Lii­sa Ku­ja­la / STT

Met­säyh­tiö Stora En­son ope­ra­tii­vi­nen lii­ke­tu­los las­ki loka-jou­lu­kuus­sa 355 mil­joo­naan eu­roon, kun se vuot­ta ai­em­min oli 426 mil­joo­naa eu­roa. Lii­ke­vaih­to kas­voi 5 pro­sent­tia 2,86 mil­jar­diin eu­roon.

– Ku­ten kaik­ki tie­däm­me, inf­laa­tio ja kus­tan­nus­pai­neet es­ka­loi­tui­vat vuo­den lop­pua koh­den, Stora En­son toi­mi­tus­joh­ta­ja An­ni­ca Bres­ky se­lit­ti lop­pu­vuo­den not­kah­dus­ta si­joit­ta­ja­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na.

Hä­nen mu­kaan­sa tiet­ty­jen seg­ment­tien, ku­ten sa­ha­ta­va­ran ja aal­to­pah­vin pin­ta­kar­ton­gin, mark­ki­nat oli­vat hei­kot. Saa­vu­tet­tu 355 mil­joo­nan eu­ron ope­ra­tii­vi­sen lii­ke­tu­los ker­tyi­kin pää­a­si­as­sa Bi­o­ma­te­ri­als-di­vi­si­oo­nan vah­vas­ta suo­ri­tuk­ses­ta, Fo­rest-di­vi­si­oo­nan va­kaas­ta tu­lok­ses­ta ja jäl­jel­le jää­neen pa­pe­ri­lii­ke­toi­min­nan hy­väs­tä tu­lok­ses­ta.

Lii­ke­vaih­don kas­vu kol­mes­sa kuu­kau­des­sa oli sa­mat vii­si pro­sent­tia myös il­man Pa­per-di­vi­si­oo­naa. Stora En­so lak­kaut­ti Pa­per-di­vi­si­oo­nan tä­män vuo­den alus­sa. Yh­tiö ar­vi­oi, et­tä Ruot­sis­sa si­jait­se­van Hyl­ten pa­pe­ri­teh­taan ja Sak­sas­sa si­jait­se­van Ma­xaun pa­pe­ri­teh­taan myyn­nit saa­ta­neen pää­tök­seen tä­män vuo­den en­sim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la. Ny­möl­lan teh­taan myyn­ti Ruot­sis­sa on jo saa­tu pää­tök­seen tam­mi­kuus­sa. Sitä vas­toin An­ja­lan pa­pe­ri­teh­taan koh­dal­la myyn­tip­ro­ses­si kes­key­tet­tiin, ja teh­das pää­tet­tiin pi­tää Stora En­son omis­tuk­ses­sa.

Vii­mei­sen nel­jän­nek­sen mark­ki­na­haas­teis­ta huo­li­mat­ta Stora En­son vuo­si­tu­los oli pa­ras 22 vuo­teen. Yh­ti­ön koko vuo­den ope­ra­tii­vi­nen lii­ke­tu­los oli vii­me vuo­del­ta 1,89 mil­jar­dia eu­roa, kun se edel­lis­vuon­na oli 1,53 mil­jar­dia eu­roa. Koko vuo­den lii­ke­vaih­to nou­si 11,68 mil­jar­diin eu­roon.

Bres­ky sa­noi ole­van­sa yl­peä koko vuo­den tu­lok­ses­ta, joka saa­vu­tet­tiin kor­ke­as­ta inf­laa­ti­os­ta ja muis­ta mark­ki­noi­den häi­ri­öis­tä ja haas­teis­ta huo­li­mat­ta.

– Sa­maan ai­kaan olem­me ol­leet pro­ak­tii­vi­sia ja jat­ka­neet stra­te­gi­sen kas­vu­kart­tam­me to­teut­ta­mis­ta.

Osak­kee­no­mis­ta­jil­le Stora En­sol­la on ilois­ta ker­rot­ta­vaa, sil­lä sen hal­li­tus esit­tää osin­gon mää­räk­si 0,60 eu­roa osak­keel­ta. Yh­ti­ön mu­kaan mää­rä on kaik­kien ai­ko­jen kor­kein. Si­joit­ta­jat ei­vät kui­ten­kaan vai­kut­ta­neet ilah­tu­neen tuo­reis­ta tu­los­lu­vuis­ta, sil­lä tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä Stora En­son pörs­si­kurs­si oli las­ke­nut noin 4,5 pro­sent­tia.

Stora En­so ar­vi­oi mark­ki­na­o­lo­suh­teet ja muut­tu­viin kus­tan­nuk­siin koh­dis­tu­vat pai­neet tänä vuon­na haas­ta­vam­mik­si kuin vii­me vuon­na, min­kä odo­te­taan pai­na­van yh­ti­ön tu­los­ta. Stora En­so us­koo­kin, et­tä tä­män vuo­den ope­ra­tii­vi­nen lii­ke­tu­los jää vii­me vuot­ta pie­nem­mäk­si.

– Mer­kit­tä­vä mak­ro­ta­lou­den epä­var­muus ja yhä jat­ku­va heik­ko ku­lut­ta­ja­luot­ta­mus, joka joh­taa yk­si­tyi­sen ku­lu­tuk­sen vä­he­ne­mi­seen, vai­kut­ta­vat edel­leen ne­ga­tii­vi­ses­ti eri­tyi­ses­ti aal­to­pah­vin pin­ta­kar­ton­gin ky­syn­tään. Ra­ken­nus­sek­to­rin al­hai­sem­pi ky­syn­tä on edel­leen haas­ta­vaa, ja sen odo­te­taan vai­kut­ta­van eri­tyi­ses­ti pe­rin­tei­sen sa­ha­ta­va­ran ky­syn­tään. Vuo­teen 2022 ver­rat­tu­na kus­tan­nus­ten nou­sun, eri­tyi­ses­ti ener­gi­an, puun, ke­mi­kaa­lien ja lo­gis­tii­kan osal­ta, odo­te­taan su­pis­ta­van kat­tei­ta, yh­tiö pe­rus­te­lee ti­lin­pää­tös­tie­dot­tees­sa.

Stora En­so ker­too, et­tä epä­va­kau­den hal­lit­se­mi­sek­si muut­tu­via kus­tan­nuk­sia tar­kas­tel­laan jat­ku­vas­ti. Ky­syn­nän vaih­te­lui­hin val­mis­tau­du­taan vas­taa­maan te­hos­te­tul­la kus­tan­nus­ten hal­lin­nal­la.

Bres­ky ar­vi­oi, et­tä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä Stora En­son tuot­tei­den ky­syn­tä kas­vaa maa­il­ma­laa­jui­ses­ti. Hä­nen mu­kaan­sa me­nes­tyk­sen kes­kei­siä te­ki­jöi­tä ovat in­no­voin­ti ja vas­tuul­li­nen lii­ke­toi­min­tast­ra­te­gia.

– Kes­tä­vyys on pe­dat­tu sy­väl­le mei­dän stra­te­gi­aam­me ja yri­tys­kult­tuu­riim­me. Se nä­kyy sekä yri­tyk­sen tu­lok­ses­sa et­tä in­no­vaa­tio- ja kas­vu­mah­dol­li­suuk­sis­sa, Bres­ky sa­noi si­joit­ta­ja­ti­lai­suu­des­sa.