Pasi Rein / STT

Ar­vo­ki­sa­kon­ka­ri Ris­to­mat­ti Ha­ko­la on ki­teyt­tä­nyt ta­voit­teen­sa kil­paur­hei­lun yti­meen. Kak­si vuot­ta sit­ten maas­to­hiih­don pa­ri­vies­tis­sä MM-ho­pe­an Joni Mäen kans­sa saa­vut­ta­nut Ha­ko­la on haa­veil­lut vii­me kuu­kau­det vain ti­lai­suu­des­ta kil­pail­la, kun sai­ras­te­lu pa­kot­ti lyk­kää­mään kau­den al­kua.

–  Kil­pai­lut ovat hiih­don suo­la. Sen ta­kia tätä teh­dään, Sot­ka­mon Vuo­ka­tis­ta pu­he­li­meen ta­voi­tet­tu Ha­ko­la ker­too STT:lle.

Hy­väs­sä kun­nos­sa kil­pai­le­mi­seen liit­tyy vie­lä li­sä­kii­ho­ke, voit­ta­mi­nen.

–  Tätä teh­dään, et­tä voi­si kil­pail­la ja lait­taa toi­set hul­lut jär­jes­tyk­seen, Ha­ko­la jat­kaa mut­ta siis­tii het­ken em­mit­ty­ään lau­sun­toa.

–  Siis lait­taa tu­los­lis­tal­la mie­het jär­jes­tyk­seen.

Ha­ko­la on hiih­tä­nyt al­ku­kau­des­ta yh­den vies­ti­kil­pai­lun, jota hän luon­neh­tii "tree­ni­hiih­dok­si", ja voi­tok­kaan FIS-kil­pai­lun Ris­ti­jär­vel­lä jou­lu­kuun puo­li­vä­lis­sä. Tam­pe­reen SM-kil­pai­luis­sa hän hiih­tää pa­ri­vies­tin per­jan­tai­na ja pe­rin­tei­sen hiih­to­ta­van sprin­tin sun­nun­tai­na.

–  Ei mi­tään ta­voi­tet­ta. On tu­los­ta tär­ke­äm­pää, et­tä olen taas mu­ka­na ki­sois­sa. Toi­von vain, et­tä kil­pai­luis­sa on niin haus­kaa kuin kes­tä­vyy­sur­hei­lu­ta­pah­tu­mas­sa voi ol­la, Ha­ko­la ker­too mes­ta­ruus­ki­so­jen odo­tuk­sis­taan.

Ha­ko­la, 31, on ko­lun­nut ar­vo­ki­so­ja vuo­des­ta 2015. Nyt hän jän­nit­tää Suo­men mes­ta­ruus­ki­so­ja, vaik­ka hä­nel­lä on mes­ta­ruuk­sia sprin­tis­tä 50 ki­lo­met­riin.

–  Kil­van­hiih­to jän­nit­tää ai­na, mut­ta nyt ta­val­lis­ta enem­män. Ei ole tun­tu­maa kil­van­hiih­toon. En oi­ke­as­ti tie­dä, mi­hin vire riit­tää, ja tun­tu­man puu­te pe­lot­taa sprin­tis­sä vie­lä enem­män kuin nor­maa­li­mat­kal­la.

Ha­ko­la tie­tää, et­tä kil­van­hiih­dos­ta nau­tis­ke­luun se­koit­tuu Tam­pe­reel­la myös hap­pa­mam­pia tun­tei­ta var­sin­kin sun­nun­tain sprin­tis­sä.

–  Kes­tä­vyy­sur­hei­lus­sa kil­pai­lu­suo­ri­tuk­seen kuu­luu ki­pua ja pa­haa oloa. Sprin­tis­sä ra­si­tus is­kee vie­lä pal­jon nor­maa­li­mat­kan kil­pai­lua no­pe­am­min. Lak­taat­ti jy­säh­tää ke­hoon kol­mes­sa mi­nuu­tis­sa, Ha­ko­la se­lit­tää jän­ni­tyk­sen ja pe­lon se­kais­ta odo­tus­ta.

–  Sun­nun­tais­ta tu­lee ai­ka lak­taa­tin­täy­tei­nen päi­vä.

Ha­ko­lal­la on pe­rin­tei­sen sprin­tis­tä Suo­men mes­ta­ruus ja kol­me muu­ta mi­ta­lia. Hän yrit­tää unoh­taa ne Tam­pe­reen ki­so­jen ajak­si.

–  Olen ol­lut la­jis­sa hyvä, jo­ten mie­li odot­taa ai­na pal­jon pert­san sprin­tis­tä. Nyt jou­dun top­puut­te­le­maan nii­tä aja­tuk­sia.

Ha­ko­la muis­tut­taa it­sel­leen, et­tä SM-ki­sat on täl­lä ker­taa vain "hie­no al­ku" hä­nen kau­del­leen.

–  Me­nen päi­vän ker­ral­laan ja mie­tin SM-ki­so­jen jäl­keen mui­ta ki­so­ja. Pe­ri­aat­tees­sa ihan sama mitä ki­so­ja tu­lee, kun­han oh­jel­mas­sa vain oli­si jo­ta­kin.

Muut maa­jouk­ku­e­hiih­tä­jät vi­rit­te­le­vät SM-ki­sois­ta jat­ku­val­la kil­pai­lu­ryp­pääl­lä kun­to­aan kau­den pää­ta­voit­tee­seen eli hel­mi-maa­lis­kuun vaih­tees­sa jär­jes­tet­tä­viin Pla­ni­can MM-ki­soi­hin. Ha­ko­la ajat­te­lee jo maa­il­man­cu­pin vii­meis­tä vii­kon­lop­pua Sal­paus­se­län ki­sois­sa Lah­des­sa.

–  En ole ot­ta­nut MM-ki­sois­ta mi­tään pai­nei­ta. Olen ihan si­nut sen kans­sa, jos yh­det ki­sat jää nyt vä­liin, Ha­ko­la va­kuut­taa.

–  Ar­vo­ki­sois­sa pi­täi­si myös pär­jä­tä, jos sin­ne läh­tee 31-vuo­ti­aa­na.

Ha­ko­la kes­kit­tyy lon­kan ki­pey­ty­mi­sen ta­kia täl­lä erää vain pe­rin­tei­seen hiih­to­ta­paan ja lä­hin­nä nor­maa­li­mat­kan kil­pai­lui­hin.

–  Lah­des­sa hiih­de­tään pe­rin­tei­sel­lä hiih­to­ta­val­la 20 ki­lo­met­rin yh­teis­läh­tö, ja se so­pi­si mi­nul­le kuin nenä pää­hän, Ha­ko­la in­nos­tuu.

–  Tyk­kään yh­teis­läh­döis­tä. Olen yh­teis­läh­tö­hiih­tä­jä en­kä vä­li­ai­ka­mies.

Lah­den maa­il­man­cu­pis­sa hiih­de­tään pe­rin­tei­sen sprint­ti 25. maa­lis­kuu­ta ja yh­teis­läh­tö 26. maa­lis­kuu­ta.