Opis­ke­li­joi­den Lii­kun­ta­liit­to ky­syi puo­lu­ei­den edus­ta­jil­ta en­nen vaa­le­ja, mikä on tu­le­van vaa­li­kau­den tär­kein kei­no, jol­la opis­ke­li­joi­den liik­ku­mis­ta li­sä­tään. Näin hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­vis­ta puo­lu­eis­ta vas­tat­tiin.

Opis­ke­li­ja­lii­ke-pod­cas­tis­sa haas­ta­tel­luis­ta po­lii­ti­kois­ta ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten ja kris­til­lis­de­mok­raat­tien edus­ta­jat ovat mu­ka­na myös hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa. Kris­til­lis­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­yah is­tuu luon­nol­li­ses­ti neu­vot­te­lu­jen pu­heen­joh­ta­ja­pöy­däs­sä.

Ko­koo­muk­sen Sari Mul­ta­la toi­mii pu­heen­joh­ta­ja­na Osaa­va Suo­mi -pöy­däs­sä, joka kä­sit­te­lee kaik­kea ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­öön kuu­lu­vaa toi­min­taa ku­ten lii­kun­ta­po­li­tiik­kaa. Pe­rus­suo­ma­lais­ten Kike Elo­maa joh­taa puo­les­taan sen alai­suu­des­sa neu­vot­te­le­vaa Kult­tuu­ri, lii­kun­ta ja nuo­ri­so -pöy­tää.

Ko­koo­mus: Lii­kun­ta­neu­von­taa ter­vey­den­huol­los­ta

Mul­ta­lan mie­les­tä val­ti­on toi­met liik­ku­mi­sen li­sää­mi­sek­si hyö­dyt­tä­vät pää­a­si­as­sa nii­tä, jot­ka muu­ten­kin jo liik­ku­vat. Hän edis­täi­si en­nen kaik­kea lii­kun­ta­neu­von­taa.

– Voi­si yrit­tää ke­hit­tää mal­le­ja, joi­ta on teh­ty kun­nis­sa, et­tä ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luis­ta, YTHS:stä ja niin edel­leen, oh­jat­tai­siin sii­hen, mi­ten pi­täi­si liik­kua.

Myös kor­ke­a­kou­luil­la on Mul­ta­lan mie­les­tä mah­dol­li­suus vai­kut­taa asi­aan il­man var­si­nai­sia po­li­tiik­ka­toi­mia. Nii­den ti­lois­sa pi­täi­si ol­la mah­dol­li­suuk­sia liik­kua ja esi­mer­kik­si pyö­räi­lyä tu­li­si tu­kea tur­val­li­sil­la py­sä­köin­ti­pai­koil­la.

Pe­rus­suo­ma­lai­set: Pork­ka­na ja vel­voi­te liik­kua

Elo­maa ha­lu­aa jat­kaa liik­ku­mi­soh­jel­mia ku­ten Liik­ku­va kor­ke­a­kou­lu -toi­min­taa. Li­säk­si hän ha­lu­ai­si jol­lain ta­val­la pa­kol­lis­ta lii­kun­taa kor­ke­a­kou­lui­hin sa­maan ta­paan kuin hä­nen omis­sa sai­raan­hoi­to-opin­nois­saan on ai­ka­naan juos­tu Coo­pe­rin tes­ti.

– Eli pork­ka­na ja vel­voi­te yh­dis­tet­ty­nä, jo­ten­kin täy­tyy kek­siä kei­no sii­hen. Sen tu­ke­mi­nen myös ta­lou­del­li­ses­ti on maa­il­man tär­kein­tä.

RKP ja KD: Opis­ke­li­joi­den toi­meen­tu­lo avai­na­se­mas­sa

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Es­sa­yah ja RKP:n va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sil­ja Bor­garsdót­tir San­de­lin nos­ta­vat mo­lem­mat esiin opis­ke­li­joi­den toi­meen­tu­lon.

– Kaik­kein tär­kein­tä oli­si toi­meen­tu­los­ta huo­leh­ti­mi­nen. Sil­lä on tosi pal­jon te­ke­mis­tä sen kans­sa, et­tä ih­mi­set pys­ty­vät lii­kun­ta­pal­ve­lui­ta käyt­tä­mään, Es­sa­yah sa­noo.

Hän kiin­nit­täi­si huo­mi­o­ta li­säk­si kor­ke­a­kou­lu­jen ti­loi­hin ja ym­pä­ris­töön, jot­ta se kan­nus­tai­si liik­ku­maan.

– Tär­kein asia seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le on luo­da va­kaut­ta sin­ne kor­ke­a­kou­lu­e­lä­mään opis­ke­li­joil­le, et­tä jo­kai­nen opis­ke­li­ja löy­tää hy­vän tah­din opis­kel­la mut­ta myös hy­vin­voin­tia ja lii­kun­taa ar­jen lo­mas­sa. On tär­ke­ää kat­soa opis­ke­li­jan ar­ki­päi­vää, mi­ten opis­ke­li­jal­la on mah­dol­li­suus elät­tää it­sen­sä ja tun­tee­ko suu­ria pai­nei­ta opin­to­jen suh­teen, Bor­garsdót­tir San­de­lin kom­men­toi.

Hän li­sää myös, et­tei kor­ke­a­kou­luil­la ole tar­peek­si kan­nus­ti­mia ot­taa opis­ke­li­joi­den lii­kun­nan ja hy­vin­voin­nin edis­tä­mis­tä va­ka­vas­ti.