Vii­vi Vää­tä­nen / STT

NHL:n tä­män­vuo­ti­ses­sa va­raus­ti­lai­suu­des­sa va­rat­tiin yh­teen­sä 18 suo­ma­lais­pe­laa­jaa. Yk­kös­kier­rok­sel­la Kons­ta He­le­nius sai pu­kea Buf­fa­lo Sab­re­sin pai­dan yl­leen ja Emil Hem­ming va­rat­tiin Dal­las Star­siin.

Suo­ma­lais­sal­do on vii­meis­ten nel­jän vuo­den ajal­ta pa­ras. Vuon­na 2020 va­rat­tiin 17 suo­ma­lais­ta, seu­raa­va­na vuon­na 16, tois­sa vuon­na 14 ja vii­me vuon­na 15 suo­ma­lais­pe­laa­jaa.

Tuo­rei­den va­raus­ten siir­ty­mi­nen suo­raan NHL-jäil­le on epä­to­den­nä­köis­tä, mut­ta mah­dol­lis­ta.

Sab­re­sis­ta ker­rot­tiin, et­tä He­le­nius tah­dot­tai­siin mah­dol­li­sim­man pian mu­kaan mie­his­töön. Tap­pa­ran kans­sa so­pi­muk­sen en­si kau­des­ta teh­nyt He­le­nius it­se sa­noi kui­ten­kin kai­ken ole­van vie­lä au­ki. Myös Hem­ming ar­ve­lee kas­vat­ta­van­sa roo­lia TPS:n ri­veis­sä en­si kau­del­la.

Aron Ki­vi­har­jua po­vat­tiin va­rat­ta­vak­si toi­sel­la kier­rok­sel­la, mut­ta nuo­ru­kai­nen sai odo­tel­la oman ni­men­sä kuu­lut­ta­mis­ta nel­jän­nel­le kier­rok­sel­le. Min­ne­so­ta Wild va­ra­si Ki­vi­har­jun va­raus­ti­lai­suu­den 122:ntena pe­laa­ja­na.

– Tie­sin, et­tei mi­nua eh­kä va­ra­ta en­sim­mäi­sel­lä tai edes toi­sel­la kier­rok­sel­la, mut­ta ei sil­lä ole lo­pul­ta vä­liä. Olen kuul­lut Wil­din or­ga­ni­saa­ti­os­ta vain hy­vää, Ki­vi­har­ju ava­si tun­te­muk­si­aan lau­an­tai­na NHL:n verk­ko­si­vuil­la.

Ki­vi­har­jun päät­ty­nyt kau­si meni louk­kaan­tu­mi­sen vuok­si kun­tout­ta­es­sa pol­vea, mikä vai­kut­ti to­den­nä­köi­ses­ti myös va­raus­nu­me­roon.

Toi­sel­la kier­rok­sel­la Ju­lius Miet­ti­nen va­rat­tiin Se­at­t­le Kra­ke­niin ja Jes­se Pulk­ki­nen New York Is­lan­der­siin. Va­raus­ti­lai­suu­den en­sim­mäi­nen suo­ma­lais­maa­li­vah­ti Ee­mil Vin­ni pää­tyi Ed­mon­ton Oi­ler­siin toi­sen kier­rok­sen lo­pus­sa.

Aa­tos Koi­vu va­rat­tiin Mont­re­al Ca­na­dien­siin kol­man­nel­la kier­rok­sel­la. Koi­vun isä Saku Koi­vu on Mont­re­a­lis­sa le­gen­da toi­mit­tu­aan jouk­ku­een kap­tee­ni­na yh­dek­sän kau­den ajan. Isän pe­rin­tö ei vai­vaa nuor­ta pe­laa­jaa.

– Tot­ta kai ih­mi­set tie­tä­vät, kuka isä­ni on ja mis­sä ja mil­loin hän pe­la­si. Mut­ta ei se ole mi­kään huo­no jut­tu. Vaik­ka pe­lai­sin jos­sain muu­al­la, pyr­ki­sin sil­ti luo­maan it­sel­le­ni ni­men pe­laa­ja­na, Koi­vu sa­noi.

Myös Kas­per Pik­ka­rai­sen va­rauk­ses­sa on jat­ku­moa, sil­lä hä­net kol­man­nel­la kier­rok­sel­la va­ran­nut New Jer­sey De­vils oli myös isä Ilk­ka Pik­ka­rai­sen va­ran­nut seu­ra vuon­na 2002. Pik­ka­rai­nen pe­la­si lo­pul­ta 31 ot­te­lua De­vil­sin pai­das­sa.