Pet­te­ri Iko­nen / STT

Toi­sis­sa jää­kie­kon mies­ten MM-kil­pai­luis­saan pe­laa­van hyök­kää­jä Ant­ti Suo­me­lan ki­sau­rak­ka Tam­pe­reel­la ei ole su­ju­nut suun­ni­tel­mien mu­kaan. Suo­me­la aloit­ti tur­nauk­sen per­jan­tai­na Yh­dys­val­to­ja vas­taan Suo­men kak­kos­ket­jun kes­kus­hyök­kää­jä­nä, mut­ta oli si­vus­sa lau­an­tain Sak­sa-ot­te­lus­ta.

Maa­nan­tai­na hän har­joit­te­li Lei­jo­nien kans­sa, mut­ta myö­häi­sil­lan Ruot­si-ot­te­luun ei ol­lut asi­aa.

Mil­tä har­joit­te­lu tun­tui?

– Ihan hy­väl­tä tun­tui. Pik­ku hil­jaa ta­kai­sin pe­li­kun­toon, Suo­me­la tuu­mi noin puo­len tun­nin hi­koi­lun jäl­keen.

Leh­dis­tö­kat­so­mos­ta seu­rat­tu­na Suo­me­lan tou­hu kau­ka­los­sa vai­kut­ti var­sin nor­maa­lil­ta. Hän ja ki­sa­pas­siin­sa lei­maa odot­ta­va hyök­kää­jä Walt­te­ri Me­re­lä pu­keu­tui­vat mus­tiin har­joi­tus­pai­toi­hin, kun pe­laa­van ko­koon­pa­non pe­laa­jat käyt­ti­vät si­ni­siä ja val­koi­sia.

Jouk­ku­een pa­ris­sa tou­hu­a­mi­nen viit­ta­si sii­hen, et­tei Suo­men jää­kiek­ko­lii­ton lau­an­tai­na tie­dot­ta­ma "va­ro­toi­men­pi­de" vii­tan­nut esi­mer­kik­si sai­ras­tu­mi­seen, joka voi­si le­vi­tä jouk­ku­e­to­ve­rei­hin.

Hu­hu­myl­ly sai lau­an­tai­sen il­moi­tuk­sen jäl­keen li­sä­kier­rok­sia sun­nun­tai­na, kun Suo­me­la ei osal­lis­tu­nut maa­jouk­ku­een me­di­a­ti­lai­suu­teen.

Maa­nan­tai­na jul­ki­suut­ta ei voi­nut enää väl­tel­lä.

Mil­lai­ses­ta vam­mas­ta on kyse?

– En sen tar­kem­min sano. Ala­raa­ja­vam­ma, Suo­me­la muo­toi­li tiu­kas­ti, mut­ta ys­tä­väl­li­ses­ti.

Suo­me­lan mu­kaan vam­ma ei ole uu­si, mut­ta se ei ole hai­tan­nut juu­ri tah­tia kau­den ai­ka­na. Es­poo­lais­läh­töi­nen hyök­kää­jä sum­ma­si Ruot­sin pää­sar­ja SHL:n run­ko­sar­jas­sa 51 ot­te­lus­sa pis­teet 37+29=66, voit­ti pis­te­pörs­sin sekä maa­li­pörs­sin ja va­lit­tiin sar­jan ar­vok­kaim­mak­si pe­laa­jak­si.

– Vam­ma on ol­lut tä­män kau­den prob­lee­ma. Olen pe­lan­nut pal­jon ja joh­tuu osit­tain sii­tä. Tie­dän mis­tä on ky­sy­mys, jo­ten päi­vä ker­ral­laan eteen­päin, ku­ten tur­nauk­ses­sa yleen­sä­kin.

SHL:n pu­do­tus­pe­leis­sä Suo­me­la ke­rä­si kol­mes­sa ot­te­lus­sa pis­teet 2+4=6, mut­ta hä­nen edus­ta­man­sa Os­kars­hamn pu­to­si jat­kos­ta jo en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Hän liit­tyi Lei­jo­nien MM-lei­ri­ryh­mään huh­ti­kuus­sa, pe­la­si lei­ri­tyk­sen ai­ka­na seit­se­män maa­ot­te­lua ja kuu­lui Suo­men par­haim­mis­toon pis­tein 3+1=4.

Hyök­kää­jän mu­kaan MM-ki­sa­paik­ka ei ol­lut vaa­ras­sa vam­man ta­kia. Hän puh­kuu pe­li­ha­lu­ja mai­ni­on seu­ra­jouk­ku­e­kau­den päät­teek­si.

– Tot­ta kai oli­si hie­noa pe­la­ta. Vai­ke­am­pi on kat­soa pe­le­jä kat­so­mos­sa ja jän­nit­tää äi­jien puo­les­ta. Siel­tä ei voi vai­kut­taa mi­hin­kään. Pe­li­ha­lut ovat ko­vat ja odo­tan, et­tä pää­sen ta­kai­sin pe­laa­maan.

Seu­raa­va mah­dol­li­suus tu­lee kes­ki­viik­ko­na, jol­loin Suo­mi koh­taa Rans­kan. Suo­me­la ei lu­van­nut ol­la pe­li­kun­nos­sa.

– Toi­vo­taan pa­ras­ta.