Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Ylei­sur­hei­lun EM-ki­sois­sa Roo­mas­sa kil­pai­li kak­si sa­ta­kun­ta­lais­ta, kun Suo­men mies­ten mou­ka­ri­hei­ton kun­ni­aa yl­lä­pi­ti­vät Tuo­mas Sep­pä­nen ja Aa­ron Kan­gas. Kol­mas sa­ta­kun­ta­lai­nen ur­hei­li­ja, ai­ta­juok­si­ja Noo­ra-Lot­ta Ne­zi­ri louk­kaan­tui vii­me het­kil­lä ja jou­tui jät­tä­mään ki­sat vä­liin.

– Ne­zi­rin ja­lan jän­ne vam­mau­tui, ja hän jou­tui jää­mään ko­tiin. Har­min paik­ka, sa­noo Sa­ta­kun­nan pii­rin val­men­nus­pääl­lik­kö Sami Myl­ly­maa.

Noo­ra-Lot­ta Ne­zi­rin al­ku­kau­den tu­kok­set lu­pa­si­vat hy­vää kaut­ta. Tu­los­kun­to oli pa­ra­ne­mas­sa. Nyt hän toi­puu vam­mas­ta ja har­joit­te­lee kun­toon pääs­ty­ään täh­täi­mes­sä Pa­rii­sin olym­pi­a­ki­sat. Ne al­ka­vat hei­nä­kuun lo­pus­sa.

Roo­man EM-ki­soi­hin läh­ti­vät Sa­ta­kun­nas­ta tu­tut mou­ka­ri­mie­het Tuo­mas Sep­pä­nen Noor­mar­kun Nop­sas­ta ja Aa­ron Kan­gas Kan­kaan­pään Seu­dun Leis­kus­ta.

Myl­ly­maa piti Kan­gas­ta yl­lä­tys­val­mii­na. Myl­ly­maa oli pu­hu­nut Aa­ro­nin isän kans­sa en­nen ki­saa ja isä tun­nus­ti po­jan ole­van lois­to­kun­nos­sa ja uh­ku­van me­nes­tys­ha­lu­ja. Pet­ty­mys oli kui­ten­kin kova, kun kisa jäi kar­sin­taan. Mies it­se sa­noi ta­va­no­mai­ses­ti jän­nit­tä­neen­sä. Sik­si pa­ras­ta ei ir­ron­nut.

Tuo­mas Sep­pä­nen on Myl­ly­maan mu­kaan ko­ke­nut kil­pai­li­ja, ei­kä tur­hia her­moil­lut.

– Kyl­lä hä­nel­lä oli­si pi­tä­nyt ol­la kaik­ki eväät yl­tää kau­den par­haa­seen­sa.

Nyt ei niin vain käy­nyt.

Sa­ta­kun­nas­sa on noin tu­hat sään­nöl­li­ses­ti kil­pai­le­vaa nuor­ta ylei­sur­hei­li­jaa. Luku on va­kiin­tu­nut 2000-lu­vun alun las­kun jäl­keen. Li­säk­si on nii­tä, jot­ka har­ras­ta­vat la­jia, mut­ta ei­vät juu­ri kil­pai­le.

– Ylei­sur­hei­lu toi­mii mui­den la­jien pu­ris­tuk­ses­sa, jo­ten ei tuo har­ras­ta­ja­mää­rä huo­no ole, sa­noo Myl­ly­maa.

Hän toki kai­pai­si li­sää nuo­ria ylei­sur­hei­lun pa­riin.

– Mitä suu­rem­pi on har­ras­ta­ja­mas­sa, sen suu­rem­pi mah­dol­li­suus on löy­tää lah­jak­kuuk­sia, jot­ka voi­vat me­nes­tyä, sum­maa Myl­ly­maa.

Maa­kun­nas­ta on toki nou­se­mas­sa nuo­ria lah­jak­kuuk­sia. Poh­jois­mait­ten nuor­ten mes­ta­ri Tee­mu Nar­vi Kan­kaan­pääs­tä hä­tyyt­te­li va­ka­vas­ti EM-ki­sa­ra­jaa. Nar­vi voit­ti ylei­sur­hei­lun Poh­jois­mai­den mes­ta­ruus­ki­so­jen kei­hään tou­ko­kuus­sa en­nä­tys­tu­lok­sel­laan 82,37 met­riä. Nak­ki­lan Re­bec­ca Ne­li­mark­ka heit­ti 17-vuo­ti­ai­den kei­hään Suo­men en­nä­tyk­sen vii­me ke­sä­nä. Maa­kun­nan lah­jak­kuuk­siin kuu­luu myös rau­ma­lai­nen Ju­lia Val­to­nen kei­hääs­sä.

Myl­ly­maa toi­voo, et­tä edel­lä mai­nit­tu­jen esi­mer­kit in­nos­ta­vat nuo­ria la­jin pa­riin.

– Ur­hei­lus­sa esi­merk­kien voi­ma on suu­ri. Kun Noo­ra-Lot­ta Ne­zi­ri nou­si maan hui­pul­le, nä­kyi se heti har­ras­ta­ja­mää­rien nou­su­na, muis­tut­taa Myl­ly­maa.

Val­ta­kun­nan­ta­sol­la on lä­hi­his­to­ri­as­ta lu­kui­sia esi­merk­ke­jä vie­lä suu­rem­mas­ta in­nos­tuk­sen nos­ta­jas­ta. Kun Tii­na Lil­lak voit­ti vuo­den 1983 Hel­sin­gin ylei­sur­hei­lun MM-ki­so­jen kei­hääs­sä kul­taa, täyt­tyi­vät kei­häs­kou­lut ym­pä­ri Suo­men.

Ei­kä ole sat­tu­maan se­kään, et­tä juu­ri kei­hään pa­ris­ta nou­see uu­sia, nuo­ria ky­ky­jä. Kei­hääs­tä Suo­mi on kah­mi­nut enem­män mi­ta­le­ja kuin muis­ta la­jeis­ta.