Pe­sä­kar­hut läh­tee odot­ta­vai­sin mie­lin toi­seen fi­naa­li­vii­kon­lop­puun. Sar­jan ol­les­sa ta­san, mitä vain voi ta­pah­tua lau­an­tain ja sun­nun­tain ai­ka­na. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa jom­pi­kum­pi jouk­ku­eis­ta pää­see nos­ta­maan Sil­mua, nais­ten Su­per­pe­sik­sen uut­ta pal­kin­to­po­kaa­lia jo sun­nun­tai­na Po­ris­sa. Pe­sä­kar­hu­jen ja Man­se PP:n ol­les­sa erit­täin ta­sa­vä­ki­siä jouk­ku­ei­ta, mah­dol­li­suus sar­jan ve­ny­mi­seen en­si vii­kol­le on kui­ten­kin ole­mas­sa.

– To­del­la odot­ta­vai­nen ja rau­hal­li­nen olo edel­leen, ku­ten jo ekal­la­kin fi­naa­li­vii­kol­la. En koe mi­tään pai­net­ta, to­te­aa Pe­sä­kar­hu­jen luk­ka­ri Mint­tu Vet­ten­ran­ta.

– Sa­maa pe­sis­tä se on kuin en­nen­kin, ja pe­laa­mi­nen on to­del­la ki­vaa täl­lä het­kel­lä. Kun val­mis­tau­du­taan hy­vin ja an­ne­taan kaik­kem­me pe­lil­le, niin sen jäl­keen on help­po kat­soa tu­los­tau­lul­le, et­tä mi­ten kävi.

Sa­moil­la lin­joil­la on myös en­sim­mäis­tä ker­taa fi­naa­leis­sa pe­laa­va Sil­ja Syr­jä­lä. Muu­ta­man päi­vän hui­li on käy­tet­ty hy­vin hy­väk­si, jon­ka jäl­keen al­le on otet­tu vii­kon­lop­puun val­mis­ta­vat har­joi­tuk­set ja pa­la­ve­rit. Vaik­ka Syr­jä­lä ei ole ai­em­min pe­lan­nut ot­te­lui­ta, jois­sa pa­nok­se­na on se kirk­kain mi­ta­li, ovat tun­te­muk­set va­pau­tu­nei­ta ja luot­ta­vai­sia. Luot­to jouk­ku­e­ka­ve­rei­hin ja yh­des­sä suo­rit­ta­mi­seen on vah­va.

– Tämä on eka fi­naa­li­sar­ja it­sel­le, jos­ta olen kyl­lä naut­ti­nut ihan täy­sil­lä, niin kuin var­mas­ti ulos­päin on esi­mer­kik­si tuu­le­tuk­sis­ta voi­nut huo­ma­ta! Ei täm­mö­siä fii­lik­siä vain saa muu­al­ta, ja on ol­lut hie­noa pääs­tä ko­ke­maan nii­tä mei­dän jouk­ku­een kans­sa, Syr­jä­lä iloit­see.

Pe­sä­kar­hut koh­taa Man­se PP:n Kau­pin pe­sä­pal­lo­ken­täl­lä lau­an­tai­na, jon­ka jäl­keen sun­nun­tai­na Po­ris­sa jän­ni­te­tään rat­ke­aa­ko sar­ja Er­ku-Aree­nan ylei­sön edes­sä, vai jat­ke­taan­ko pe­le­jä vie­lä yh­den ot­te­lun ver­ran. Ken­täl­lä tun­tei­ta ja tuu­le­tuk­sia on var­mas­ti siis lu­vas­sa ja ko­vaa kan­nus­tus­ta on odo­tet­ta­vis­sa ylei­sön puo­les­ta!