Es­ko Kal­li­o­nie­mi / STT

TPS:n Tee­mu Ki­vi­hal­me oli tors­tai­na to­del­la lä­hel­lä hil­jen­tää po­ri­lai­sy­lei­sön me­te­lin tä­män kau­den osal­ta. Hän vei TPS:n kol­man­nen erän alun 1–0-maa­lil­laan joh­toon, kiin­ni jää­kiek­ko­lii­gan puo­li­vä­lie­rä­paik­kaan.

Äs­sien De­rek Ba­rach kui­ten­kin rä­jäyt­ti Iso­mä­ki-aree­nan myl­vin­tään, jota ei ole kuul­tu Po­ris­sa het­keen. Se oli kui­ten­kin vain esi­ma­kua tu­le­vas­ta, kun kap­tee­ni Jes­se Jo­en­suu oh­ja­si Alek­si Hei­mo­sal­men si­ni­vii­va­ve­don si­sään.

Ot­te­lu päät­tyi Äs­sien 2–1-voit­toon, ja po­ri­lai­set jat­ka­vat kaut­taan puo­li­vä­lie­ris­sä Tam­pe­reen Il­ves­tä vas­taan pu­do­tet­tu­aan TPS:n jat­kos­ta voi­toin 2–1.

– Tie­sim­me, et­tä TPS:aa vas­taan mei­dän on pys­tyt­tä­vä ai­van par­haim­paam­me. Kol­man­nes­sa eräs­sä kun jän­nit­ti, yri­tin vain psyy­ka­ta jouk­ku­et­ta, et­tä kun an­taa tak­lauk­sia ja lau­kauk­sia, se riit­tää, Jo­en­suu to­te­si.

– Iso on pet­ty­mys. Me otim­me lii­kaa jää­hy­jä, em­me­kä ky­en­neet it­se hyö­dyn­tä­mään paik­ko­jam­me. Se on ol­lut syn­ti­nä vä­hän koko kau­den ajan. Kaik­ki mah­dol­li­suu­det meil­lä­kin oli men­nä jat­koon, mut­ta hyök­käys­pe­lim­me ei ol­lut riit­tä­vää, TPS:n pää­val­men­ta­ja Jus­si Aho­kas har­mit­te­li.

Äs­sien en­sim­mäi­sen pu­do­tus­pe­li­kier­rok­sen ylei­sö­en­nä­tys meni jäl­leen uu­sik­si. Lop­puun­myy­ty Iso­mä­ki-aree­na veti 6 150 kat­so­jaa.

– Kun ylei­sö tuol­la ta­val­la myl­vii, ei TPS-pa­kin ole kiva ha­kea kiek­ko­ja kul­mas­ta, Jo­en­suu kiit­te­li en­nä­ty­sy­lei­sön mer­ki­tys­tä.