Mar­kus Vil­ja­nen

Tun­nel­ma on ren­to, mut­ta sa­mal­la kes­kit­ty­nyt, kun Mar­co Ha­lo­sen suo­ja­tit har­joit­te­le­vat Po­rin Ta­ek­won­do­seu­ran ta­ta­mil­la. Tree­naa­mas­sa ol­leet Hel­mi Riut­ta­la, Ii­ris Pe­tä­jä ja Nea For­sell ovat saa­vut­ta­neet kil­pai­lu­a­ree­noil­la nuo­res­ta iäs­tään huo­li­mat­ta jo var­sin pal­jon.

Vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa jär­jes­te­tyis­sä SM-ki­sois­sa 18-vuo­ti­aat Riut­ta­la ja Pe­tä­jä yl­si­vät mi­ta­leil­le al­le 30-vuo­ti­ai­den ryh­mä­sar­jas­sa. Li­säk­si Riut­ta­la nap­pa­si hen­ki­lö­koh­tai­sen prons­sin. For­sell puo­les­taan voit­ti ka­det­ti­tyt­tö­jen (12–14-vuo­ti­aat) Suo­men mes­ta­ruu­den. Riut­ta­la on voit­ta­nut myös Eu­roo­pan mes­ta­ruu­den ju­ni­o­ri­tyt­tö­jen ryh­mä­sar­jas­sa vuon­na 2021.

Maa­il­man hui­pul­le pää­se­mi­ses­sä on toki vie­lä te­ke­mis­tä. La­jin emä­maa Ete­lä-Ko­rea hal­lit­see kil­pa­ta­ta­me­ja vah­vas­ti.

– Sa­no­taan­ko, et­tä jos MM-ki­sois­sa on ja­os­sa kym­me­nen kul­ta­mi­ta­lia, niin ko­re­a­lai­set nap­paa­vat niis­tä yh­dek­sän. Sii­nä on te­ke­mis­tä, et­tä saa sen yh­den Suo­meen, mut­ta mah­dol­li­suuk­sia on. Aa­si­an maat ovat ylei­ses­ti to­del­la ta­sok­kai­ta ja myös yh­dys­val­ta­lai­set ovat vah­vo­ja. Ny­ky­ään hy­viä kil­pai­li­joi­ta tu­lee to­sin yhä use­am­mas­ta eri maas­ta, lii­ke­sar­jan kil­pai­lu­ryh­män val­men­ta­ja Ha­lo­nen ku­vai­lee.

Helmi Riuttala (vas.) ja Iiris Petäjä käyvät läpi harjoitusta. Valmentaja Marco Halonen jakaa ohjeita.

Helmi Riuttala (vas.) ja Iiris Petäjä käyvät läpi harjoitusta. Valmentaja Marco Halonen jakaa ohjeita.

Markus Viljanen

Ta­ek­won­dos­sa har­ras­te­tuim­mat kil­pai­lu­muo­dot ovat ot­te­lu ja lii­ke­sar­ja, jois­ta po­ri­lais­kol­mik­ko kes­kit­tyy jäl­kim­mäi­seen.

– Ot­te­lu­puo­lel­la meil­lä on vain muu­ta­mia ki­saa­jia, mut­ta sil­le puo­lel­le pe­rus­tet­tiin juu­ri uu­si kil­pai­lu­ryh­mä. Mi­nul­la on lii­ke­sar­jois­sa hie­man al­le kym­me­nen ak­tii­vi­sen kil­pai­li­jan po­ruk­ka, Ha­lo­nen ker­too.

Ta­ek­won­don ot­te­lu on täys­kon­tak­ti­la­ji ja sa­mal­la myös olym­pi­a­la­ji. Olym­pi­as­ta­tus te­kee sii­tä myös ko­re­a­lais­läh­töi­sen kamp­pai­lu­la­jin har­ras­te­tuim­man muo­don. Ha­lo­nen ker­too, et­tä Suo­mes­sa men­nään ai­ka­lail­la käsi kä­des­sä kil­pai­li­ja­mää­rien suh­teen, jos ot­te­lua ja lii­ke­sar­jaa ver­ra­taan kes­ke­nään. Suo­ma­lai­set tuo­vat ar­vo­kil­pai­lu­mi­ta­lei­ta pää­o­sin lii­ke­sar­jan puo­lel­ta.

Lii­ke­sar­jois­sa yk­si kil­pai­lu­suo­ri­tus kes­tää 30 se­kun­nis­ta 50 se­kun­tiin. Usei­ta eri­lai­sia liik­kei­tä si­säl­tä­vän suo­ri­tuk­sen ai­ka­na tuo­ma­ris­to ar­vi­oi muun mu­as­sa kil­pai­li­jan voi­maa ja liik­kei­den puh­taut­ta. Esiin­ty­mi­nen on myös isos­sa roo­lis­sa. Mi­ta­leil­le pää­se­mi­nen on tä­ten mo­nen eri asi­an sum­ma.

Helmi Riuttala voitti juniorityttöjen ryhmäsarjan EM-kultaa vuonna 2021.

Helmi Riuttala voitti juniorityttöjen ryhmäsarjan EM-kultaa vuonna 2021.

Markus Viljanen

Suo­ma­lai­ses­sa ta­ek­won­do­kult­tuu­ris­sa on Ha­lo­sen sa­no­jen mu­kaan hyvä yh­teis­hen­ki seu­ro­jen ja kil­pai­li­joi­den vä­lil­lä, mikä ede­saut­taa me­nes­tyk­sen ta­voit­te­lus­sa.

– Kil­pai­luis­sa on pal­jon myös pari- ja ryh­mä­sar­jo­ja ja ai­na ei löy­dy omas­ta seu­ras­ta tar­peek­si har­ras­ta­jia, jol­loin kil­pail­laan yh­des­sä mui­den seu­ro­jen jä­sen­ten kans­sa. Lii­ke­sar­ja­puo­li on Suo­mes­sa to­del­la ko­va­ta­soi­nen. Eu­roo­pan si­säl­lä Suo­mi si­joit­tuu myös kor­ke­al­le, Ha­lo­nen sa­noo.

Pit­kä­jän­tei­nen työ ja laa­du­kas val­men­nus ovat Ha­lo­sen mu­kaan avain­te­ki­jöi­tä po­ri­lais­seu­ran ta­sai­sen var­maan me­nes­tyk­seen. Myös luon­tai­nen jat­ku­mo val­men­ta­jien suh­teen on hy­väl­lä mal­lil­la, ei­kä Ha­lo­sen tar­vit­se ol­la huo­lis­saan, mi­kä­li hän ei sa­lil­le ai­na pää­si­si­kään.

– Hel­mi pe­rus­ti it­se noin vuo­si sit­ten pien­ten las­ten val­men­nus­ryh­män. Me­nes­tys­tä on tul­lut jo pal­jon ja he ovat tuo­neet kil­pai­luis­ta run­saas­ti mi­ta­le­ja. Hel­mi on sa­mal­la hei­dän ido­lin­sa, jo­ten hän­tä kuun­nel­laan tar­kas­ti. Ja jos­kus muu­ten­kin, kun en pää­se pai­kal­le, niin Hel­mi hoi­taa tont­ti­ni. Hä­nel­lä on ko­van ta­son tie­to­tai­to ja hy­vää val­men­ta­jan ai­nes­ta

– Nä­ki­sin myös, et­tä meil­lä on täl­lä het­kel­lä erit­täin hy­vät har­joi­tu­so­lo­suh­teet – eh­kä yh­det Suo­men par­haim­mis­ta.