Ari An­te­roi­nen

Lu­vi­an jää­hal­lin kau­ka­los­sa liu­kuu tu­tun­nä­köi­nen tuo­ma­ri vi­hel­tä­mäs­sä LuKi-82:n C-tyt­tö­jen rin­get­te­jouk­ku­een ko­ti­pe­liä Uu­den­kau­pun­gin Jää­kot­kia vas­taan.

Vaik­ka omil­la jouk­ku­eil­la, eli LuKi-82:n nai­sil­la tai Rau­man Lu­kon B-ty­töil­lä ei ole nyt tree­ne­jä tai pe­le­jä, niin Sii­ri Lah­ti­nen, 17, ei nä­kö­jään mal­ta ol­la jääl­tä pois. Tuo­ma­roin­nin jäl­keen oli haas­tat­te­lun ai­ka.

Mah­taa­ko Lah­ti­nen nuk­ku­a­kin luis­ti­met ja­las­sa?

– En nyt sen­tään, nau­rah­ti muu­ta­ma päi­vä en­nen haas­tat­te­lua Ka­na­das­ta Suo­meen pa­lan­nut Lah­ti­nen.

Hän näki reis­sul­la Suo­men voit­ta­van rin­ge­ten U21-MM-ki­sois­sa kul­taa. It­se hän oli osa U18-lei­ri­ryh­mää, joka oli mu­ka­na kan­sain­vä­li­ses­sä pe­laa­ja­ke­hi­tys­ta­pah­tu­mas­sa.

Haas­tat­te­lus­sa ei­vät vie­lä jet la­gin vai­ku­tuk­set nä­ky­neet.

– Eh­kä se tu­lee vii­veel­lä. Vii­me yö­nä nu­kuin yli kym­me­nen tun­tia.

Ka­na­dan ta­pah­tu­ma si­säl­si pal­jon oh­jel­maa.

– Se oli hie­no ja ai­nut­ker­tai­nen ko­ke­mus. Olim­me yh­des­sä ryh­mäs­sä ka­na­da­lais­ten kans­sa se­koi­tet­tu­na. Vä­lil­lä oli kol­me, vä­lil­lä kak­si ryh­mää. Tree­neis­sä oli pal­jon luis­te­lua ja yk­si vas­taan yk­si -ti­lan­tei­ta. Pe­la­sim­me tors­tai­na se­ka­jouk­ku­eil­la pien­pe­le­jä. Per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na oli Suo­men täy­det pe­lit Ka­na­dan Black- ja White-jouk­ku­ei­ta vas­taan. Toi­nen peli voi­tet­tiin ja toi­nen hä­vit­tiin maa­lil­la. Jouk­kue hit­sau­tui hy­vin yh­teen, ker­toi Lah­ti­nen.

Lah­ti­nen pär­jä­si omien sa­no­jen­sa mu­kaan ihan hy­vin. Hän on ai­em­min ker­to­nut, et­tä ta­voit­tee­na oli­si jos­kus U21-maa­jouk­kue.

– Nyt kun näki tuo­ta ki­sa­e­lä­mää, niin vie­lä enem­män ha­lu­an pääs­tä sin­ne jos­kus. Ja sen jäl­keen tie­ten­kin nais­ten maa­jouk­ku­ee­seen.

Lah­ti­sen yl­lä oli Lu­vi­an Kie­kon tak­ki, mut­ta haas­tat­te­lu so­vit­tiin Lu­kon B:n jouk­ku­een­joh­ta­jan kaut­ta. Lah­ti­sen syn­ty­mä­paik­ka on taa­sen Eu­ra­jo­ki.

Mi­ten nämä jouk­ku­eet nyt sit­ten oi­kein me­ne­vät?

– Aloi­tin la­jin Lu­kon rin­get­te­kou­lus­sa ja pe­la­sin siel­lä 12 vuot­ta. Nyt vaih­doin Lu­vi­al­le pe­laa­maan nais­ten SM-sar­jaa. Se on täl­lä kau­del­la pää­jouk­ku­ee­ni, mut­ta käyn ai­na kun eh­din Lu­kon B:ssä, vas­ta­si Lah­ti­nen.

Vauh­ti on hä­nen mu­kaan nais­ten pe­leis­sä ko­vem­paa kuin B:ssä.

– Koko ajan jou­tuu lait­ta­maan it­ses­tään kai­ken pe­liin.

Esi­ku­vik­seen Lah­ti­nen mai­nit­si Su­san­na Ta­pa­nin ja U21-jouk­ku­een kap­tee­ni Es­si Sar­ma­lan. Uran­sa huip­pu­koh­dik­si Lah­ti­nen nos­ti 2021 C-tyt­tö­jen SM-kul­lan sekä maa­jouk­ku­e­lei­rit, ku­ten Tie Hui­pul­le -ta­pah­tu­man.