Seit­se­män pe­liä, kuu­si tap­pi­o­ta ja yk­si voit­to jat­ko­a­jal­la. Po­rin Äs­sät kyn­tää nyt sy­väl­lä. Luk­ko haki vii­kon­vaih­tees­sa vie­ras­voi­ton Ju­ku­reis­ta, mut­ta esi­tys it­ses­sään ei ke­hu­ja an­sait­se. Pa­rem­paan pi­tää pys­tyä, mo­lem­pien.

Äs­sien pe­li­ta­pa on ää­rim­mäi­sen vaa­ti­va fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti. Kun pe­le­jä on kol­me­kin vii­kos­sa, hel­pos­ti käy niin, et­tä se vii­mei­nen ru­tis­tus jää puut­tu­maan. Pe­laa­mi­ses­ta tu­lee ta­sa­pak­sua puur­ta­mis­ta.

Kai­kil­le jouk­ku­eil­le tu­lee su­van­to­vai­hei­ta pit­käs­sä sar­jas­sa, jol­loin peli ei kul­je toi­vo­tus­ti. Sar­jan par­haat jouk­ku­eet ky­ke­ne­vät kui­ten­kin hy­vien yk­si­löi­den tur­vin pi­tä­mään kiek­koa ja pys­ty­vät tiu­kois­sa ti­lan­teis­sa rat­kai­se­maan pe­lit eduk­seen.

Äs­sil­lä kär­ki on huip­pu­jouk­ku­ei­siin näh­den ka­pea. Jo­tain ker­too jo se­kin, kun Jan-Mi­ka­el Jär­vi­nen oli vii­me ko­ti­pe­lis­sä Tep­siä vas­taan pois, se nä­kyi koko yk­kös­ket­jun on­tu­mi­se­na. Len­ni Hä­mee­na­ho­kin oli kau­ka­na par­haas­taan.

Äs­sien on­gel­mat ovat ni­me­no­maan hyök­käys­pääs­sä. Maa­li­aan po­ri­lai­set puo­lus­ta­vat hy­vin, kun vie­lä vii­mei­se­nä luk­ko­na toi­mii Nik­las Ru­bin. Jo­tain ker­too Äs­sien maa­li­suh­de. Vain Ju­ku­rit on pääs­tä­nyt vä­hem­män omiin ja vas­taa­vas­ti vain kol­me jouk­ku­et­ta on teh­nyt osu­mia po­ri­lai­sia vä­hem­män.

Äs­sät pu­to­si nyt seit­se­män­nek­si sar­jas­sa. Luk­ko on pis­teen edel­lä pe­lin enem­män pe­lan­nee­na. Si­jal­la 11 ole­va Vaa­san Sport on pe­lin po­ri­lai­sia vä­hem­män pe­lan­nee­na nel­jän pis­teen pääs­sä. Vaik­ka voi­tot nyt kier­tä­vät Äs­siä, ei­vät kan­nat­ta­jat ole me­net­tä­neet us­koa jouk­ku­ee­seen. Lau­an­tai­na­kin Iso­mä­en hal­lis­sa oli 4 822 kat­so­jaa, ja ko­ti­pe­lien ylei­sö­kas­vi­ar­vo nou­see jo 4 709:ään! Lii­gan kes­ki­ar­vo on 300 kat­so­jaa alem­pi. Äs­sien pi­tää kui­ten­kin muis­taa po­ri­lais­kan­nat­ta­jien suh­de jouk­ku­ee­seen. Jos voit­to­ja ei tule, voi­vat kat­so­jat kään­tää no­pe­as­ti sel­kän­sä. Täs­tä on ta­ka­vuo­si­na ko­ke­mus­ta.

Lu­kon esi­tyk­sis­sä nä­kyy pe­li­ruuh­ka CHL-ot­te­lui­nee­en. Pa­ras­ta ei saa­tu Mik­ke­lis­sä­kään ir­ti. On­ni ja maa­li­vah­ti Da­niel Le­be­deff toi­vat nyt täy­den pis­te­po­tin. Le­be­def­fin tor­jun­ta­ti­las­to on Lii­gan hei­koin. Vii­mek­si Ju­ku­rei­ta vas­taan Rau­mal­la hä­nen taak­seen is­ket­tiin nel­jä maa­lia avau­se­räs­sä. Hän on kui­ten­kin ti­las­to­ja pa­rem­pi maa­li­vah­ti. Vii­me peli oli sel­vä osoi­tus täs­tä. Kun Luk­ko vie­lä pää­see pe­li­ruuh­kas­ta ir­ti, on sil­lä kaik­ki mah­dol­li­suu­det ki­vu­ta tau­lu­kos­sa ylös­päin.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen