Jan­ne Le­hi­koi­nen / STT

Suo­ma­lai­se­si­tyk­set am­pu­ma­hiih­don maa­il­man­cu­pin Ruot­sin Ös­ter­sun­din cup-ta­pah­tu­man avan­neil­la nor­maa­li­mat­koil­la jäi­vät vai­suik­si, ei­kä cu­pin pis­tei­tä ker­ty­nyt lain­kaan. Nais­ten ki­sas­sa pa­ras suo­ma­lai­nen oli 53:nnek­si si­joit­tu­nut Suvi Mink­ki­nen, ja mies­ten ki­sas­sa Tuo­mas Har­ju­la oli 51:s.

Nais­ten 15 ki­lo­met­rin kil­pai­lun voit­ti Ita­li­an Do­rot­hea Wie­rer en­nen Ita­li­an Lisa Vit­toz­zia ja Sak­san De­ni­se Her­r­mann-Wic­kia. Mink­ki­nen jäi voit­ta­jas­ta run­saat 5.58 mi­nuut­tia. Eri­ka Jän­kä oli 56:s ja Nas­tas­sia Kin­nu­nen 79:s.

Mink­ki­nen am­pui en­sim­mäi­sel­tä ma­kuu­pai­kal­ta kak­si sak­ko­mi­nuut­tia, mut­ta sel­vit­ti lo­put kol­me paik­kaa puh­taas­ti.

– Ei ol­lut mi­tään an­net­ta­vaa tä­män päi­vän ki­saan, kun oli ai­ka tyh­jä tyt­tö. Ihan hy­vil­lä mie­lin ki­saan läh­din, mut­tei ol­lut mo­ti­voi­vaa am­pua heti kah­ta sak­koa en­sim­mäi­sel­tä pai­kal­ta. Ne oli­vat ihan omia vir­hei­tä, ja hy­vin sain ka­sat­tua am­mun­nan lop­pu­ki­saan. Vas­ta vii­mei­sel­lä hiih­to­kier­rok­sel­la pys­tyin ki­ris­tä­mään vauh­tia. Pal­jon on ki­so­ja al­la, mut­ta toi­vot­ta­vas­ti huo­no tu­los ei en­nus­ta tau­tia. Kat­so­taan, mitä seu­raa­vien päi­vien ai­ka­na ta­pah­tuu, Mink­ki­nen poh­ti tie­dot­tees­sa.

Mies­ten 20 ki­lo­met­ril­lä Sak­san Be­ne­dikt Doll voit­ti yli mi­nuu­tin erol­la Ita­li­an Tom­ma­so Gi­a­co­me­liin, jol­le pal­kin­to­pal­li­si­ja oli cup-uran en­sim­mäi­nen. Nor­jan Vet­le Sjås­tad Chris­ti­an­sen oli kol­mas.

Ki­san ai­no­a­na puh­taal­la am­mun­nal­la sel­vit­tä­nees­tä Dol­lis­ta tuli cup-kau­den kol­mas voit­ta­ja Nor­jan ul­ko­puo­lel­ta. Nor­jan kär­ki­täh­dis­tä Jo­han­nes Thing­nes Bö, Stur­la Holm Läg­reid ja Tar­jei Bö oli­vat ki­sas­ta pois­sa sai­ras­tut­tu­aan ko­ro­na­vi­ruk­seen.

Har­ju­la sel­vit­ti ma­kuu­pai­kat puh­taas­ti, mut­ta am­pui mo­lem­mil­ta pys­ty­pai­koil­ta yh­den sak­ko­mi­nuu­tin. Maa­lis­sa ero voit­ta­jaan oli vii­si mi­nuut­tia ja 59 se­kun­tia.

– Hyvä am­mun­ta, mut­ta vä­hän näyt­tää sil­tä, et­tä kun­to on jää­nyt jou­lu­tau­ol­le. Pa­ras terä on näh­ty, ei­kä tuol­la hiih­to­vauh­dil­la hy­vil­le si­joil­le pää­se, vaik­ka hy­vin am­pui­si­kin. Har­mit­taa, et­tä huip­pu­suo­ri­tus­ten ai­kaik­ku­na oli täl­lä kau­del­la niin ly­hyt, Har­ju­la to­te­si tie­dot­tees­sa.

Ol­li Hii­den­sa­lo oli 57:s, Ot­to In­ve­nius 58:s, Jon­ni Muk­ka­la 74:s ja Joni Mus­to­nen 75:s.

Ös­ter­sun­din maa­il­man­cup jat­kuu lau­an­tai­na nais­ten ja mies­ten vies­teil­lä.