STT

Jää­kiek­ko­lii­gan lah­te­lais­seu­ran Pe­li­can­sin en­ti­nen kap­tee­ni Joo­nas Jal­van­ti ker­too uran­sa päät­ty­neen ai­vo­vam­man ta­kia. Pe­li­can­sin net­ti­si­vuil­la jul­kai­se­mas­saan kir­joi­tuk­ses­sa Jal­van­ti ker­too tais­te­le­van­sa kun­tou­tus­ku­lu­jen­sa kor­vauk­sis­ta va­kuu­tu­syh­ti­ön kans­sa.

Jal­van­ti, 34, sai is­kun pää­hän­sä tam­mi­kuus­sa 2021 ja oli sen jäl­keen si­vus­sa pe­leis­tä yli kak­si kuu­kaut­ta. Hän pa­la­si vie­lä lii­ga­jäil­le ke­vääl­lä 2021 ja pe­la­si kau­den 2021–2022 alus­sa kym­me­nen ot­te­lua en­nen kuin jäi sai­raus­lo­mal­le, jol­ta hän ei enää pa­lan­nut lii­ga­pe­lei­hin.

– Mo­ni­nai­set ai­vo­vam­ma­oi­ree­ni ei­vät ole ot­ta­neet hel­pot­taak­seen vii­mei­sen 1,5 vuo­den ai­ka­na. Pe­laa­maan ei enää kan­nat­ta­nut läh­teä, jot­ta en ot­tai­si ris­kiä pa­hem­mis­ta vau­ri­ois­ta. Tämä oli tie­tys­ti shok­ki, vaik­ka olin eh­ti­nyt miet­tiä lo­pet­ta­mis­ta jo ai­em­min, kos­ka oi­ree­ni ei­vät ol­leet lie­ven­ty­neet. Kamp­pai­len yhä sa­mo­jen oi­rei­den kans­sa, mut­ta kun­tou­tuk­sen avul­la olen on­nek­si op­pi­nut elä­mään nii­den kans­sa pa­rem­min, Jal­van­ti kir­joit­ti.

Jal­van­ti de­by­toi Lii­gas­sa Pe­li­can­sin pai­das­sa kau­del­la 2006–2007. Hän edus­ti Lii­gas­sa myös Blu­e­sia ja pe­la­si Jo­ke­reis­sa KHL:ää sekä use­am­man kau­den Ruot­sin pää­sar­jas­sa. Jal­van­ti ker­toi pa­lan­neen­sa tä­män vuo­den alus­sa jat­ka­maan lii­ke­ta­lou­den opin­to­jaan.