Rau­man Lu­kon U18 SM-jouk­kue saa­vut­ti kau­den en­sim­mäi­sen vä­li­ta­voit­teen­sa, kun pää­sy ikä­luo­kan ylem­pään jat­ko­sar­jaan si­ne­töi­tyi vii­me vii­kon­lo­pun ot­te­lu­kier­rok­sil­la. Sal­do­na vie­ras­pe­leis­tä oli tap­pio ja voit­to.

Käy­tän­nös­sä asia oli sel­vil­lä jo hie­man en­nen lau­an­tai-il­lan Tap­pa­ra-kamp­pai­lua, sil­lä Lu­kon lä­him­mät mah­dol­li­set uh­kaa­jat al­ku­sar­jas­sa ko­ki­vat rat­kai­se­vat pis­te­me­ne­tyk­set.

Tam­pe­reen Ha­ka­met­sän kak­kos­hal­lis­sa rau­ma­lai­set haas­toi­vat hy­vin kär­ki­pää­hän lu­keu­tu­van Tap­pa­ran. Isän­tä­jouk­kue piti kui­ten­kin pin­tan­sa ja peli päät­tyi lu­ke­min 4-2 (1-0, 2-2, 0-0).

Si­ni­kel­tais­ten maa­leis­ta lau­an­tai­na vas­ta­si­vat Petr Vec­het ja Ma­ti­as Pii­rai­nen. Sa­ta­kun­nan Vii­kon kum­mi­pe­laa­ja, puo­lus­ta­ja Luca Tur­to merk­kaut­ti Pii­rai­sen osu­maan kau­den kol­man­nen syöt­tö­pis­teen­sä. Ee­tu Lau­rik­ka­la Lu­kon tolp­pien vä­lis­sä tor­jui 27 ker­taa.

Sun­nun­tai­na mat­kaa jat­ket­tiin Kiek­ko-Es­poon tu­ki­koh­taan Ma­tin­ky­län jää­hal­liin. Tau­lu­kon hän­nil­lä ma­jai­le­va ko­ti­jouk­kue ki­saa yhä JY­Pin ja Kal­Pan kans­sa tiu­kas­ti vii­mei­sis­tä jat­ko­sar­ja­pai­kois­ta, jo­ten help­poa il­ta­puh­det­ta ei vie­rail­le ol­lut lu­vas­sa. Vah­van kol­man­nen erän an­si­ois­ta vaa­ka kal­lis­tui lo­pul­ta Lu­kol­le ja peli päät­tyi 2-4 (0-1, 2-0, 0-3).

Nik­las Sa­vo­lai­nen, Ma­ti­as Pii­rai­nen, Art­tu Vä­li­lä ja Da­niel Sahls­tedt on­nis­tui­vat vii­meis­te­lys­sä. Maa­li­vah­ti Lau­rik­ka­lal­le ker­tyi nyt 24 tor­jun­taa.

Täl­lä vii­kol­la vie­te­tään maa­jouk­ku­e­tau­koa. Sen jäl­keen Luk­ko voi läh­teä va­pau­tu­nees­ti vii­mei­siin ylem­män al­ku­sar­jan ot­te­lui­hin­sa, jot­ka kiek­koil­laan Rau­mal­la 18.-19.11. K-Es­poo­ta ja Ou­lun Kärp­piä vas­taan.