Pe­sä­kar­hut kär­si kau­den en­sim­mäi­sen tap­pi­on kes­ki­viik­ko­na La­pu­an Vir­ki­ää vas­taan käy­dys­sä jän­nit­tä­väs­sä ot­te­lus­sa. Ot­te­lu ve­nyi ai­na ko­tiu­tus­lyön­ti­kil­pai­lui­hin saak­ka ja rat­ke­si tä­pä­räs­ti ko­ti­jouk­kue Vir­ki­än voit­toon. Pe­sä­kar­huil­la on kui­ten­kin jo tä­nään mah­dol­li­suus re­vans­siin, kun Vir­ki­än nai­set saa­pu­vat per­jan­tai­na Er­ku-Aree­nal­le kel­lo 18.00 al­ka­vaan ot­te­luun.

– Kes­ki­viik­ko­na oli ai­ka se­ka­va peli. Aloi­tet­tiin tosi hy­vin ja en­sim­mäi­nen jak­so oli sel­ke­äs­ti mei­dän, mut­ta toi­nen jak­so ei men­nyt­kään ko­vin hy­vin, Pe­sä­kar­hu­jen Sil­ja Syr­jä­lä har­mit­te­lee.

Jos Pe­sä­kar­hut läh­ti en­sim­mäi­seen jak­soon kus­kin pen­kil­tä, ei La­pu­al­ta taas näh­ty heti alus­ta al­ka­en ko­va­ta­sois­ta esi­tys­tä. Syr­jä­lä ar­ve­lee­kin, et­tä jouk­ku­eel­ta on odo­tet­ta­vis­sa kau­den ai­ka­na vie­lä pal­jon pa­rem­pia ot­tei­ta.

Pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la to­te­aa et­tä sar­ja­kär­jek­si po­vat­tu Vir­kiä on kui­ten­kin to­tu­tun kova vas­tus, myös täl­lä kau­del­la.

– Si­sä­pe­li ei meil­lä pyö­ri­nyt kes­ki­viik­ko­na ko­vin hy­vin, jo­ten tar­ken­nuk­sia pi­tää teh­dä ja laa­tua saa­da lyön­tei­hin. Vaik­ka ul­ko­pe­lis­sä oli hy­viä ti­lan­tei­ta, niin var­mas­ti jäi nii­hin­kin vie­lä tar­ken­net­ta­vaa per­jan­tail­le, Po­ke­la ar­vi­oi läh­tö­ti­lan­net­ta ko­ti­ot­te­luun.

Kun taus­ta­työ on teh­ty alus­ta al­ka­en hy­vin, ei hait­taa vaik­ka sama jouk­kue tu­lee näin no­pe­al­la ai­ka­tau­lul­la uu­del­leen vas­taan. Jouk­kue ja taus­ta­jou­kot tul­kit­se­vat jo ai­em­min löy­ty­vää ma­te­ri­aa­lia ja kat­so­vat mitä uut­ta kes­ki­viik­koi­nen ot­te­lu toi tul­les­saan.

– Al­ku­kau­des­ta peli ai­lah­te­lee vä­hän kai­kil­la, mut­ta Vir­kiä on hy­vä­nä päi­vä­nä to­del­la ko­va­ta­soi­nen jouk­kue, Po­ke­la to­te­aa.

Vie­ra­sot­te­lus­sa näh­tiin Pe­sä­kar­huil­ta yh­teen­sä 15 juok­sua Vir­ki­än 12 vas­taan, mut­ta Syr­jä­lä ar­ve­lee, et­tä Er­ku-Aree­nal­la näh­dään hie­man vä­hä­juok­sui­sem­pi kär­ki­kamp­pai­lu.

– Mo­lem­mil­le jäi tar­ken­net­ta­vaa ja us­kon et­tä mo­lem­mat jouk­ku­eet kat­so­vat toi­sen te­ke­mi­siä tark­kaan en­nen seu­raa­vaa ot­te­lua, Syr­jä­lä poh­tii.

Pe­lin­joh­ta­ja Jark­ko Po­ke­la li­sää:

– Mo­lem­mil­la on pit­kä kes­ki­vii­kon peli ta­ka­na, jo­ten on jän­nä näh­dä sa­mat ryh­mät per­jan­tai­na vas­tak­kain sa­moil­la pa­lau­tuk­sil­la. Vaik­ka al­ku­kau­den pe­lit ovat­kin vä­hän eri­lai­sia, an­taa tämä jo hie­man os­viit­taa syk­syn play off pe­li­sar­jo­ja aja­tel­len. Toi­vee­na oli­si, et­tä per­jan­tai­na näh­dään Er­ku-Aree­nal­la hy­vää pe­sä­pal­loa, Po­ke­la to­te­aa.