Rau­man Lu­kon U18 SM-jouk­kue koh­ta­si vii­me vii­kon­lo­pun ko­ti­ot­te­luis­saan ylem­män jat­ko­sar­jan te­rä­vim­pään kär­keen lu­keu­tu­vat hel­sin­ki­läis­jouk­ku­eet.

Lau­an­tai­na län­si­ran­ni­kol­la vie­rail­lut Jo­ke­rit ai­heut­ti isän­nil­le en­sim­mäi­sen tap­pi­on tä­män vuo­den puo­lel­la. Sa­mal­la kat­ke­si jou­lun al­la al­ka­nut seit­se­män ot­te­lun voit­to­put­ki. Lop­pu­lu­ke­mik­si kir­jat­tiin 2-3 (0-0, 1-2, 1-1).

Si­ni­kel­tai­set pys­tyi­vät nar­ri­pai­to­ja vas­taan nou­se­maan kah­den maa­lin ta­kaa-ajo­a­se­mas­ta vie­lä ta­soi­hin Jasu Men­so­sen ja Timi Haa­pi­on osu­mil­la, mut­ta sen pi­dem­mäl­le rah­keet ei­vät täl­lä ker­taa rit­tä­neet. Jo­ke­rien Vee­ti Rä­sä­nen vii­meis­te­li kol­man­nen erän puo­li­vä­lin koh­dil­la rat­kai­sun, ja näin täy­si pis­te­pot­ti mat­ka­si pää­kau­pun­kiin. Ee­tu Lau­rik­ka­la Lu­kon ve­rä­jän suul­la merk­kaut­ti 23 tor­jun­taa.

Sun­nun­tai­na vas­taan luis­te­li HIFK. Si­suun­tu­nut ko­ti­jouk­kue ura­koi run­sas­maa­li­ses­ta tais­tos­ta voi­ton 5-4 (0-0, 1-2, 4-2).

Art­tu Vä­li­lä vei Lu­kon joh­toon ot­te­lun kes­ki­vai­heil­la, mut­ta vie­raat ki­ri­vät pian ta­soi­hin ja ohi. Pää­tö­se­rän al­ku­puo­lel­la ver­kot hei­lu­vat ti­he­ään muu­ta­man mi­nuu­tin si­säl­lä. Sa­ta­kun­nan Vii­kon kum­mi­pe­laa­ja, puo­lus­ta­ja Luca Tur­to pa­maut­ti kau­den avaus­maa­lil­laan pe­lin ta­soi­hin, ja heti pe­rään Jas­per In­ki­nen vei rau­ma­lai­set jäl­leen joh­toon. HIFK:n kuit­ti tuli no­pe­as­ti, mut­ta Vä­li­län päi­vän toi­nen osu­ma nos­ti Lu­kon taas kus­kin pai­kal­le.

Ajas­sa 57:27 Ma­ti­as Pii­rai­nen vii­meis­te­li yli­voi­mal­la lu­ke­mik­si 5-3, mut­ta sit­keä vie­ras­jouk­kue kam­pe­si vie­lä ker­ran is­ku­e­täi­syy­del­le. Etu­mat­ka kui­ten­kin säi­lyi ja näin täy­det pis­teet jäi­vät Rau­mal­le. Tor­jun­ta­vuo­ros­sa ol­lut Luk­ko-vah­ti Jooa Sam­mal­nie­mi eh­ti kie­kon tiel­le 20 ker­taa. Hyök­kää­jä Men­so­nen oli syöt­tö­ku­nin­gas te­hoil­la 0+4.

Vas­tuu­val­men­ta­ja Vil­le-Vesa Vai­ni­o­la näki yh­tä­läi­syyk­siä vii­kon­lo­pun mo­lem­mis­sa kamp­pai­luis­sa.

– Ekat erät oli­vat maa­lit­to­muu­des­taan huo­li­mat­ta meil­tä tosi hy­viä. Vie­tiin niis­sä pe­liä sel­väs­ti. Kak­ko­se­ris­sä ote hie­man kir­po­si ja sama kaa­va tois­tui kum­pa­na­kin päi­vä­nä. Kai­ken kaik­ki­aan erit­täin in­ten­sii­vi­set vään­nöt kär­ki­jouk­ku­ei­ta vas­taan, Luk­ko-luot­si ki­teyt­ti.

Kah­den­tois­ta jouk­ku­een sar­ja­tau­lu­kos­sa Vai­ni­o­lan suo­ja­tit ovat nyt nel­jän­te­nä. Hei­dän edel­lä mai­ni­tut hel­sin­ki­läis­ryh­mät sekä Ou­lun Kär­pät. Ot­te­lu­mää­ris­sä to­sin on pien­tä vaih­te­lua.

– Juu­ri täl­lai­set ko­vat mat­sit ke­hit­tä­vät nuo­ria pe­laa­jia ja he op­pi­vat ym­mär­tä­mään, mitä voit­ta­vaan jää­kiek­koon vaa­di­taan, val­men­ta­ja to­te­si.

Täl­lä vii­kol­la oh­jel­mas­sa on vii­mei­set sar­ja­ot­te­lut en­nen hel­mi­kuun maa­jouk­ku­e­tau­koa. Luk­ko U18 läh­tee per­jan­tai­na Po­riin ha­ke­maan re­vans­sia Äs­sis­tä. Edel­li­nen sa­ta­kun­ta­lais­ten koh­taa­mi­nen mar­ras­kuun lo­pul­la päät­tyi pa­ta­pai­to­jen vie­ras­voit­toon 2-3.