To­pi­as Mik­ko­nen / STT

Emil Ruu­su­vuo­ren eri­no­mai­nen Da­vis Cup -vire on ol­lut Suo­men mies­ten ten­nis­maa­jouk­ku­een me­nes­tyk­sen eli­neh­to jo jon­kin ai­kaa.

Ruu­su­vuo­ri on hä­vin­nyt maa­jouk­ku­e­kil­pai­lus­sa vain yh­den kak­sin­pe­lin vuo­des­ta 2019 läh­tien ja kaa­ta­nut mat­kal­la muun mu­as­sa Itä­val­lan Do­mi­nic Thie­min, joka kuu­lui tuol­loin maa­il­man­lis­tan vii­den par­haan pe­laa­jan jouk­koon.

Suo­mi pää­si tänä vuon­na his­to­ri­al­li­ses­ti maa­jouk­ku­e­kil­pai­lun lop­pu­tur­nauk­seen. Pe­lit al­ka­vat tiis­tai­na Hol­lan­tia vas­taan.

Kun Ruu­su­vuo­ri, tuo­re grand slam -voit­ta­ja Har­ri He­li­ö­vaa­ra sekä nou­su­kun­toi­nen Ot­to Vir­ta­nen muo­dos­ta­ne­vat pe­laa­van kol­mi­kon, jouk­ku­een yk­kös­pe­laa­jan ym­pä­ril­lä on eni­ten ky­sy­myk­siä.

Poh­jois-Ame­ri­kan-kier­rok­sel­la kak­si vii­meis­tä tur­naus­ta jäi­vät vi­ruk­sen vuok­si vä­lis­tä, ei­kä Ruu­su­vuo­ri ole it­se­kään var­ma omas­ta kun­nos­taan.

– Tau­ti pi­täi­si ol­la se­lä­tet­ty. Muu­ta­man vii­kon tau­ko nä­kyy ai­na. Mat­sis­sa nä­kee vas­ta, mikä on oi­kea vire, hän ker­toi STT:lle pu­he­li­mit­se lau­an­tai­na.

– Ten­nik­sen jän­nä puo­li on, et­tä vaik­ka tun­tui­si edel­li­se­nä päi­vä­nä kuin­ka hy­väl­tä tai huo­nol­ta, ei voi ol­la var­ma.

Ruu­su­vuo­ri vas­ta­si kui­ten­kin myön­tä­väs­ti, et­tä pe­laa tiis­tai­na, jos ei ta­pah­du kum­mia.

Da­vis Cu­pin lop­pu­tur­nauk­sen 16 jouk­ku­et­ta on ja­et­tu nel­jään nel­jän jouk­ku­een loh­koon. Suo­men ja Hol­lan­nin li­säk­si D-loh­kos­sa pe­laa­vat isän­tä­maa Kro­a­tia ja Yh­dys­val­lat, joka läh­tee en­nak­ko­suo­sik­ki­na.

Ruu­su­vuo­ri koh­dan­nee Hol­lan­nin yk­kös­pe­laa­ja Tal­lon Grieks­poo­rin.

Kak­si­kon edel­li­nen vään­tö on täl­tä vuo­del­ta, ja Grieks­poor vei sen nur­mi­tur­nauk­sen vä­lie­rä­vai­hees­sa.

– Hä­nel­lä on kak­si tit­te­liä täl­tä vuo­del­ta ja esiin­ty­nyt to­del­la hy­vin vii­me ai­koi­na. Sen tie­tää, et­tä löy­tyy pal­jon ruu­tia, Ruu­su­vuo­ri ar­vi­oi.

Suo­mel­le on ar­vot­tu kar­sin­ta­vai­hees­sa poik­keuk­sel­li­sen pal­jon ko­ti­ot­te­lui­ta, mikä on an­ta­nut Ruu­su­vuo­rel­le ekst­ra­la­taus­ta. Spli­tis­sä hän­tä ei hait­taa, vaik­ka kan­nus­tuk­sen koh­de oli­si joku muu.

– Toi­vo­taan, et­tä tu­li­si pal­jon Kro­a­ti­an kan­nat­ta­jia. Oli­si siis­ti saa­da hyvä mei­nin­ki.

Ad­ri­an­me­ren ran­nal­le on lu­vat­tu 30:a läm­pö­as­tet­ta. Hal­lin il­mas­toin­ti oli mie­ti­tyt­tä­nyt, mut­ta Ruu­su­vuo­ri oli ko­ke­nut sen toi­mi­vak­si en­nen en­sim­mäi­siä har­joi­tuk­sia.

– Oli mel­kein jopa vii­leä, ei ai­na­kaan paha.