Saa­ra Tun­tu­ri / STT

Jää­kie­kon NHL:ssä Ca­ro­li­na Hur­ri­ca­ne­sin suo­ma­lais­täh­det oli­vat mai­ni­ol­la pe­li­pääl­lä Co­lum­bus Blue Jac­ket­sia vas­taan tors­tai-il­lan kier­rok­sel­la. Ca­ro­li­na kaa­toi Co­lum­buk­sen maa­lein 4–2

Hur­ri­kaa­nien en­sim­mäi­ses­tä maa­lis­ta vas­ta­si Teu­vo Te­rä­väi­nen, kun ot­te­lun tois­ta erää oli eh­dit­ty pe­la­ta al­le mi­nuut­ti. Seu­raa­va­na vuo­ros­sa oli Se­bas­ti­an Aho, joka vii­meis­te­li lu­ke­mat 2–0:aan.

Jes­pe­ri Kot­ka­nie­mi puo­les­taan kar­tut­ti pis­te­sal­do­aan avit­ta­mal­la Brady Skjein 3–1-osu­maa.

Te­rä­väi­nen oli en­nen il­lan ot­te­lua on­nis­tu­nut ke­rää­mään edel­tä­vien vii­den ot­te­lun ai­ka­na kol­me syöt­tö­pis­tet­tä. Ahon sal­do ky­sei­sis­tä ot­te­luis­ta oli kol­me maa­lia ja yk­si syöt­tö­pis­te. Kot­ka­nie­mel­le oli vuo­ros­taan ir­ron­nut yk­si täy­so­su­ma.

Flo­ri­da Pant­her­sin suo­ma­lais­kap­tee­ni Alek­san­der Bar­kov ura­koi, kun jouk­kue isän­nöi Mont­re­al Ca­na­dien­sia tors­tai­na. Flo­ri­da­lai­set vei­vät lo­pul­ta voit­to­lau­kaus­ki­saan saak­ka ve­näh­tä­neen ot­te­lun lu­ke­min 4–3.

Bar­kov teki var­si­nai­sel­la pe­li­a­jal­la jouk­ku­een­sa en­sim­mäi­sen maa­lin ja syöt­ti kak­si muu­ta.

Voit­to­lau­kaus­kil­pai­lus­sa Flo­ri­dan osu­mis­ta vas­ta­si­vat Bar­kov ja suo­ma­lais­kol­le­ga An­ton Lun­dell. Mont­re­a­lin pai­das­sa pe­laa­va Jes­se Ylö­nen osal­lis­tui niin ikään voit­to­lau­kaus­ki­saan, mut­ta epä­on­nis­tui omas­sa yri­tyk­ses­sään.

Det­roit Red Wing­sin Ol­li Mää­tän kak­si maa­lia ei­vät aut­ta­neet, kun jouk­kue kaa­tui ko­ti­kau­ka­los­saan New York Is­lan­der­sin kä­sit­te­lys­sä maa­lein 5–3. Mää­täl­le maa­lit oli­vat kui­ten­kin man­naa. Suo­ma­lai­nen on luis­tel­lut pit­kään il­man yh­tä­kään maa­lia, ja en­nen il­lan koh­taa­mis­ta hä­nel­le oli ker­ty­nyt vii­des­tä vii­me ot­te­lus­ta yk­si syöt­tö­pis­te.

Buf­fa­lo Sab­re­sin ve­rä­jän­var­ti­ja Uk­ko-Pek­ka Luuk­ko­nen ura­koi maa­lil­laan va­jaat 62 mi­nuut­tia, kun ot­te­lu Tam­pa Bay Light­nin­gia vas­taan ve­nyi yli­a­jal­le. Sab­res voit­ti tiu­kan ot­te­lun lo­pul­ta ruot­sa­lais­puo­lus­ta­ja Ras­mus Dah­li­nin 3–2-osu­man myö­tä. Luuk­ko­nen tor­jui ot­te­lun tii­mel­lyk­ses­sä kaik­ki­aan 21 ker­taa.

Dal­la­sis­sa puo­les­taan Jani Ha­kan­pää ja Roo­pe Hintz oli­vat juo­ni­mas­sa isän­tä­jouk­kue Star­sin 2–0-maa­lia Win­ni­peg Jet­siä vas­taan. Hintz niit­ta­si vie­lä il­lan päät­teek­si tau­luun lop­pu­lu­ke­mat 4–1.