Rau­man kau­pun­ki ja­kaa vuo­sit­tain tun­nus­tuk­sen yh­den­ver­tai­suut­ta li­sää­vän työn te­ki­jöil­le. Tänä vuon­na kau­pun­ki pal­kit­see esi­mer­kil­li­ses­tä toi­min­nas­ta Rau­man Lu­kon Spe­ci­al Hoc­key -jää­kiek­ko­jouk­ku­een 500 eu­ron sti­pen­dil­lä.

Luk­ko oli hel­mi­kuus­sa 2018 en­sim­mäi­nen lii­ga­seu­ra Suo­mes­sa, joka aloit­ti tä­män tasa-ar­voa edis­tä­vän jää­kie­kon har­ras­tus­muo­don tar­jo­ten sitä kai­kil­le Rau­man seu­tu­lai­sil­le. Vuon­na 2023 mu­ka­na on jo kah­dek­san vii­des­tä­tois­ta lii­ga­seu­ras­ta.

Spe­ci­al Hoc­key on eri­tyis­lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tua har­ras­tus­toi­min­taa. Har­ras­tus on per­heil­le ve­loi­tuk­se­ton­ta sekä kai­kil­le avoin­ta ikään ja su­ku­puo­leen kat­so­mat­ta. Jouk­kue har­joit­te­lee kak­si ker­taa vii­kos­sa ja pe­laa ot­te­lui­ta mui­den kau­pun­kien jouk­ku­ei­ta vas­taan.

– On sy­dän­tä läm­mit­tä­vää huo­ma­ta, mi­ten toi­min­tam­me saa yhä laa­jem­paa nä­ky­vyyt­tä ja nyt myös tun­nus­tus­ta. Se, et­tä jo­kai­sel­la lap­sel­la ja nuo­rel­la on mie­le­käs har­ras­tus, ka­ve­rei­ta ja oma jouk­kue tai ryh­mä mi­hin kuu­lua, on yk­si toi­min­nan tär­keim­mis­tä läh­tö­koh­dis­ta. Jää­kiek­ko kuu­luu kai­kil­le, Rau­man Luk­ko Spe­ci­al Hoc­key -jouk­ku­een ma­na­ge­ri ja pe­rus­ta­ja Mik­ko Aik­ko sa­noo.

Rau­man kau­pun­gin eri­tyis­ryh­mien asi­ois­ta vas­taa­va vam­mais­neu­vos­to toi­voo tun­nus­tuk­sen osal­taan kan­nus­ta­van jo­kais­ta huo­mi­oi­maan eri­lai­suut­ta ja edis­tä­mään yh­den­ver­tai­suut­ta.

Läh­de: Rau­man kau­pun­gin me­di­a­tie­do­te