Pet­te­ri Iko­nen / STT

Jää­kie­kon NHL-seu­ra Win­ni­peg Jets muis­ti per­jan­tain vas­tai­sen yön ot­te­lus­saan ta­ka­vuo­sien suo­ma­lais­pe­laa­ji­aan Tep­po Num­mis­ta ja Tee­mu Se­län­net­tä, jot­ka lii­tet­tiin Jet­sin kun­ni­a­gal­le­ri­aan. Se­län­teen käyt­tä­mä pe­li­nu­me­ro 13 ja Num­mi­sen 27 nos­tet­tiin hal­lin kat­to­ra­ken­tei­siin muis­tut­ta­maan va­lin­nas­ta.

Num­mi­nen aloit­ti NHL-uran­sa Win­ni­pe­gis­sä 1988 ja edus­ti Jet­siä vuo­teen 1996. Sen jäl­keen sar­ja­paik­ka siir­tyi Pho­e­nix Co­yo­te­sil­le, jon­ka pal­ve­luk­ses­sa Num­mi­nen pe­la­si seit­se­män kaut­ta. Co­yo­tes on jää­dyt­tä­nyt hä­nen pe­li­nu­me­ron­sa 27. Puo­lus­ta­ja pe­la­si Jet­sis­sä 547 ot­te­lua ja saa­lis­ti pis­teet 53+212=265.

Jets va­ra­si Se­län­teen 1988, mut­ta lai­ta­hyök­kää­jä läh­ti taa­la­jäil­le vas­ta nel­jä vuot­ta myö­hem­min. Tu­lo­kas­kau­si 1992–93 oli iki­muis­toi­nen, kun Se­län­ne vii­meis­te­li 76 maa­lia ja teki edel­leen voi­mas­sa ole­van tu­lok­kai­den maa­lien­nä­tyk­sen.

Se­län­ne roh­mu­si Jet­sis­sä 231 ot­te­lus­sa pis­teet 147+159=306 ja yl­tyi kiit­te­le­mään Num­mi­sen mer­ki­tys­tä am­mat­ti­lai­su­ran­sa al­ku­vai­hees­sa.

–  Ve­tää nöy­räk­si ol­la tääl­lä tänä il­ta­na. Tämä on suu­ri kun­nia. On eri­tyis­tä ol­la täs­sä Te­pon kans­sa. Te­pon mer­ki­tys oli val­ta­va, kun tu­lin tän­ne. Hän oli mi­nul­le kuin iso­ve­li, kun tu­lin tän­ne, Se­län­ne ker­ta­si NHL:n verk­ko­si­vuil­la.

Suo­mais­kak­sik­ko vil­lit­si ylei­sön, kun he oli­vat jääl­lä se­re­mo­ni­ois­sa ja pu­dot­ti­vat aloi­tus­kie­kon. Kes­kiym­py­räs­sä näh­tiin tuo­ret­ta suo­ma­lais­vä­riä Jet­sin pe­li­a­sus­sa, kun täk­si kau­dek­si ra­pa­kon taak­se pa­lan­nut Saku Mä­e­na­la­nen pää­si aloi­tus­kie­kon pu­do­tuk­seen Ana­heim Duck­sin Cam Fow­le­rin kans­sa. Puo­lus­ta­ja Fow­ler pe­la­si Ana­hei­mis­sa jo Se­län­teen kans­sa kau­si­na 2010–14.

Se­län­ne siir­tyi Win­ni­pe­gis­tä Ana­hei­miin kes­ken kau­den 1995–96 ja voit­ti Stan­ley Cu­pin 2007. Se­län­ne päät­ti pe­laa­jau­ran­sa Ana­hei­mis­sa 2014 ja Num­mi­nen Buf­fa­lo Sab­re­sis­sa 2009.