STT–AFP

Jos­sa­kin päin maa­il­maa tä­nään syn­ty­vä vau­va on maa­il­man kah­dek­sas­mil­jar­dis ih­mi­nen, ar­ve­lee YK vä­es­tö­en­nus­teen­sa pe­rus­teel­la. YK:n pää­sih­tee­ri An­to­nio Gu­ter­res sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä virs­tan­pyl­väs on ti­lai­suus juh­lia saa­vu­tuk­sia ja mo­ni­nai­suut­ta, mut­ta myös huo­leh­tia vas­tuus­ta, jota ih­mi­set pla­nee­tas­ta kan­ta­vat.

YK:n mu­kaan vä­es­tön­kas­vu liit­tyy ih­mis­ten pi­den­ty­nee­seen eli­ni­kään, joka on seu­raus­ta kan­san­ter­vey­den, ra­vit­se­muk­sen, hy­gie­ni­an ja lää­kin­nän ke­hi­tyk­ses­tä.

Jot­kut pi­tä­vät ny­kyis­tä ih­mis­mää­rää lii­an suu­re­na pla­nee­tan kan­to­ky­vyl­le. Suu­rin osa asi­an­tun­ti­jois­ta sa­noo, et­tä suu­rem­pi on­gel­ma on va­rak­kai­den yli­ku­lu­tus.