Vert­ti Suo­mi­nen / STT

Suo­men olym­pi­auin­tien mi­ta­li­toi­vo, kol­min­ker­tai­nen ar­vo­ki­sa­mi­ta­lis­ti Mat­ti Mat­ts­son on käy­nyt läpi ar­mo­ton­ta har­joi­tus­lei­riä Pa­rii­sin olym­pi­a­lai­siin. Po­ri­lai­sui­ma­ri oli tors­tai­na täh­dit­tä­mäs­sä SM-uin­te­ja Hel­sin­gin Mä­ke­län­rin­teel­lä noin kuu­kau­si en­nen olym­pi­a­ki­so­ja, jon­ne Mat­ts­son läh­tee puo­lus­ta­maan To­ki­on 2021 prons­si­mi­ta­li­aan.

Mat­ts­son kau­hoi Mä­ke­län­rin­teel­lä 200 met­rin rin­tau­in­nin fi­naa­lis­sa ajan 2.10,52, joka oli noin kol­me se­kun­tia aa­mun al­ku­kil­pai­lun ai­kaa pa­rem­pi suo­ri­tus.

– Kai­ken kaik­ki­aan hyvä veto. Aa­mu oli vä­hän tuk­koi­nen, ei oi­kein saa­nut vauh­tia pääl­le. Il­taan sain hy­vän fii­lik­sen, Mat­ts­son kom­men­toi STT:lle.

Mat­t­son oli ho­pe­al­le ui­nut­ta Alek­sandr Ipat­ko­via ta­san 10 se­kun­tia no­pe­am­pi.

– Tämä oli ken­raa­li­har­joi­tuk­se­ni olym­pi­a­lai­siin, koh­ti Pa­rii­sia läh­de­tään seu­raa­vak­si.

To­ki­on fi­naa­lis­sa Mat­ts­son ui 200 met­rin rin­tau­in­nis­sa voi­mas­sa ole­van Suo­men en­nä­tyk­sen 2.07,13. Val­men­ta­ja Ee­tu Kar­vo­nen on vään­tä­nyt Mat­ts­so­nis­ta ko­vim­mat te­hot ir­ti har­joi­tus­jak­sol­la olym­pi­a­lai­siin, jot­ta po­ri­lai­sui­ma­ri löy­tää vie­lä elä­män­sä vauh­din.

– Koen sen ole­van mah­dol­lis­ta. Ku­ten olen sa­no­nut mon­ta ker­taa, vie­lä­kään en ole ui­nut ko­vin­ta suo­ri­tus­ta­ni, Mat­ts­son ker­toi.

Olym­pi­a­lie­kin roi­hah­ta­mi­seen on enää kuu­kau­si. Mat­ts­son pai­not­taa val­men­ta­ja Kar­vo­sen kans­sa har­joit­te­lun­sa lop­pu­suo­ral­la kun­non yl­lä­pi­toa.

– Pi­de­tään vauh­dit pääl­lä ja kes­ki­ty­tään omaan te­ke­mi­seen. Ei yli­a­na­ly­soi­da te­ke­mis­tä lii­kaa. Vie­lä var­maan ui­daan ko­vaa­kin jon­kin ver­ran.

Mat­ts­son haki hel­mi­kuus­sa Do­han MM-kil­pai­luis­ta olym­pi­a­ra­jan. Po­ri­lai­nen on täl­lä het­kel­lä ai­nut suo­ma­lai­sui­ma­ri, joka on saa­vut­ta­nut olym­pi­a­pai­kan.

Mat­ts­son suh­tau­tuu ve­te­raa­ni­mai­ses­ti tu­le­viin ki­soi­hin, jot­ka ovat jo hä­nen nel­jän­net olym­pi­a­lai­sen­sa.

– Yri­tän aja­tel­la sitä hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti, et­tä ne ovat ki­sat sii­nä mis­sä SM-uin­nit­kin.

Ke­sä­o­lym­pi­a­lai­set kil­pail­laan 26. hei­nä­kuu­ta–11. elo­kuu­ta.