Rei­ma Rau­ti­ai­nen / STT

Jää­kie­kon lii­ga­kar­sin­nat ovat la­ji­ro­man­ti­kon nä­kö­kul­mas­ta utui­nen ja si­ten kau­kai­nen haa­ve. Ta­lou­del­li­sis­ta re­a­li­tee­teis­ta muis­tut­ti maa­nan­tai­na Tam­pe­reel­la Jää­kiek­ko­toi­mit­ta­jien yh­dis­tyk­sen se­mi­naa­ris­sa Lii­gan pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Hil­tu­nen.

Myös Lii­gas­sa pe­laa­van vaa­sa­lai­sen Spor­tin pu­heen­joh­ta­ja­na toi­mi­va Hil­tu­nen pe­rus­te­li kiel­teis­tä kan­taa kar­sin­toi­hin sil­lä, et­tä ero pää­sar­jan ja toi­sen sar­ja­por­taan Mes­tik­sen vä­lil­lä on re­ven­nyt lii­an suu­rek­si.

– Mal­li, jon­ka mu­kaan ke­vääl­lä nous­taan ja syk­syl­lä pe­la­taan (Lii­gas­sa), ei enää ny­ky­o­lois­sa päde. Ta­so­e­rot ovat lii­an suu­ret, Hil­tu­nen huo­maut­ti.

Juu­ri vaa­sa­lai­nen Sport haas­toi Mes­tis-yk­kö­se­nä ke­vääl­lä 2009 lii­ga­kau­den pe­lan­neen Äs­sät tais­te­luun pää­sar­ja­pai­kas­ta. Iki­muis­toi­nen seit­se­män kar­sin­ta­ot­te­lun sar­ja päät­tyi lo­pul­ta lii­ga­paik­kan­sa säi­lyt­tä­neen Äs­sien eduk­si voi­ton 4–3, mut­ta kar­sin­nat on­nis­tui­vat tuol­loin he­rät­tä­mään val­ta­kun­nal­lis­ta mie­len­kiin­toa ylen­palt­ti­ses­ti.

Hil­tu­nen ker­toi se­mi­naa­ris­sa, et­tä Mes­tik­ses­sä on nel­jä seu­raa, jot­ka ovat il­moit­ta­neet tä­hyi­le­vän­sä pi­dem­mäl­lä ai­ka­ja­nal­la Lii­gaan saak­ka.

– Jo­en­suus­ta Jo­ki­po­jat (Jo­en­suun Kiek­ko-Po­jat), Ro­va­nie­mel­tä RoKi sekä pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta Jo­ke­rit ja Kiek­ko-Es­poo ovat kiin­nos­tu­neet Lii­gas­ta. Toi­von, et­tä näi­den nel­jän alu­een seu­rat ja kau­pun­git laa­ti­vat yh­des­sä stra­te­gi­an­sa etu­kä­teen val­miik­si, Hil­tu­nen neu­voi.

– Unel­ma on au­ki, sen eteen kan­nat­taa teh­dä töi­tä, Hil­tu­nen eväs­ti ylei­sem­min ja yle­väm­min.

Lii­gas­sa on ny­ky­ään 15 jouk­ku­et­ta. Sin­ne on nos­tet­tu il­man var­si­nais­ta ur­hei­lul­lis­ta ta­son­mit­taus­ta kym­me­nen vuo­den si­säl­lä pe­rä­jäl­keen vaa­sa­lai­nen Sport, kou­vo­la­lai­nen Koo­Koo ja mik­ke­li­läi­nen Ju­ku­rit.

Koo­Koo ja Ju­ku­rit ovat vii­me kau­si­na näyt­tä­neet Lii­gas­sa jo hau­is­taan, Sport on ha­ke­nut paik­kaan­sa pää­sar­jas­sa mel­ko or­po­na.

– Juna ei kään­ny het­kes­sä. Sport on ha­ke­nut Lii­gas­sa iden­ti­teet­tiä ja paik­kaan­sa, Hil­tu­nen myön­tää.

Tek­ni­ses­ti yh­den jouk­ku­een li­säys Lii­gaan ei oli­si lain­kaan pa­has­ta, jos nou­su­kan­di­daa­tin ur­hei­lul­li­nen us­kot­ta­vuus on koh­dal­laan ja ta­lou­del­li­set edel­ly­tyk­set täyt­ty­vät.

– Pa­ril­li­nen mää­rä lii­ga­jouk­ku­ei­ta on sar­ja­oh­jel­man teon kan­nal­ta ai­na pa­rem­pi kuin pa­ri­ton, Hil­tu­nen ver­tai­li.