STT

Suo­ma­lais­hyök­kää­jä Jes­se Pul­ju­jär­vi on teh­nyt kah­den vuo­den so­pi­muk­sen jää­kie­kon NHL:ssä pe­laa­van Pit­ts­burgh Pen­guin­sin kans­sa. Asi­as­ta il­moit­ti Pit­ts­burg­hin jää­kiek­ko­joh­ta­ja Kyle Du­bas pen­n­syl­va­ni­a­lais­seu­ran verk­ko­si­vu­jen mu­kaan.

So­pi­mus kes­tää kau­den 2024–2025 lop­puun, ja se on vuo­si­ta­sol­la kes­ki­mää­rin 800 000 dol­la­rin eli noin 742 000 eu­ron ar­voi­nen.

Pul­ju­jär­vi, 25, oli ai­em­min teh­nyt Pit­ts­burgh Pen­guin­sin kans­sa ko­eai­ka­so­pi­muk­sen vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa.

Vuo­den 2016 NHL-draf­tis­sa nel­jän­te­nä pe­laa­ja­na va­rat­tu Pul­ju­jär­vi on pe­lan­nut NHL:ssä 334 ot­te­lua te­hoin 51+63. Hän pe­la­si Ed­mon­ton Oi­ler­sis­sa vuo­si­na 2016–2023. Vii­me kau­del­la Oi­lers lä­het­ti hä­net Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­siin, vaih­to­kau­pas­sa suo­ma­lais­lai­tu­ri Pat­rik Puis­to­laan.

Pul­ju­jär­vi kävi ke­säl­lä leik­kauk­ses­sa, jos­sa hä­nen mo­lem­mat lonk­kan­sa ope­roi­tiin. Hä­nes­tä tuli va­paa agent­ti, kun Hur­ri­ca­nes ei jat­ka­nut so­pi­mus­ta.

Täl­lä kau­del­la Pul­ju­jär­vi on eh­ti­nyt pe­la­ta AHL-far­mi­lii­gan puo­lel­la Wil­kes-Bar­re/Scran­ton Pen­guin­sis­sa 13 ot­te­lua, jois­ta hä­nen vyöl­leen on ker­ty­nyt nel­jä maa­lia ja vii­si syöt­tö­pis­tet­tä.