Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Suo­men Lei­jo­na­mie­his­tö voit­ti vii­me vuon­na lä­hes kai­ken mah­dol­li­sen eli olym­pia- ja MM-kul­lan. Suo­mel­la on kaik­ki mah­dol­li­suu­det uu­sia vii­me vuo­den MM-temp­pu. Jal­keil­la on vii­me vuot­ta­kin ta­sok­kaam­pi pe­laa­ja­ma­te­ri­aa­li. Mik­ko Ran­ta­nen ylit­ti NHL:ssä sa­dan pis­teen ra­jan run­ko­sar­jas­sa. Ko­via vah­vis­tuk­sia ovat myös Kaa­po Kak­ko ja Kas­per Ka­pa­nen, mo­lem­mat NHL-jouk­ku­eit­ten­sa va­ki­tui­seen ko­koon­pa­noon kuu­lu­via.

Jouk­ku­ees­sa on usei­ta me­nes­ty­nei­tä pe­laa­jia. Täl­lai­nen ko­ke­mus tuo it­se­var­muut­ta ja omien tun­ne­ti­lo­jen hal­lin­taa. Pie­nis­tä vas­toin­käy­mi­sis­tä ei höt­kyil­lä, ei­kä tap­pi­o­ti­lan­tees­sa is­ke pa­niik­ki ku­ten ko­ke­mat­to­mil­la pe­laa­jil­la.

Marko Anttila on taas mukana joukkueessa.

Marko Anttila on taas mukana joukkueessa.

Mika Kylmäniemi

Pit­kään me­di­as­sa ar­vuu­tel­tiin, on­ko Mar­ko "Mör­kö" Ant­ti­la vie­lä lo­pul­li­ses­sa ko­koon­pa­nos­sa. Kyl­lä on, sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä kau­si Kär­pis­sä su­jui te­hot­to­mas­ti. EHT-tur­nauk­sen pe­leis­sä Ant­ti­la kui­ten­kin osoit­ti hyö­dyl­li­syy­ten­sä jouk­ku­eel­le. Ni­me­no­maan ali­voi­mis­sa mies on ulot­tu­vuu­ten­sa ta­kia yli­voi­mai­nen pe­laa­ja.

Suo­men mah­dol­li­suuk­sia mes­ta­ruu­teen vah­vis­taa myös se, et­tei­vät se pa­rem­min Ka­na­da kuin Yh­dys­val­lat­kaan saa eri­tyi­sen ni­me­käs­tä jouk­ku­et­ta jal­keil­le. Ruot­sia taas vai­vaa­vat lu­kui­sat kiel­täy­ty­mi­set.

Jukka Jalonen valmentaa Suomen jääkiekkomaajoukkuetta.

Jukka Jalonen valmentaa Suomen jääkiekkomaajoukkuetta.

Mika Kylmäniemi

Vai­keu­sas­tet­ta Suo­men me­nes­tyk­sel­le li­sää se, et­tä pe­lit pe­la­taan ko­to­na. Jat­ku­va me­di­a­huo­mio, tut­tu­jen ta­paa­mi­nen yh­teis­työ­kump­pa­nien luo­na vie­rai­lu… Kaik­ki nämä vie­vät hel­pos­ti huo­mi­o­ta it­se pe­laa­mi­ses­ta. Se toki aut­taa, et­tä niin mo­net pe­laa­jat ovat tot­tu­neet pe­laa­maan kai­ken tuon hä­li­nän kes­kel­lä.

Suo­mel­le ki­so­jen saa­mi­nen Tam­pe­reel­le tois­ta­mi­seen on lot­to­voit­to ta­lou­del­li­ses­sa mie­les­sä. Jää­kiek­ko­liit­to net­to­aa ki­sois­ta 5–10 mil­joo­naa eu­roa. Kova jut­tu. Ra­haa ja­e­taan muus­sa mu­as­sa seu­roil­le ju­ni­o­ri­toi­min­nan, val­men­nuk­sen ja olo­suh­tei­den edel­leen ke­hit­tä­mi­seen.