Ras­mus Ris­to­lai­nen oli jääl­lä noin 18 mi­nuut­tia.

Chi­ca­go Black­hawks voit­ti puo­les­taan run­ko­kau­den yk­kös­jouk­ku­een Bos­ton Bruin­sin yl­lät­tä­en 6–3. Chi­ca­go on tä­män kau­den vii­meis­ten jouk­ku­ei­den jou­kos­sa.