Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Nais­ten su­per­pe­sis on saa­nut ar­voi­sen­sa hui­pen­nuk­sen. Jo­kai­ses­sa fi­naa­li­kamp­pai­lus­sa yli­a­jal­le eden­nei­den Pe­sä­kar­hu­jen ja Man­se PP:n kol­mas lop­puot­te­lu lau­an­tai­na Man­sen lop­puun­myy­dyl­lä ko­ti­a­ree­nal­la oli jäl­leen täyn­nä suur­ta tun­net­ta.

Ää­rim­mäi­sen tiuk­ka lin­ja jat­kui nel­jän­nes­sä pe­lis­sä Po­ris­sa, jos­sa tam­pe­re­lai­set lo­pul­ta pi­la­si­vat Pe­sä­kar­hu­jen oras­ta­vat mes­ta­ruus­juh­lat.

– Tämä on pe­sä­pal­loa viih­dyt­tä­vim­mil­lään. Ko­tiu­tus­kil­pai­lu on ai­na pie­nes­tä kiin­ni. Yh­tä pit­kää ”ko­ta­ria” ei ole omal­le koh­dal­le­ni osu­nut, mut­ta ei täs­sä mi­tään. Nyt ve­de­tään het­ki hap­pea, ja kes­ki­viik­ko­na ale­taan kes­kit­tyä lau­an­tai­hin. Kaik­ki tie­tä­vät pe­lin hen­gen. Mar­gi­naa­lit ovat kui­ten­kin ol­leet erit­täin ka­pe­at. Pää on pi­det­tä­vä kyl­mä­nä, ja rat­kai­su­kamp­pai­luun on löy­det­tä­vä oi­kea mie­li­a­la. Vi­reys­ti­la pi­tää­kin saa­da mah­dol­li­sim­man kor­ke­al­le, ko­ros­taa Pe­sä­kar­hu­jen pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la.

Kum­pi­kin fi­na­lis­ti on ol­lut vah­va ul­ko­pe­lis­sään, ei­kä si­sä­pe­lis­sä­kään ole ol­lut suu­rem­pia on­gel­mia. Mo­lem­mat oli­si­vat sil­lä sek­to­ril­la sil­ti pys­ty­neet pa­rem­paan­kin.

– Ul­ko­pe­lis­sä men­tiin kuu­si vuo­roa ai­ka lail­la mak­si­mi­ta­sol­la. Muu­ta­ma vir­he toki mah­tui mu­kaan, mut­ta nii­tä on tur­ha jos­si­tel­la. Sel­vää on­kin, et­tei tuos­ta pys­ty pal­jo­a­kaan tiu­ken­ta­maan vaan pa­ran­nus­ta pi­tää löy­tää si­sä­pe­lis­tä. Var­sin­kin kak­kos­puo­len rat­kai­sui­hin on saa­ta­va li­sää pot­kua. Myös vaa­ti­mat­to­mak­si jää­nyt näp­pi­pe­li vaa­tii ko­hen­nus­ta. Tam­pe­reel­la tar­vi­taan hy­viä kes­ki­o­su­mia ja li­sää jal­ka­no­peut­ta, poh­ti Pe­sä­kar­hut toi­sen ker­ran kol­men vuo­den ai­ka­na fi­naa­lei­hin joh­dat­ta­nut Po­ke­la.

Pesäkarhut suuntaa vielä kerran Manse PP:n vieraaksi. Kuva: Ida Sarja

Pesäkarhut suuntaa vielä kerran Manse PP:n vieraaksi. Kuva: Ida Sarja

Päi­vän kun­to ja is­ku­ky­ky ovat ol­leet avai­na­se­mas­sa ja pa­rem­muus on rat­kais­tu pal­jol­ti hen­ki­sel­lä puo­lel­la. Vii­me lau­an­tain pe­lis­tä Kau­pin ko­me­as­sa pe­sis­py­hä­tös­sä muo­dos­tui hui­kea tril­le­ri. Sen ja ko­tie­dun sit­key­ten­sä osoit­ta­neil­le po­ri­lai­sil­le rat­kai­si­vat mai­lan var­res­sa koko kau­den va­kuut­ta­nut Emi­lia Lin­na ja juok­sun tuo­nut Eve­lii­na Tuo­mi­nen.

Sun­nun­tai­na Po­rin Er­ku-Aree­nal­la 2 000 kat­so­jan edes­sä jän­ni­tys oli kä­sin kos­ke­tel­ta­vaa. Fi­naa­li­sar­ja oli jouk­ku­ei­den nel­jän­nes­sä koh­taa­mi­ses­sa kat­kol­la Pe­sä­kar­huil­le. Syk­syl­lä 2021 hi­moi­tun SM-kul­lan saa­lis­ta­nut ko­ti­jouk­kue tuli ken­täl­le kul­lan­kiil­to sil­mis­sä. Sa­man la­tauk­sen, jän­ni­tyk­sen ja huu­man ais­ti myös ai­na fa­naat­ti­sen ko­tiy­lei­sön ole­muk­ses­sa. Kar­hu-fa­nit ja­no­si­vat yh­den vä­li­vuo­den jäl­keen kau­del­le 2023 kul­tais­ta kruu­nua.

Sar­jan kak­kos­kamp­pai­lun avaus­jak­sol­la Pe­sä­kar­hut oli pa­has­ti kip­sis­sä. Sun­nun­tai­na juo­nik­kaan pe­lin­joh­ta­jan suo­ja­tit oli­vat he­reil­lä heti ot­te­lun alus­sa. Pai­nei­ta oli sil­ti mo­lem­mil­la. Ant­ti Viht­ka­rin luot­saa­ma Man­se oli pak­ko­voi­ton myö­tä tiu­kem­mas­sa pai­kas­sa, mut­ta fi­naa­li­sar­jan kat­kai­se­mi­nen on tun­ne­tus­ti ai­na vai­ke­aa.

Pe­sä­kar­hut on­nis­tui kap­tee­ni Lin­nan lyön­nil­lä vie­mään avaus­jak­son, mut­ta kak­kos­jak­sol­la Man­se ryn­ni vas­tus­ta­mat­to­mas­ti 1-6-voit­toon. Su­per­vuo­ro pe­lat­tiin juok­suit­ta, ja rat­kai­sua ha­et­tiin ma­ra­to­nik­si ve­ny­nees­tä ko­tiu­tus­lyön­ti­ki­sas­ta. Lo­pul­ta Man­se veti pi­dem­män kor­ren, ja siir­si kul­ta­rat­kai­sun lau­an­taik­si ko­tis­ta­di­o­nil­leen.

Kau­pin pe­sä­pal­los­ta­di­on tu­lee lau­an­tai­na pul­lis­te­le­maan ko­ti­jouk­ku­een kat­so­jis­ta. Leh­te­reil­lä vie­ras­jouk­ku­et­ta kan­nus­taa tu­li­sie­lui­nen fa­ni­jouk­ko. Po­ri­lai­set ja­no­a­vat Emi­lia Itä­va­lon vii­mei­ses­sä su­per­pe­si­sot­te­lus­sa seu­ran kol­mat­ta mes­ta­ruut­ta.

– To­den­nä­köi­ses­ti lu­vas­sa on taas ta­sai­nen pien­ten mar­gi­naa­lien mat­si. Tai­dol­li­set erot ovat mi­ni­maa­li­set. Kul­taa huuh­too se, jon­ka hen­ki­nen vire ja päi­vän kun­to on pa­rem­pi, pai­not­taa Man­sen viuh­ka­mies Ant­ti Viht­ka­ri.