Pe­sä­kar­hut vas­taan Man­se PP fi­naa­li­sar­jas­ta odo­te­taan tiuk­kaa tais­te­lua. Fi­naa­li­ot­te­lut al­ka­vat lau­an­tai­na Tam­pe­reel­la ja jat­ku­vat sun­nun­tai­na Po­rin Er­ku-Aree­nal­la. 1. pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la ja Tiia Pel­to­nen odot­ta­vat ot­te­luis­ta tiuk­ko­ja ja tun­teik­kai­ta koh­taa­mi­sia.

– Man­sel­la on hyvä ryh­mä ka­sas­sa jol­la on pal­jon hy­vää osaa­mis­ta. Jouk­kue on eh­kä hie­man rau­hat­to­mam­pi pe­luu­tet­ta­va kuin Pe­sä­kar­hut, mut­ta huip­pu­pe­laa­jat ovat to­del­la huip­pu­ja. Sel­vää on, et­tä täy­den päi­vä­työn saa teh­dä joka pe­sän­vä­lin voit­ta­mi­seen ja joka pa­lon te­ke­mi­seen, ar­vi­oi Po­ke­la.

– Fi­naa­li­sar­jan al­ka­mi­ses­ta tu­lee hy­vät muis­tot mie­leen, sil­lä 2021 fi­naa­lit päät­tyi­vät oi­kein mu­ka­vas­ti. Täs­sä fi­naa­li­sar­jas­sa odo­tan mei­dän jouk­ku­eel­ta tä­män kau­den pa­ras­ta suo­riu­tu­mis­ta. Pu­do­tus­pe­lien ai­ka­na on ol­lut nou­su­suh­dan­net­ta, niin toi­von et­tä se nyt hui­pen­tuu ja saa­daan kaik­ki ir­ti ko­nees­ta, toi­voo Pel­to­nen.

Fi­naa­lei­hin val­mis­tau­tu­es­sa ai­kaa on nor­maa­lia enem­män, sil­lä Pe­sä­kar­hu­jen edel­li­nen ot­te­lu oli vii­me vii­kon per­jan­tai­na. Vaik­ka en­sim­mäi­set ot­te­lut pe­la­taan­kin pe­räk­käi­si­nä päi­vi­nä, ovat jat­ko­pe­lit jäl­leen vas­ta vii­kon pääs­tä. Po­ke­la ker­too, et­tä täs­sä vai­hees­sa kaik­ki vas­tus­ta­ja­jouk­ku­een jä­se­net ovat suu­ren­nus­la­sin al­la ja joka ti­lan­net­ta käy­dään tark­kaan läpi.

– Täs­sä koh­taa voit­ta­mi­nen on iso mit­ta­ri ja odo­tan et­tä mei­dän ryh­mä saa käy­tet­tyä ener­gi­an­sa oi­kein ja saa hy­vän kes­kit­ty­mi­sen olen­nai­seen te­ke­mi­seen. Nyt vi­ri­tel­lään ko­net­ta ää­rim­mil­leen ei­kä tar­vit­se enää sääs­tel­lä mi­tään, Po­ke­la to­te­aa.

Mo­lem­mis­sa jouk­ku­eis­sa on pit­kän uran teh­nei­tä pe­lu­rei­ta, jot­ka tun­te­vat toi­sen­sa hy­vin vuo­sien var­rel­ta. Po­ke­la ei osaa kui­ten­kaan ni­me­tä ke­tään tiet­tyä tais­te­lu­pa­ria, vaan sa­noo tais­te­lun käy­tä­vän enem­män pe­li­paik­ko­jen vä­lil­lä.

– Vas­tus­ta­jan ete­ni­jät vas­taan luk­ka­ri, vaih­ta­jat vas­taan etu­kent­tä… Täl­läi­siä tais­te­lu­pa­re­ja siel­lä var­mas­ti on, sekä pe­li­koh­tai­ses­ti ai­na yk­kö­nen vas­taan yk­kö­nen ja kak­ko­nen vas­taan kak­ko­nen ja niin edel­leen. En tie­dä ero­aa­ko ne ko­vin pal­jon run­ko­sar­jan pe­leis­tä sii­nä suh­tees­sa. Tie­tyt ti­lan­teet rat­kai­se­vat pe­sä­pal­los­sa ja ai­na se on kova joka niis­sä suo­rit­taa pa­rem­min, Po­ke­la sa­noo.

Pe­lin­joh­ta­jan pes­ti Po­ris­sa al­koi mes­ta­ruus­juh­liin joh­ta­neis­sa tun­nel­mis­sa ja nyt vii­mei­se­nä kau­te­naan Po­ke­la on jäl­leen luot­san­nut ryh­män­sä fi­naa­li­ot­te­lui­hin. Vie­lä Po­ke­la ei myön­nä et­tä ti­lan­ne oli­si nos­tat­ta­nut eri­tyi­siä tun­tei­ta pin­taan, mut­ta to­te­aa me­ne­vän­sä ti­lan­teen mu­ka­na.

– Pe­la­taan nyt en­sin. Tot­ta kai huip­pu­jouk­ku­ees­sa on ai­na omat pai­neen­sa, mut­ta men­nään nyt vaan naut­ti­maan ja lai­te­taan kaik­ki ken­täl­le, et­tä voi­te­taan, Po­ke­la ki­teyt­tää.

Sekä Po­ke­la et­tä Pel­to­nen ovat mie­lis­sään kuun­nel­leet Kar­hun­käm­me­nen joh­ta­maa huu­to­kuo­roa niin koti- kuin vie­ra­sot­te­luis­sa­kin ja odot­ta­vat sa­man­lais­ta tun­net­ta fa­neil­ta myös fi­naa­li­ot­te­luis­sa. Ot­te­lut mes­ta­ruu­des­ta ovat hie­no­ja het­kiä niin pe­laa­jil­le kuin fa­neil­le­kin, ja Po­ke­la ke­hot­taa­kin kaik­kia kyn­nel­le ky­ke­ne­viä läh­te­mään leh­te­reil­le huu­ta­maan ää­nen­sä kä­he­äk­si.

– Toi­vot­ta­vas­ti mah­dol­li­sim­man moni löy­tää kat­so­moon ja pi­tää isoa me­te­liä siel­lä, Pel­to­nen­kin toi­voo.